Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
91 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Bổ sung câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn học Lý thuyết bóng chuyền cho sinh viên Trường Đại Học Mỏ - Địa chất
31/07/2021
Lương Anh H&#249;ng<lahung>
Tải tệp đính kèm
92 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Các hợp đồng tư vấn môi trường
Thời gian thực hiện từ 01/08/2021 đến 31/07/2021
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>
93 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TÌM HIỂU ĐỐNG NHỊ THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN ĐỐNG NHỊ THỨC
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Vũ Lan Phương<vlphuong>
94 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NEURAL NETWORK
31/07/2021
Lê Bích Phượng<lbphuong>
Tải tệp đính kèm
95 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số phương pháp tổng hợp vật liệu có kích thước nanomet.
31/07/2021
Nguyễn Thu H&#224;<ntha02>Vũ Duy Thịnh<vdthinh>
Tải tệp đính kèm
96 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xác định tần số dao động riêng của Trục ở các bậc tự do khác nhau
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Phạm Tuấn Long<ptlong>
Tải tệp đính kèm
97 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý vật tư sửa chưa ô tô cho chi nhánh Công ty Toyota
Thời gian thực hiện từ 10/11/2020 đến 31/07/2021
Nguyễn Tuấn Anh(ntanh01)
98 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thi công khoan phụt xử lý nền 15 căn khu B (giai đoạn 1)
31/07/2021
Phạm Minh Tuấn<pmtuan>Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
99 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình từ nguồn vỏ trấu và tro bay làm vật liệu xúc tác, hấp phụ
31/07/2021
Nguyễn Thị Linh<ntlinh>Đào Minh Giang, Nguyễn Văn Khiêm,Nguyễn Đình Văn
Tải tệp đính kèm
100 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa Kinh tế & QTKD Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Dương Thị Nhàn<dtnhan>