Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
31 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu đòn bẩy tài chính trong cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp cổ phần khai thác than Vinacomin
09/06/2023
Lưu Thị Thu H&#224;<lttha02>
32 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Tìm hiểu thực trạng về thị trường bảo hiểm lũ lụt ở Việt Nam
09/06/2023
Phạm Minh Hải<pmhai>
Tải tệp đính kèm
33 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia các khóa bồi dưỡng kế toán ngắn hạn của sinh viên ngành kế toán Trường Đại học Mỏ - Địa chất
09/06/2023
Phan Minh Quang<pmquang>
34 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đặc điểm chất lượng kaolin - felspat khu Nậm Choong, Hà Giang và định hướng sử dụng
09/06/2023
Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>
35 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Vận dụng kế toán quản trị theo hướng tinh gọn tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI
Thời gian thực hiện từ 30/09/2022 đến 09/06/2023
Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>
36 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Tính toán, thiết kế và xây dựng mô hình máy ép bùn trục vít – đa đĩa
09/06/2023
Nguyễn Thanh T&#249;ng<nttung02>
37 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Tính toán, thiết kế kết cấu cơ khí bơm bánh răng phi tiêu chuẩn
09/06/2023
Nguyễn Thanh T&#249;ng<nttung02>
38 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng với khâu bán hàng của Công ty Toyota Quảng Ninh
09/06/2023
Phạm Ngọc Tuấn<pntuan>
39 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu xác định đối tượng mặt nước từ ảnh viễn thám sử dụng lập trình Python và công nghệ GIS
Thời gian thực hiện từ 23/11/2022 đến 09/06/2023
Phạm Thị Thanh H&#242;a<ptthoa>
Tải tệp đính kèm
40 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Khảo sát kết quả quét LIDAR mặt đất sử dụng thiết bị thông minh cầm tay
Thời gian thực hiện từ 14/10/2022 đến 09/06/2023
Phạm Ngọc Quang<pnquang>
Tải tệp đính kèm