Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững - VIETGEO2019
Sử dụng mô hình số GEO5 phân tích giải pháp giữ ổn định vách hố đào tầng hầm dự án Lotte Mall, Tây Hồ, Hà Nội
18/09/2029
Nhữ Việt Hà<nvha02>Dương Bình<dbbinh>,Phạm Thế Công
Tải tệp đính kèm
2 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
ERSD 2020
Nguyễn Thị Nụ, Bùi Trường Sơn
22/11/2022
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Bùi Trường Sơn<btson>
Tải tệp đính kèm
3 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q3)
ARCHIVES OF MINING SCIENCES
Optimal Choice of the Number of Ground Control Points for Precise DSM Generation Using Light-Weight UAV in Small and Medium-Sized Open-Pit Mine
30/08/2021
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Ropesh Goyal,Bùi Khắc Luyên<bkluyen>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Nguyễn Quang Minh<nqminh01>,Bùi Xuân Nam<bxnam>
4 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Iraqi Geology journal
Seismic Characteristics of Mud Diapir in Song Hong Basin, offshore Vietnam
31/07/2021
Lê Ngọc ánh<lnanh>
Tải tệp đính kèm
5 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Construction and Building Materials
Modeling of the tension stiffening behavior and the water permeability change of steel bar reinforcing concrete using mesoscopic and macroscopic hydro-mechanical lattice model
12/07/2021
Bùi Trường Sơn<btson>Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu>,Vu Minh Ngoc, Nguyen Thoi Trung,Nguyen Sy Tuan, Nguyen Viet Phuong
Xem trang web...
6 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences
Xác định lún bề mặt khu vực khai thác đá tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020 bằng chuỗi ảnh Sentinel-1
30/06/2021
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Trần Vân Anh<tvanh>,Bùi Khắc Luyên<bkluyen>
7 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q4)
Journal of Mining and Environment (JME) Published online
Study on an Online Vibration Measurement System for Seismic Waves Caused by Blasting for Mining in Vietnam
14/06/2021
Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>,Đào Hiếu<dhhieu>Nguyễn Phi Hùng<nphung>
Tải tệp đính kèm
8 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
Study on the dispersion of radon (222Rn) in geological objects in Bat Xat district, Lao Cai province, North Vietnam
12/06/2021
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Vũ Hà Phương ,Đặng Thị Hà Thu
Tải tệp đính kèm
9 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
Radon concentrations and forecasting exposure risks to residents and workers in rare earth and copper mines containing radioactivity in Northwest Vietnam
12/06/2021
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Trịnh Đình Huấn
Tải tệp đính kèm
10 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Đại học Duy tân
Nghiên cứu cấu trúc của màng ZnO:Ag chế tạo bằng phương pháp phún xạ r.f. magnetron
09/06/2021
Trần Thị Hà<ttha01>Trần Thị Ngọc Anh, Hồ Khắc Hiếu, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trịnh Ngô Minh Thăng, Phạm Nguyên Hải, Nguyễn Việt Tuyên,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>
Tải tệp đính kèm