Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
41 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Nghiên cứu đề xuất phương án khai thác hợp lý lò chợ vỉa l7 cánh Đông đảm bảo an toàn cho các công trình tại khu vực kho G9 cụm sàng và giảm thiểu tổn thất than Công ty Mông Dương – TKV
Thời gian thực hiện từ 06/12/2019 đến 08/08/2021
Phạm Đức Hưng(pdhung)
42 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 053/VOAE1/HĐHT ký ngày 05/03/2020 về việc khảo sát thực địa, đo địa vật lý, xác định hang Karst thuộc Lục yên - Yên Bái
08/08/2021
Đỗ Văn B&#236;nh<dvbinh>Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Tải tệp đính kèm
43 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 01/2020/HĐ-KHCN ký ngày 07/04/2020
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 08/08/2021
Đỗ Văn B&#236;nh<dvbinh>Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Hồ Văn thủy
Tải tệp đính kèm
44 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch phân khu phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
08/08/2021
Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>
45 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 02/2021/HĐKT-BĐ ngày 15/3/2021
Thời gian thực hiện từ 15/03/2021 đến 07/08/2021
Lê Đức Tình<ldtinh>Nguyễn Hà<nhha>
Tải tệp đính kèm
46 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 261/VPI(PAC)-TTNCMTĐC/HĐ-2020 ký ngày 26/11/2020 theo đơn đặt hàng số 6186/TB-VDKVN ký ngày 27/11/2020
Thời gian thực hiện từ 27/11/2020 đến 07/08/2021
Nguyễn Thị Minh Hồng<ntmhong>
Tải tệp đính kèm
47 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo học thuật: Phương pháp phần tử hữu hạn và ứng dụng trong mô phỏng biến dạng kết cấu cơ khí
Thời gian thực hiện từ 01/12/2020 đến 07/08/2021
Trần Đức Hu&#226;n<tdhuan>
Tải tệp đính kèm
48 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số: 52/2020/HĐKT-KTNT ký ngày 17/08/2020
Thời gian thực hiện từ 17/08/2020 đến 07/08/2021
Trần Khánh<tkkhanh>Lê Đức Tình<ldtinh>,Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>,Nguyễn Hà<nhha>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>
Tải tệp đính kèm
49 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo học thuật:Dự báo xu hướng phát triển của ngành Trắc địa Cao cấp trong tương lai gần 2020-2030 và đề xuất định hướng chiến lược phát triển bộ môn Trắc địa Cao cấp.
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 07/08/2021
Dương Vân Phong<dvphong>
Tải tệp đính kèm
50 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu về động học và động lực học máy bóc tách vỏ lạc
Thời gian thực hiện từ 01/11/2020 đến 07/08/2021
Trần Đức Hu&#226;n<tdhuan>