Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
1 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp kỹ thuật đồng vị
Thời gian thực hiện từ 28/05/2018 đến 27/07/2022
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Sarah Tweet,Marc LeBlanc,Đặng Đức Nhận
2 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập hồ sơ khảo sát đánh giá chất lượng, tính trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại khu vực Hồ Khe Đá xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 15/02/2020 đến 15/02/2022
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>
Tải tệp đính kèm
3 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập phương án và thi công thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ than Huổi Tao A, xã Pú Nhi và xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thời gian thực hiện từ 07/07/2021 đến 07/01/2022
Phan Viết Sơn<pvson>
Tải tệp đính kèm
4 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng 21/HĐ-TVMT-2021
31/12/2021
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>
5 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
hoàn thiện báo cáo ĐTM và lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường nhà máy sản xuất chế biến đá vôi trắng tại lục yên, tỉnh Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 16/02/2020 đến 31/12/2021
Trần Xuân Hà<txha>trần ánh dương,Nguyễn Minh Quyền<nmquyen>,phạm thị nhẫn,phạm thị huyền
Tải tệp đính kèm
6 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy bài chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt nam Xã hội chủ nghĩa
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/12/2021
Phạm Quốc Đảm<pqdam>
Tải tệp đính kèm
7 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập báo cáo hoàn thiện công trình bảo vệ môi trường dự án Hồ Thải quặng đuôi nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ, tỉnh Yên Bái.
Thời gian thực hiện từ 05/08/2020 đến 31/12/2021
Trần Xuân Hà<txha>Nguyễn Minh Quyền<nmquyen>,trần ánh dương
Tải tệp đính kèm
8 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khoan địa chất: Dự án Nhà máy cáp điện công nghệ cao tại khu vực thông Tân Hồng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 03/07/2020 đến 31/12/2021
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Ngô Xuân Đắc<nxdac>
9 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 14/2019/HĐKT-STNMT: Đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 12/09/2019 đến 31/12/2021
Phạm Thế Huynh<pthuynh>Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>,Đặng Thị Hoàng Nga<dthnga>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Trần Xuân Miễn<txmien>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Phùng Minh Sơn<pmson>,Trần Đình Thành<tdthanh>,Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>,Nguyễn Thị Dung<ntdung>,Nguyễn Thị Hiền<nthien02>
Tải tệp đính kèm
10 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thi công thăm dò quặng chì kẽm khu vực Sơn Đô, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Thời gian thực hiện từ 19/11/2020 đến 31/12/2021
Phạm Trường Sinh<ptsinh>