Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
41 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Luật đất đai 2013 - một số hạn chế sau 6 năm thi hành
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/07/2020
Nguyễn Thị Dung<ntdung>
42 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
CÁC BÀI TOÁN GIỚI HẠN DÃY SỐ TRONG KỲ THI OLYMPIC TOÁN SINH VIÊN TOÀN QUỐC
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/07/2020
Nguyễn Thị Hiền<nthien>
Tải tệp đính kèm
43 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phạm Tuấn Long 0305-02
Thời gian thực hiện từ 01/07/2019 đến 31/07/2020
Phạm Tuấn Long<ptlong>
Tải tệp đính kèm
44 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy xẻ đá bằng lưỡi cưa vòng dùng để xẻ đá nguyên khối ứng dụng cho các cơ sở chế biến đá tự nhiên
31/07/2020
Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>Khổng Cao Phong<kcphong>,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>,Hà Văn Thủy<hvthuy>,Đỗ Như ý<dny>,Trần Đức Huân<tdhuan>
45 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu công nghệ sản xuất, tồn chứa, vận chuyển và tiêu chuẩn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Thời gian thực hiện từ 28/10/2019 đến 31/07/2020
Công Ngọc Thắng<cnthang>Nguyễn Thế Kỷ, Mon Socheata, Pov Sovin, Nguyễn Thị Phương Ly
Tải tệp đính kèm
46 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển của máy tuyển tĩnh điện
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 31/07/2020
Phạm Văn Luận<pvluan>
Tải tệp đính kèm
47 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Thị trường đất đai và tài sản gắn liền với đất
Thời gian thực hiện từ 01/02/2020 đến 31/07/2020
Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>
48 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu chế tạo Polyme có khả năng phân huỷ sinh học từ nguồn nguyên liệu tự nhiên
Thời gian thực hiện từ 28/10/2019 đến 31/07/2020
Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>
Tải tệp đính kèm
49 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu về điện toán đám mây
Thời gian thực hiện từ 02/01/2020 đến 31/07/2020
Đ&#224;o Anh Thư<dathu>
50 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
Nghiên cứu qui trình biến tính aminopolysaccharide tự nhiên sử dụng làm chất phá nhũ gây dông tụ có khả năng phân hủy sinh học cho quá trình xử lý nước nhiễm dầu dạng nhũ tương dầu//nước tại nhà máy lọc hóa dầu
31/07/2020
CT: Đặng Tuyết Phương; TK: Nguyễn Thạc Khánh; PB: Nguyễn Thị Bình, Lê Văn Dương; UV: Bùi Thị Lệ Thủy