Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
91 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
SỬ DỤNG GOOGLE EARTH ENGINE XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG RỪNG TỈNH HÀ TĨNH
28/07/2020
Phạm Thị Làn<ptlan>
Tải tệp đính kèm
92 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Khảo sát lớp phủ và địa mạo cho khu vực GTP phục vụ thiết kế FEED Dự án Cá Voi Xanh
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 28/07/2020
Phạm Thị Làn<ptlan>Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Tống Sĩ Sơn; Phan Văn Bình
Tải tệp đính kèm
93 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Khảo sát các phần mềm xử lý dữ liệu ảnh bay chụp UAV phục vụ thành lập mô hình số bề mặt
Thời gian thực hiện từ 01/05/2020 đến 28/07/2020
Cao Xuân Cường<cxcuong>
Tải tệp đính kèm
94 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo toán học tuổi trẻ: Tổng các bình phương nghịch đảo (Bài toán Basel)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 27/07/2020
Ho&#224;ng Ngự Huấn<hnhuan>
Tải tệp đính kèm
95 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo toán học tuổi trẻ: Công thức L'Hopital hay công thức Johann Bernulli?
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 27/07/2020
Ho&#224;ng Ngự Huấn<hnhuan>
Tải tệp đính kèm
96 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu chế tạo biến tần một pha sử dụng module vi điều khiển
27/07/2020
Khổng Cao Phong<kcphong>Trần Đức Hải, Trần Đỗ Đạt, Hồ Diên Kế, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Thường
97 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đề xuất phương án giảm thiểu lượng nước thải phát sinh và nâng cao hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Thời gian thực hiện từ 01/11/2019 đến 27/07/2020
Đỗ Thị Hải<dthai>
Tải tệp đính kèm
98 Hướng dẫn SVNCKH
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỤT LÚN MẶT ĐẤT KHI KHAI THÁC NƯỚC TRONG KARST KHU VỰC THỊ TRẤN KIỆN KHÊ TỈNH HÀ NAM
Thời gian thực hiện từ 01/09/2019 đến 27/07/2020
Đỗ Văn B&#236;nh<dvbinh>
Tải tệp đính kèm
99 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
Nhiên cứu ứng dunh kỹ thuật kiểm tra và giám sát liên tục ăn mòn bên trong đường ống, bể chứa trong ngành công nghiệp dầu khí
Thời gian thực hiện từ 26/08/2019 đến 27/07/2020
CT: Lê Quốc Hùng; PCT: Trần Đình Kiên Tải tệp đính kèm
100 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TÌM HIỂU HỆ QUẢN TRỊ CSDL MONGDB
27/07/2020
Phạm Đức Hậu<pdhau>