Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
1 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - 00000
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN - ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỐI VỚI SỰ BIẾN ĐỔI CỦA DÒNG CHẢY VÀ ĐỚI BỜ VÙNG CỬA SÔNG HẬU, KHU VỰC TÂY NAM BỘ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Vũ Long<tvlong>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Vũ Thu Hiền<vthien01>
2 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - KLTĐ-1087
Đánh giá mức độ tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu trong phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa. - Cần được chỉnh sửa
Thời gian thực hiện từ 21/07/2021 đến 21/01/2023
Đang thực hiện (Không tính điểm)
PGS Lê Thị LệLê Thị Thu Hà<lttha>,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Trịnh Xuân Phương,Tạ Thị Thủy,Nguyễn Thị Thủy,Vũ Thị Huyền,Tống Sĩ Sơn,Hoàng Thị Thanh Bình
Tải tệp đính kèm
3 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - 1097/QĐ-BCT
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo quạt gió cục bộ dẫn động bằng khí nén phục vụ công tác thông gió mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/04/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>Lê Thị Hồng Thắng<lththang>,Đoàn Kim Bình<dkbinh>,Nguyễn Văn Lại<nvlai>,Hồ Việt Bun<hvbun>,Đinh Công Đạt<dcdat>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>
Tải tệp đính kèm
4 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - NV.2924/21
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại các mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/04/2021 đến 21/12/2022
Đang thực hiện
Trần Viết Linh<tvlinh>Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Trần Thị Trâm<tttram>,Nguyễn Văn Tuệ<nvtue>,Phạm Văn Tiến<pvtien>,Chu Mạnh Cường<cmcuong>,Trần Đức Huân<tdhuan>,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>
Tải tệp đính kèm
5 Đề tài Nghị định thư / NCCB / Dự án SXTN cấp quốc gia / Đề tài KHCN cấp Bộ thuộc CT trọng điểm cấp Nhà nước - Trung tâm, Công ty chủ trì - NV.2926/21
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bộ bẻ ghi thủy lực tự động phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 01/04/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Thế Hoàng<nthoang>Phạm Tuấn Long<ptlong>,Phạm Thị Thủy<ptthuy>,Bùi Minh Hoàng<bmhoang>,Phạm Đức Thiên<pdthien>,Lê Thị Hồng Diệp<lthdiep>,Phạm Ngọc Chung<pnchung>,Nguyễn Bảo Lộc,Hoàng Thanh Hải,Kiều Đức Thịnh<kdthinh>
6 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - HD so B2021-24-03/HD-KHCN
Nâng cao hiểu biết về ảnh hưởng của ô nhiễm vi nhựa kết hợp với hợp chất hữu cơ bền và mầm bệnh đến một số loài thủy sinh ở lưu vực sông Sài Gòn
Thời gian thực hiện từ 01/04/2021 đến 01/04/2023
Đang thực hiện (Không tính điểm)
Trịnh Bảo SơnTrần Thị Thu Hương<ttthuong01>,Đào Phú Quốc, Trần Lê Lựu,Nguyễn Thanh Hùng, Đoàn Như Hải
7 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - DHQG2021/2023
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát và dự báo phát tán khí phóng xạ tại các khu vực mỏ chứa chất phóng xạ, áp dụng thử nghiệm ở mỏ đồng Sin Quyền
Thời gian thực hiện từ 01/03/2021 đến 01/03/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Tài TuệDương Văn Hào<dvhao>,Đặng Văn Quy,Lưu Việt Dũng,Nguyễn Danh Khoa, Nguyễn Thúy Phương
Tải tệp đính kèm
8 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-15
Nghiên cứu ứng dụng mô hình WASP và chỉ số WQI để đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Bằng, tỉnh Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Hồng<nthong>Đào Trung Thành<dtthanh01>,Nguyễn Phương Đông<npdong>
Tải tệp đính kèm
9 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-03
Tinh on dinh cua nghiem cap phan so co tre
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 01/12/2021
Đang thực hiện
Phạm Ngọc Anh<pnanh01>Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>,Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>,Nguyễn Thu Hằng<nthang02>,Nguyễn Thùy Linh<ntlinh01>
Tải tệp đính kèm
10 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-36
Xây dựng chương trình con giải phương trình vi phân trên ngôn ngữ lập trình Maple
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Hoàng Ngự Huấn<hnhuan>Nguyễn Thùy Linh<ntlinh01>,Đào Xuân Hưng<dxhung>