Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3761 28.Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Quan trắc , lấy mẫu trầm tích phục vụ nghiên cứu của đề tài TNMT.2017.04.09
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 16/07/2019
Kiều Thị Thu TrangThái Hải Âu<thau>
Tải tệp đính kèm
3762 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu biểu diễn chuyển động khớp tay robot sử dụng Matlab
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 16/07/2019
Phạm Đình Tân<pdtan01>
Tải tệp đính kèm
3763 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu về truyền sóng vô tuyến trong môi trường nước
Thời gian thực hiện từ 01/09/2018 đến 16/07/2019
Đặng Xuân Điệp<dxdiep>
3764 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu ứng dụng các thư viện và công cụ lập trình Python cho môn học Xử lý tín hiệu số
Thời gian thực hiện từ 05/02/2019 đến 16/07/2019
Phạm Đình Tân<pdtan01>
Tải tệp đính kèm
3765 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Làm e-learning cho môn tin học đại cương
16/07/2019
Vũ Lan Phương<vlphuong>
3766 28.Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
0506/2018/HĐKT/TTHK-KHKT
Thời gian thực hiện từ 05/06/2018 đến 16/07/2019
Nguyễn Trường Xuân<ntxuan>Trương Xuân Bình<txbinh>,Phạm An Cương<pacuong>,Dương Thị Tâm<dttam>
3767 42. Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Cơ hệ có đạo hàm cấp phân số
16/07/2019
Bùi Thị Thúy<btthuy>Đinh Công Đạt<dcdat>,Phạm Ngọc Chung<pnchung>,Đỗ Ngọc Tú<dntu>
Tải tệp đính kèm
3768 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển chỉnh lưu công suất bằng vi điều khiển nhằm nâng cao kiến thức chuyên ngành
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 15/07/2019
Phan Minh Tạo<pmtao>
Tải tệp đính kèm
3769 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước (Không tính điểm khoa học)
Ngiên cứu sử dụng puzolan tự nhiên trong xây dựng và bảo trì các công trình giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Thời gian thực hiện từ 15/07/2019 đến 15/07/2019
CT: Trần Đình Hợi; PCT: Nguyễn Hữu Trị; PB: Đỗ Minh Toàn, Hoàng Tùng; UV: Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Quốc Vương, Bùi Trường Sơn, Khổng Trung Duân, Phạm Ngọc Danh Tải tệp đính kèm
3770 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát không dây trong công nghiệp ứng dụng công nghệ lora
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 15/07/2019
Đào Hiếu<dhhieu>
Tải tệp đính kèm