Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
1 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-20
Nghiên cứu phương pháp giảng dạy chữ Hán cho sinh viên Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 29/01/2023 đến 28/12/2024
Đang thực hiện
Trần Thị Thu Hiền<ttthien01>Nguyễn Thị Nguyệt Ánh<ntnanh>,Đỗ Hữu Hoàng Bách, Nguyễn Thị Vĩnh Hà
2 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-25
Giải pháp nâng cao công tác quản trị tài chính tại trường đại học Mỏ - Địa chất trong điều kiện tự chủ
Thời gian thực hiện từ 22/01/2023 đến 15/11/2023
Đang thực hiện
Lê Thị Thu Hồng<ltthong>Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>,Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>,Cao Thu Hoài,Nguyễn Thị Huyền Trang<nthtrang01>
3 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-14
Nghiên cứu hấp phụ La3+ và Ce3+bằng khoáng sét haloysit định hướng ứng dụng xử lý và thu hồi đất hiếm từ nước thải công nghiệp
Thời gian thực hiện từ 20/01/2023 đến 30/12/2023
Đang thực hiện
Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>Lê Thị Duyên<ltduyen>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>,Lê Thị Thu<ltthu>
4 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-37
Nghiên cứu ứng dụng các mô hình phát tán khí thải kết hợp phân tích dữ liệu lớn nhằm đánh giá tác động của các nhà máy nhiệt điện đến chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 18/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Hòa<nthoa>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Nguyễn Thị Hồng<nthong>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>
5 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-40
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin giá đất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Xuân Miễn<txmien>Nguyễn Thế Công<ntcong>,Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>
Tải tệp đính kèm
6 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-22
Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác các di sản địa chất tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Đỗ Mạnh An<dman>Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>,Phan Viết Sơn<pvson>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>
Tải tệp đính kèm
7 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-19
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP DỊCH THUẬT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc>Đặng Thanh Mai<dtmai>,Trịnh Thị Vân<ttvan>,Khương Thế Hùng<kthung>
Tải tệp đính kèm
8 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23-34
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ tuyển nhằm thu hồi quặng tinh sắt từ bãi thải của xưởng tuyển quặng sắt Kíp Tước - Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 25/12/2023
Đang thực hiện
Phạm Thị Nhung<ptnhung>Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>,Trần Văn Được<tvduoc>,Phạm Thanh Hải<pthai>
9 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T23.-23
Nghiên cứu tiềm năng của các di sản địa chất khu vực Tràng An- Ninh Bình phục vụ cho phát triển du lịch địa chất của vùng.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/12/2023
Đang thực hiện
Phan Văn Bình<pvbinh>Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Vũ Anh Đạo<vadao>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
Tải tệp đính kèm
10 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2023.MDA.09
Nghiên cứu mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với ngành công nghiệp khai thác than ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Lê Đình Chiều<ldchieu>Đồng Thị Bích<dtbich>,Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>,Lê Minh Thống<lmthong>,Nguyễn Thị Hường<nthuong>,Phạm Kiên Trung<pktrung>,Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>,Lê Văn Chiến<lvchien>,Vũ Trọng Thắng,Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>