Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
21 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
3. Review of Manuscript No KSCE-D-23-01520
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
22 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Review for Assesmnet of Ground vibration using machine learning techniques
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
23 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
buildings-2741940
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
24 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Review on Analysis of the Response Subsidence
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
25 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
1-Review of Manuscript ID buildings-2560002 - Inversion of tunnel perimeter rock parameters based on LM-BP
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
26 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
2. Review of Flow-solid coupling analysis of underground reinforced concrete forked pipe enclosing rock and structure
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
27 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn rau thông minh
Thời gian thực hiện từ 01/10/2023 đến 20/06/2024
Nguyễn Thế Lực<ntluc>Trần Thị Minh Ánh, Phạm Quang Hùng
28 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Manuscript ID-applsci-2669741
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
29 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Review for buildings-2811930
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
30 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
buildings-2873611
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm