Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
1 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp nâng cao chất lượng về việc duy trì thi đua cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/08/2023 đến 31/12/2024
Vũ Quang Hay<vqhay>
Tải tệp đính kèm
2 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Classification of Fetal Status from Cardiotocogram Data by Using Machine Learning
05/10/2024
Dương Thị Hiền Thanh(dththanh)
Tải tệp đính kèm
3 27. Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Số: 188-2024/HĐ/BSR-HUMG
Thời gian thực hiện từ 27/02/2024 đến 26/09/2024
Công Ngọc Thắng<cnthang>Ngô Hà Sơn<nhson>,Nguyễn Thị Linh<ntlinh>,Đinh Văn Kha ,Ngô Thanh Hải<nthai>,Vũ Văn Toàn<vvtoan>,Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Nguyễn Văn Cành ,Trịnh Đắc Hoành ,Đỗ Viết Hùng,Phạm Trung Kiên<ptkien>,Bùi Phụ Hưng ,Nguyễn Thị Thắm
Tải tệp đính kèm
4 38. Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 0.5 tháng
Sinh viên Đại học Kyushu
Thời gian thực hiện từ 29/08/2024 đến 13/09/2024
Phạm Thanh Hải<pthai>,Lê Tiến Dũng<ltdung>,Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Hoàng<nhhoang>,Phạm Văn Việt<pvviet>
Tải tệp đính kèm
5 41. Huấn luyện đội đại biểu của Trường tham gia các giải đấu ngoài Trường (áp dụng với bộ môn Giáo dục thể chất và khoa Giáo dục quốc phòng)
Huấn luyện đội bóng đá Nam sinh viên tham gia giải bóng đá sân 7 sinh viên toàn quốc khu vực phía bắc năm 2024
Thời gian thực hiện từ 25/06/2024 đến 10/09/2024
Đ&#245; Tiến Thiết<dtthiet>
Tải tệp đính kèm
6 38. Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 0.5 tháng
Rhuguet Rémi
Thời gian thực hiện từ 01/03/2024 đến 31/08/2024
Đặng Văn Phi<dvphi>
7 38. Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 0.5 tháng
GOETHALS Mercedes (IMT Mines Alès)
Thời gian thực hiện từ 01/05/2024 đến 31/08/2024
Lê Tiến Dũng<ltdung>
Tải tệp đính kèm
8 38. Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 0.5 tháng
Sylvain Mangiarotti
Thời gian thực hiện từ 09/07/2024 đến 09/08/2024
Nguyễn B&#225;ch Thảo<nbthao>
9 38. Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 0.5 tháng
Ilian_CARAUD
Thời gian thực hiện từ 02/06/2024 đến 05/08/2024
Trần Mạnh Tiến<tmtien>Phạm Đức Thọ<pdtho>
Tải tệp đính kèm
10 38. Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 0.5 tháng
Blowout when shallow tunnelling in soft soils
Thời gian thực hiện từ 04/06/2024 đến 31/07/2024
Vũ Minh Ngạn<vmngan>