Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
21 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
XÂY DỰNG KOLs MARKETING ĐỐI VỚI TRUYỀN THÔNG TRONG SINH VIÊN ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT
11/06/2021
Nguyễn Thanh Thủy<ntthuy>
22 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương môn học Nghiên cứu Marketing cho chuyên ngành Marketing - Truyền thông
11/06/2021
Nguyễn Thanh Thủy<ntthuy>
23 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sự sụp đổ của mô hình CNXH ở Liên xô và vận dụng vào giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 08/05/2021 đến 09/06/2021
Phạm Quốc Đảm<pqdam>
Tải tệp đính kèm
24 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng phần mềm quản lý thông tin đất đai hỗ trợ công tác định giá Bất động sản
Thời gian thực hiện từ 28/10/2020 đến 08/06/2021
Phạm Thế Huynh<pthuynh>
25 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI - MỘT VÀI ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
Thời gian thực hiện từ 01/09/2020 đến 08/06/2021
Nguyễn Thị Dung<ntdung>
26 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu giải pháp nắn ảnh, số hóa bản đồ địa chính
Thời gian thực hiện từ 03/11/2020 đến 08/06/2021
Phạm Thế Huynh<pthuynh>
Tải tệp đính kèm
27 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Ở CƠ SỞ
Thời gian thực hiện từ 01/02/2021 đến 08/06/2021
Nguyễn Thị Dung<ntdung>
28 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp nâng cao chất lượng duy trì chế độ trong tuần (chào cờ duyệt đội ngũ, thông báo chính trị, tổng dọn vệ sinh) tại cơ sở Lạng Sơn
08/06/2021
Nguyễn Văn Phong(nvphong)
Tải tệp đính kèm
29 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
nghiên cứu những trở ngại tâm lí trong giap tiếp của sinh viên với cán bộ, giảng viên Trường Đại học mỏ - địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 07/06/2021
Phan Thị Th&#249;y Linh<pttlinh>
30 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu xác định chiều sâu khai thác an toàn do ảnh hưởng khai thác ham lò dưới đối tượng chứa nước
Thời gian thực hiện từ 04/04/2021 đến 06/06/2021
Phạm Văn Chung<pvchung>
Tải tệp đính kèm