Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
21 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu tình hình nghiên cứu ứng dụng AI trong ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới
Thời gian thực hiện từ 30/01/2023 đến 15/06/2023
Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>
Tải tệp đính kèm
22 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu đặc điểm chất lượng quặng Graphit khu vực Bảo Hà, Bảo Yên, Lào cai
Thời gian thực hiện từ 01/11/2022 đến 15/06/2023
Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>
Tải tệp đính kèm
23 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đặc tính hóa lý của nguyên liệu sericit Sơn Bình, Hà Tĩnh theo mức nhiệt độ nung khác nhau
15/06/2023
Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>
24 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phân nhóm biểu đồ và một số phương pháp thiết kế biểu đồ hiệu quả trong trực quan hóa dữ liệu
10/06/2023
Đặng Văn Nam<dvnam>
25 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu, ứng dụng thị giác máy tính và học máy giải bài toán Sudoku
10/06/2023
Đặng Văn Nam<dvnam>
26 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu, phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới bệnh tim dựa trên tập dữ liệu HeartDisease
10/06/2023
Đặng Văn Nam<dvnam>
27 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu Power BI và Tableau trong trực quan hóa dữ liệu
10/06/2023
Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>
28 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng và điều chỉnh bổ sung đề cương chi tiết học phần “Điện toán đám mây và ứng dụng” theo chuẩn đầu ra của ngành
10/06/2023
Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>
29 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng mô hình thuỷ lực Mike xác định diễn biến mực nước khu vực khai thác cát. Vùng nghiên cứu đoạn sông chảy qua địa phận các xã Phố Lu và xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng và xã Cam Cọn, huyên Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
10/06/2023
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>
30 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TỔNG HỢP PARACETAMOL TỪ P-AMINOPHENOL
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 10/06/2023
Nguyễn Viết H&#249;ng<nvhung01>