Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
1 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - Trung tâm, công ty trực thuộc Trường chủ trì - DHQG2021/2023
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát và dự báo phát tán khí phóng xạ tại các khu vực mỏ chứa chất phóng xạ, áp dụng thử nghiệm ở mỏ đồng Sin Quyền
Thời gian thực hiện từ 01/03/2021 đến 01/03/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Tài TuệDương Văn Hào<dvhao>,Đặng Văn Quy,Lưu Việt Dũng
2 Đề tài KHCN cấp cơ sở - 17/2020/STS02
Nghiên cứu tính toán ảnh hưởng của động đất đến kết cấu chống của đường hầm metro chịu tải trọng động đất (Nghiên cứu sau tiến sĩ)
Thời gian thực hiện từ 01/02/2021 đến 01/02/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Chí Thành<ncthanh>Đỗ Ngọc Anh
3 Đề tài cấp cơ sở - T21-32
Nghiên cứu sử dụng bê tông cốt sợi thép chế tạo tấm chèn chống giữ các đường lò trong mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>Nguyễn Thị Sơn,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Ngô Văn Thức,Tăng Văn Lâm<tvlam>
Tải tệp đính kèm
4 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-08
Nghiên cứu đo và giám sát tự động điện trở cách điện các mạng điện hỗn hợp xoay chiều/một chiều không nối đất (AC/DC-IT)
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Kim Thị Cẩm Ánh<0903-13>Nguyễn Trường Giang<0903-10>,Nguyễn Tiến Sỹ<0903-18>,Tống Ngọc Anh<0903-17>,Hà Thị Chúc<0903-15>
5 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-30
Nghiên cứu ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để dự báo hệ số thừa tiết diện khi thi công công trình ngầm bằng phương pháp khoan nổ mìn.
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Chí Thành<ncthanh> Đỗ Ngọc Thái,NGuyễn Tài Tiến, Phạm Thanh Huyền,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
6 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-12
Nghiên cứu công nghệ thu hồi niken và coban trong bãi thải mỏ quặng cromit khu vực Mậu Lâm, Thanh Hóa bằng phương pháp Caron
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 30/12/2021
Đang thực hiện
Trần Trung Tới<tttoi>Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Trần Văn Được<tvduoc>,Lê Việt Hà<lvha>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>
7 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-38
Nghiên cCru rng dung phương pháp Georada xác djnh thông số đất phục vụ nông nghip chính xác
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 27/01/2022
Đang thực hiện
Phan Thiên Hương<pthuong01>Trần Danh Hùng<tdhung01>,Vũ Hồng Dương<vhduong>
Tải tệp đính kèm
8 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-15
Nghiên cứu ứng dụng mô hình WASP và chỉ số WQI để đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Bằng, tỉnh Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Hồng<nthong>Đào Trung Thành<dtthanh01>,Nguyễn Phương Đông<npdong>
9 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-18
Nghiên cứu xử lý Asen trong nước ngầm ở khu vực huyện Thanh Trì, Hà Nội bằng hệ thống mô phỏng đất ngập nước nhân tạo
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Trần Thị Ngọc<ttngoc>Trần Thanh Hà<ttha>
Tải tệp đính kèm
10 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T21-16
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS đánh giá biến động môi trường không khí tại khu vực khai thác và chế biến quặng Apatit, tỉnh Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 27/01/2021 đến 31/12/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Hòa<nthoa>Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Nguyễn Thị Thu Huyền<ntthuyen>
Tải tệp đính kèm