Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
131 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thu thập yêu cầu phần mềm và phân tích nội dung thông tin dữ liệu thuộc đề tài nghiên cứu TK, chế tạo thiết bị định vị GNSS
Thời gian thực hiện từ 04/01/2021 đến 15/07/2021
Dương Thị Tâm<dttam>
Tải tệp đính kèm
132 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thực hiện dự án chi tiết xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Đại đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2021
Thời gian thực hiện từ 12/08/2019 đến 15/07/2021
Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>
Tải tệp đính kèm
133 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tiếng ồn trực tuyến tại khu vực đô thị bằng công nghệ WebGIs và truyền dẫn không dây
Thời gian thực hiện từ 08/05/2020 đến 15/07/2021
Dương Thị Tâm<dttam>
Tải tệp đính kèm
134 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Chẽ
Thời gian thực hiện từ 08/01/2021 đến 15/07/2021
Nguyễn Trường Xuân<ntxuan>Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Đào Thị Hồng Thắm<dththam>
Tải tệp đính kèm
135 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Laterit hóa và mối liên quan đến hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp, tài nguyên khoáng sản ở nước ta
Thời gian thực hiện từ 05/04/2021 đến 14/07/2021
Đặng Thị Vinh<dtvinh>
Tải tệp đính kèm
136 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giải pháp PPK sử dụng trạm tham chiếu ảo cho UAV
14/07/2021
Dương Thành Trung<dttrung>Hoàng Thị Thủy<htthuy01>
Tải tệp đính kèm
137 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các quá trình biến đổi khoáng vật liên quan tới đá magma siêu mafic biến đổi.
Thời gian thực hiện từ 14/07/2021 đến 14/07/2021
Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>
138 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐO GNSS TƯƠNG ĐỐI ĐỘNG VỚI TRẠM THAM CHIẾU ẢO
14/07/2021
Dương Th&#224;nh Trung<dttrung>
Tải tệp đính kèm
139 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các loại hình nguồn gốc và khái quát tiềm năng các loại đá mỹ nghệ chủ yếu ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 14/07/2021 đến 14/07/2021
Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>
140 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đặc điểm thạch học, hệ thống phân loại và gọi tên các đá trầm tích carbonat
Thời gian thực hiện từ 14/07/2021 đến 14/07/2021
Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>