Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
1 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp nâng cao chất lượng về việc duy trì thi đua cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/08/2023 đến 31/12/2024
Vũ Quang Hay<vqhay>
Tải tệp đính kèm
2 38. Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 0.5 tháng
Rhuguet Rémi
Thời gian thực hiện từ 01/03/2024 đến 31/08/2024
Đặng Văn Phi<dvphi>
3 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu về lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi của Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
30/06/2024
Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>
4 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí đô thị
30/06/2024
Nguyễn Thị Hồng<nthong>
5 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sử dụng phương pháp so sánh trong định giá bất động sản
30/06/2024
Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh>
Tải tệp đính kèm
6 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng các định luật bảo toàn trong giải bài toán va chạm
29/06/2024
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>
7 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU CÓ ĐỘ TRUYỀN QUANG CAO TỪ TRE THEO PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TIA TỬ NGOẠI (UV)
28/06/2024
Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>
Tải tệp đính kèm
8 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương chi tiết học phần "Vật liệu nano từ"
28/06/2024
Đào Việt Thắng<dvthang>
Tải tệp đính kèm
9 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng phân tích dữ liệu, học máy trong bài toán dự báo tiếp quỹ ATM (Forecast ATM tree)
25/06/2024
Đặng Văn Nam<dvnam>
10 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựnng nền tảng công nghệ quản lý dữ liệu tài nguyên nước tại vùng ven biển
25/06/2024
Trần Thị Ngọc<ttngoc>
Tải tệp đính kèm