Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
31 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số: 83C/HĐ
Thời gian thực hiện từ 12/06/2020 đến 19/08/2021
Lê Đức Tình<ldtinh>Tạ Thị Thu Hường<ttthuong02>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>
32 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề vận hành thiết bị chế biến dầu khí trình độ cao đẳng, trung cấp
Thời gian thực hiện từ 22/04/2020 đến 18/08/2021
Triệu Hùng Trường<thtruong>Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Phạm Trung Kiên,vtthach,lvnam,Nguyễn Khắc Long<nklong>,Trương Văn Từ<tvtu>,Doãn Thị Trâm<dttram>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Phạm Xuân Núi<pxnui>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>,Ngô Hà Sơn<nhson>,Công Ngọc Thắng<cnthang>,Phạm Trung Kiên<ptkien>,Lê Quang Duyến<lqduyen>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Phạm Văn Chất,Lê Đức Vinh<ldvinh>
33 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng Xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề vận hành thiết bị chế biến dầu khí trình độ cao đẳng, trung cấp
Thời gian thực hiện từ 22/04/2020 đến 18/08/2021
Triệu Hùng Trường<thtruong>Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Phạm Trung Kiên,Vũ Thiết Thạch<vtthach>,Lê Văn Nam<lvnam>,Nguyễn Khắc Long<nklong>,Trương Văn Từ<tvtu>,Doãn Thị Trâm<dttram>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Nguyễn Trần Tuân<nttuan>,Phạm Xuân Núi<pxnui>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>,Ngô Hà Sơn<nhson>,Phạm Trung Kiên<ptkien>,Lê Quang Duyến<lqduyen>,Lê Đức Vinh<ldvinh>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Công Ngọc Thắng<cnthang>,Phạm Văn Chất
34 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
SỬ DỤNG ẢNH SENTINEL-2 ĐỂ ƯỚC TÍNH SINH KHỐI CỦA CÂY LÚA TẠI GIAO THỦY, NAM ĐỊNH
16/08/2021
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>
Tải tệp đính kèm
35 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu khả năng tuyển trọng lực quặng đất hiếm Lai Châu
Thời gian thực hiện từ 02/02/2021 đến 14/08/2021
Vũ Thị Chinh<vtchinh>
36 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tổng quan về bàn đãi khí
Thời gian thực hiện từ 02/02/2021 đến 14/08/2021
Vũ Thị Chinh<vtchinh>
37 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Nâng cao hiểu biết về ảnh hưởng của ô nhiễm vi nhựa kết hợp với hợp chất hữu cơ bền và mầm bệnh đến một số loài thủy sinh ở lưu vực sông Sài Gòn
Thời gian thực hiện từ 01/04/2021 đến 14/08/2021 (Không tính điểm)
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>
38 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khảo sát, lập đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá san lấp mặt bằng) tại khu vực thôn 3, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 22/02/2021 đến 09/08/2021
Ngô Xuân Đắc<nxdac>
Tải tệp đính kèm
39 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
99/2020/HĐ-KHĐT
Thời gian thực hiện từ 10/08/2020 đến 09/08/2021
Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>Phạm Trường Sinh<ptsinh>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Phạm An Cương<pacuong>
Tải tệp đính kèm
40 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập dự toán và Đề cương Đề án đóng cửa mỏ khu vực III mỏ than Nước Vàng tại xã Lục Sơn, huyện Lục nam, tỉnh Bắc Giang
Thời gian thực hiện từ 09/02/2020 đến 09/08/2021
Ngô Xuân Đắc<nxdac>
Tải tệp đính kèm