Đề tài khoa họcSTT Đề tài Xem
1 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-43
Xác định độ ẩm đất tỉnh Đăk Nông sử dụng ánh radar Sentinel-1
Thời gian thực hiện từ 30/01/2022 đến 30/01/2023
Đang thực hiện
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>Đỗ Cao Cường<dccuong>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
2 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-44
Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (COVID-19 Vulnerability Index Map – CVI Map)
Thời gian thực hiện từ 20/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>Nguyễn Quang Minh<nqminh01>,Lê Ngọc Giang<lngiang>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Trương Minh Hùng
Tải tệp đính kèm
3 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-42
NGHIÊN CỨU DỰ BÁO KHẢ NĂNG PHỤC HỒI SINH THÁI TẠI KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỈNH LÀO CAI BẰNG ẢNH VIỄN THÁM VÀ CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN
Thời gian thực hiện từ 14/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
Tải tệp đính kèm
4 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-35
Nghiên cứu lựa chọn phương án khai thác hợp lý lò chợ vỉa L7 cánh Đông đảm bảo độ ổn định khu vực kho cụm sàng G9, Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin
Thời gian thực hiện từ 10/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Đỗ Anh Sơn<dason>Vũ Trung Tiến<vttien>,Lê Tiến Dũng<ltdung>,Phạm Đức Hưng<pdhung>
5 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - VHL2022
Điều tra đánh giá sự biến động tích lũy hàm lượng đồng vị phóng xạ và kim loại nặng theo chiều sâu trong trầm tích đáy khu vực biển phía đông bắc tỉnh Quảng Nin
Thời gian thực hiện từ 07/01/2022 đến 07/01/2024
Đang thực hiện
Nguyễn Như TrungDương Văn Hào,Dương Đức Thắng
6 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-05
Nghiên cứu xây dựng mô hình học sâu phân tích dữ liệu chuỗi thời gian dự báo bằng doanh số
Thời gian thực hiện từ 03/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Thu Hằng<nthang02>Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>,Nguyễn Thùy Linh<ntlinh01>,Phạm Ngọc Anh<pnanh01>
Tải tệp đính kèm
7 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T 22-25
Nghiên cứu đặc tính hóa lý của nguyên liệu sericit khu vực Sơn Bình, Hà Tĩnh theo các mức nhiệt độ nung khác nhau và định hướng sử dụng
Thời gian thực hiện từ 03/01/2022 đến 30/06/2023
Đang thực hiện
Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Phan Viết Sơn<pvson>,Đỗ Mạnh An<dman>,Tạ Thị Toán<tttoan>
8 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-20
Tổng hợp nano composit HAp/SPION bằng phương pháp đồng kết tủa ứng dụng trong xử lý thuốc nhuộm Congo đỏ
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Đỗ Thị Hải<dthai01>Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>,Đinh thị Mai Thanh
9 Đề tài KHCN cấp cơ sở - T22-26
Phân vùng nguy cơ hóa lỏng của cát khu vực quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ quy hoạch, phát triển bền vững không gian ngầm đô thị
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2022
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Minh Tuấn<pmtuan>,Bùi Trường Sơn<btson>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>
10 Đề tài, Chương trình KHCN cấp Bộ / Đề tài cấp Tỉnh-Thành phố / Nhiệm vụ KHCN thuộc đề tài, dự án cấp quốc gia - B2022-MDA-13
Nghiên cứu xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo XGBoost dự báo lún khu vực tỉnh Cà Mau bằng dữ liệu ảnh vệ tinh Rada giao thoa đa thời gian
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/12/2023
Đang thực hiện
Trần Vân Anh<tvanh>Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Trần Trung Anh<ttanh01>,Trần Thanh Hà<ttha>,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,nqlong,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Cao Thị Diễm Hằng,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
Tải tệp đính kèm