Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
1 Cấp Nhà nước - 105.99-2020.02
Đặc điểm địa hóa, đồng vị bền và phóng xạ (87Sr/86Sr và 234U/238U) của nước khoáng nóng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và ý nghĩa của chúng trong luận giải nguồn gốc, thời gian lưu trú (14C) và yếu tố khống chế
Thời gian thực hiện từ 01/09/2020 đến 01/09/2023
Đang thực hiện
Hoàng Đình Quế<hdque>Dương Văn Hào<dvhao>,Bùi Vinh Hậu<bvhau>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien>,Phan Văn Bình<pvbinh>
2 Cấp Bộ - TNMT.2020.06.04
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRANG MÔI TRƢỜNG PHÓNG XẠ TRONG NƢỚC BIỂN VÀ TRẦM TÍCH BỀ MẶT ĐÁY BIỂN
Thời gian thực hiện từ 01/07/2020 đến 01/07/2022
Đang thực hiện
Bùi Chí TiếnDương Văn Hào<dvhao>, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Tiến Thành,Vũ Tất Tuấn,Lê Văn Đức, NGuyễn Trường Lưu,Trần Anh Tuấn, Quách Văn Hiểu,Vũ Thị Kim Duyên
3 Cấp Nhà nước - 105.99-2020.12
Nguồn gốc và tiến hóa nhiệt động của các đá biến chất trung binh đến cao khu vực ria đông bắc đới khâu sông Mã và ý nghĩa của chúng trong tiến hóa kiến tạo khu vực Tây Bắc Bộ
Thời gian thực hiện từ 01/07/2020 đến 01/06/2023
Đang thực hiện
Bùi Vinh Hậu<bvhau>Trần Thanh Hải<tthai>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Hoàng Đình Quế<hdque>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Phan Văn Bình<pvbinh>
4 Cấp Cơ sở - T20-07
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp định hướng mặt bằng phù hợp qua giếng đứng có độ sâu lớn ở các mỏ hầm lò tại Việt Nam.
Thời gian thực hiện từ 30/06/2020 đến 30/05/2021
Đang thực hiện
Võ Ngọc Dũng<vndung>Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>
Tải tệp đính kèm
5 Cấp Cơ sở - T20-06
Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ bay không người lái có tích hợp RTK trong công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn tại các mỏ lộ thiên
Thời gian thực hiện từ 19/06/2020 đến 30/05/2021
Đang thực hiện
Lê Văn Cảnh<lvcanh>Trần Thị Thu Trang<ttttrang>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Phạm Văn Chung<pvchung>
6 Cấp Cơ sở - T20-13
XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TRỤ THAN BẢO VỆ ĐẢM BẢO KHAI THÁC AN TOÀN VÀ TẬN THU TÀI NGUYÊN CHO VỈA L7 CÁNH TÂY CẠNH RÌA MOONG LỘ THIÊN 790 – CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Phạm Đức Hưng<pdhung>Lê Tiến Dũng<ltdung>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Đào Văn Chi<dvchi>,Đỗ Anh Sơn<dason>
7 Cấp Cơ sở - T20-12
Nghiên cứu quy luật phân bố áp lực và khả năng chịu tải của vì chống cơ khí hóa có kết cấu hạ trần thu hồi than nóc trong khai thác vỉa than dày, dốc thoải khi xuống sâu vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Bùi Mạnh Tùng<bmtung>Lê Tiến Dũng<ltdung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
Tải tệp đính kèm
8 Cấp Cơ sở - T20-10
Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình Javascript trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine để đánh giá tình trạng hạn hán từ dữ liệu ảnh viễn thám
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>Trần Thanh Hà<ttha>,Phạm Văn Đông,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>
Tải tệp đính kèm
9 Cấp Cơ sở - T20-14
Nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc tính hệ khe nứt tới cơ chế sập đổ than nóc phía trước giàn chống trong lò chợ cơ giới hóa Vỉa 11 mỏ than Hà Lầm
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/08/2021
Đang thực hiện
Lê Tiến Dũng<ltdung>Phạm Đức Hưng<pdhung>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Lê Quang Phục<lqphuc>,Đào Văn Chi<dvchi>
10 Cấp Cơ sở - T20-22
Nghiên cứu sự hình thành, phát triển diapia sét và mối quan hệ với các tích tụ dầu khí ở khu vực trung tâm bể trầm tích Sông Hồng.
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Lê Ngọc ánh<lnanh>Phạm Văn Tuấn<pvtuan>,Bùi Thị Ngân<btngan>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>
Tải tệp đính kèm