Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
31 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu tuyển quặng Apatit loại 3 Lào Cai trên thiết bị tuyển nổi cột
Thời gian thực hiện từ 15/09/2019 đến 02/08/2020
Trần Văn Được<tvduoc>
Tải tệp đính kèm
32 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tổng quan công nghệ tuyển niken từ quặng Laterit
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 02/08/2020
Trần Trung Tới<tttoi>
Tải tệp đính kèm
33 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu thành phần thức ăn phối trộn TMR cho bò vỗ béo
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 02/08/2020
Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>Đỗ Thị Hải<dthai01>
Tải tệp đính kèm
34 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước
Nghiên cứu phát triển các hệ xúc tác và công nghệ chuyển hóa bigas thành methanol
Thời gian thực hiện từ 15/06/2020 đến 02/08/2020
Đặng Thanh TùngPhạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>,Trần Thị Như Mai, Vũ Anh Tuấn, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Thanh Huyền, Đặng Tuyết Phương, Bùi Thị Lệ Thủy
Tải tệp đính kèm
35 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học
Thời gian thực hiện từ 01/07/2019 đến 01/08/2020
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>Đỗ Cao Cường<dccuong>,Đỗ Thị Hải<dthai>
Tải tệp đính kèm
36 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Luật đất đai 2013 - một số hạn chế sau 6 năm thi hành
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/07/2020
Nguyễn Thị Dung<ntdung>
37 Hướng dẫn SVNCKH
NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐỒNG VỊ TỰ NHIÊN TRONG MẪU NƯỚC
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/07/2020
Dương Văn Hào<dvhao>
Tải tệp đính kèm
38 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
Nghiê cứu điều chế chấm lượng tử trên cơ sở graphene, ứng dụng làm xúc tác cho pin nhiên liệu
31/07/2020
CT: Trần Văn Sung; PCT: Phạm Thế Trinh; TK: Đỗ Xuân Đồng; PB: Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Trần Hùng; UV: Lê Minh Cầm, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hồng Ngọc, Bùi Thị Lệ Thủy
39 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước
Nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng mới vì sự phát triển bền vững
31/07/2020
CT: Trần Thị Như Mai; UV: Lê Minh Cầm, Nguyễn Trần Hùng, Bùi Tất Thắng, Bùi Thị Lệ Thủy
40 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Thị trường đất đai và tài sản gắn liền với đất
Thời gian thực hiện từ 01/02/2020 đến 31/07/2020
Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>