Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
91 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo học thuật HK1 2021-2022
10/01/2022
Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>
Tải tệp đính kèm
92 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
LÝ THUYẾT SỐ – PHẦN 1
10/01/2022
Đ&#224;o Xu&#226;n Hưng<dxhung>
93 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vấn đề huấn luyện sức bền chuyên môn cho môn Bóng rổ
Thời gian thực hiện từ 20/09/2021 đến 08/01/2022
Thái Việt Hưng<tvhung>
Tải tệp đính kèm
94 Bằng độc quyền sáng chế
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
Thời gian thực hiện từ 02/10/2021 đến 08/01/2022
Lương Anh Hùng<lahung>
Tải tệp đính kèm
95 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Overview of Wall Protection Technology in Ocean Scientific Drilling
08/01/2022
Nguyễn Khắc Long<nklong>
Tải tệp đính kèm
96 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao tự chọn - mô hình giáo dục thể chất theo nhu cầu tâm lý của sinh viên khi học môn giáo dục thể chất nhằm đáp ứng chương trình giáo dục mới
Thời gian thực hiện từ 15/09/2021 đến 08/01/2022
Đ&#245; Tiến Thiết<dtthiet>
97 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Lựa chọn một số bài tập tăng cường sức mạnh giậm nhảy trong môn nhảy xa áp dụng vào giảng dạy cho sinh viên
08/01/2022
Nguyễn Quang Huy<nqhuy>
Tải tệp đính kèm
98 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng và chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu thành phần phục vụ dự báo nguy cơ cháy rừng
07/01/2022
Đo&#224;n Thị Nam Phương<dtnphuong>
Tải tệp đính kèm
99 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Thống nhất nội dung đề mục chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công tạ Khu đô thị đại học
Thời gian thực hiện từ 01/09/2022 đến 06/01/2022
Vũ Quang Hay<vqhay>
Tải tệp đính kèm
100 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Evaluation of high-performance pervious concrete mixed with nano silica and carbon fiber
06/01/2022
Lê Huy Việt<lhviet>
Tải tệp đính kèm