Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
21 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng tư vấn, số 16/2020/HĐTV- Nghiên cứu vị trí xác định dịch chuyển và biến dạng dự án xử lý sạt lở tại khu vực núi Vườn Già xã Trường Yên, huyện Hoa Lư
Thời gian thực hiện từ 12/01/2021 đến 30/08/2021
Vương Trọng Kha<vtkha>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Cao Xuân Cường<cxcuong>
Tải tệp đính kèm
22 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khảo sát, đo vẽ thành lập bản đồ hiện trạng, tính toán trữ lượng mỏ đá Vôi Lam Sơn - Công ty xi măng Long Sơn
Thời gian thực hiện từ 01/12/2020 đến 30/08/2021
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Cao Xuân Cường<cxcuong>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>
Tải tệp đính kèm
23 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng địa hình thuộc dự án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1:2000 khu vực Bắc Cái Bầu khu kinh tế Vân Đồn Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 05/06/2019 đến 27/08/2021
Phan Hữu DũngNguyễn Thị Mến<ntmen>,Phạm An Cương<pacuong>,Phạm Hữu Lợi<phloi>
24 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THẤM TỪ HỒ OTC XUỐNG HẠ LƯU VÀ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, ĐẶC TÍNH ĐƯỜNG THẤM CŨNG NHƯ LƯU LƯỢNG THẤM NẾU CÓ
Thời gian thực hiện từ 25/06/2021 đến 25/08/2021
Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Trần Vũ Long<tvlong>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>
25 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khảo sát lập bình đồ độ sâu luồng tàu cảng Sơn Dương, số hợp đồng 20.9/2019/HĐKT
Thời gian thực hiện từ 16/07/2020 đến 20/08/2021 (Không tính điểm)
Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>
Tải tệp đính kèm
26 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số. HĐ 14/HĐ DVTV
Thời gian thực hiện từ 17/12/2019 đến 20/08/2021
Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>
Tải tệp đính kèm
27 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/5000 thuộc dự án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu vực phía Bắc thành phố Điện Biên Phủ gắn với quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên
Thời gian thực hiện từ 07/09/2020 đến 20/08/2021
Nguyễn Văn ĐứcTrần Anh Tuấn<tatuan>
Tải tệp đính kèm
28 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Xây dựng CSDL chuyên đề các đảo trọng yếu và khu vực DK trên vùng biển VN
Thời gian thực hiện từ 21/10/2019 đến 20/08/2021
Hoàng Thị Thủy<htthuy01>
Tải tệp đính kèm
29 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thu thập sổ địa chính, nhập thông tin từ sổ địa chính địa bàn huyện Phú Bình. Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Phú Bình. TP Sông Công tỉnh Thái Nguyên, Địa bàn huyện Phú Bình theo HĐKT 2020- 0810
Thời gian thực hiện từ 10/08/2020 đến 20/08/2021
Hoàng Thị Thủy<htthuy01>
Tải tệp đính kèm
30 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số: 03/2020/HĐ-ĐĐBĐVN-HĐHĐC
Thời gian thực hiện từ 18/08/2020 đến 19/08/2021
Nguyễn Hà<nhha>Trần Thùy Linh<ttlinh>,Lê Đức Tình<ldtinh>