Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
31 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Manuscript ID-applsci-2643216
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
32 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn rau thông minh
Thời gian thực hiện từ 01/10/2023 đến 20/06/2024
Nguyễn Thế Lực<ntluc>Trần Thị Minh Ánh, Phạm Quang Hùng
33 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Review on Analysis of the Response Subsidence
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
34 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
buildings-2741940
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
35 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
buildings-3018614
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
36 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
ID 08d3cca9-edec-416a-a933-e5d8c4746a94
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
37 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
NGHIÊN CỨU TỐI ƯU MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN NỔ MÌN ĐỂ DỰ BÁO, TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH GƯƠNG HẦM SAU KHI NỔ VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
19/06/2024
Nguyễn Chí Thành<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
38 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu về mệnh đề quan hệ trong Tiếng Anh
19/06/2024
Nguyễn Thị Thu Ph&#250;c<nttphuc>
Tải tệp đính kèm
39 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ý NGHĨA CỦA CÁC ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG " I, YOU, WE, SHE, HE " TRONG TIẾNG ANH VÀ CÁCH TRUYỀN ĐẠT SANG TIẾNG VIỆT
19/06/2024
Trần Đ&#236;nh Thước<tdthuoc>
Tải tệp đính kèm
40 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG ĐỊA NHIỆT VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐỊA NHIỆT TẠI VIỆT NAM
19/06/2024
Nguyễn Chí Thành<ncthanh>
Tải tệp đính kèm