Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
1 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - TNMT2023.02.28
Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hệ số phát thải vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/03/2024 đến 31/03/2025
Đang thực hiện
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Trần Thị Kim Hà<ttkha>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Trần Anh Quân<taquan>,Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>,Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Đỗ Cao Cường<dccuong>,Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Đỗ Thị Hải<dthai>
2 Đề tài KHCN cấp cơ sở - 26
Nghiên cứu sử dụng một số chủng vi sinh vật để xử lý ô nhiễm màu trong nước thải nhuộm vải làng lụa Vạn Phúc, Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 22/01/2024 đến 22/12/2024
Đang thực hiện
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>
3 Đề tài KHCN cấp cơ sở - 10000
Your account and Your website was not security, please fix it as soon as possible! Tysm Vult by Nckx Contact: https://t.me/nckx0666
Thời gian thực hiện từ 21/01/2024 đến 20/01/2025
Đang thực hiện (Không tính điểm)
nckx
4 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-11
Nghiên cứu nhận diện địa tầng từ tài liệu khoan theo thời gian thực, áp dụng thử nghiệm cho các giếng khoan dầu khí mỏ Cá Tầm
Thời gian thực hiện từ 15/01/2024 đến 14/06/2025
Đang thực hiện
Nguyễn Tiến Hùng<nthung>Vũ Hồng Dương<vhduong>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>
Tải tệp đính kèm
5 07. Đề tài NCKH cấp cơ sở - T24-08
Nghiên cứu, thiết kế thiết bị hỗ trợ thi công chống lò áp dụng cho các đơn vị than hầm lò thuộc TKV
Thời gian thực hiện từ 02/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Lê Thị Hồng Thắng<lththang>Trần Viết Linh<tvlinh>,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>
6 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-14
Nghiên cứu ứng dụng Machine Learning để nhận diện và phân tích tướng địa chấn khu vực Đông Bắc mỏ Bạch Hổ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Bùi Thị Ngân<btngan>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>
7 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-13
Ứng dụng học máy trong minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan, áp dụng với mỏ X, bể Cửu Long
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/06/2025
Đang thực hiện
Bùi Thị Ngân<btngan>Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>,Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>
Tải tệp đính kèm
8 07. Đề tài NCKH cấp cơ sở - T24-34
Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nano silica đến tính chất cơ học và vi cấu trúc của bê tông cường độ cao cốt sợi thép
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/12/2024
Đang thực hiện
Đặng Văn Phi<dvphi>Tăng Văn Lâm<tvlam>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Lê Huy Việt<lhviet>
9 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-12
Nghiên cứu xác định các đứt gãy địa chất và đới dập vỡ nằm dưới lớp phủ bằng phương pháp Địa chấn khúc xạ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 30/06/2025
Đang thực hiện
Trần Danh Hùng<tdhung01>
Tải tệp đính kèm
10 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T24-25
Tích hợp các phương pháp phân tích đa chỉ tiêu TOPSIS và AHP đánh giá tính hợp lý của các loại hình sử dụng đất dốc tại một số khu vực đất dốc các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Na Rì.
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 25/12/2024
Đang thực hiện
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Nguyễn Quang Minh<nqminh>,Nguyễn Thị Hòa<nthoa>