Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
he Annual International Conference on System Science and Engineering
Dynamic Surface Control for the Switched Reluctance Motor
15/07/2023
Lê Xuân HảiNguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Võ thị Cẩm Thùy, Phan Xuân Minh, Đỗ Dũng
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
2 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Rừng và Môi trường
Đánh giá tính dễ tổn thương sinh thái của tỉnh Lào Cai dựa vào ảnh viễn thám
29/06/2023
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
3 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Rừng và Môi trường
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SINH THÁI TẠI TỈNH THANH HÓA DỰA VÀO CHỈ SỐ SINH THÁI VIỄN THÁM RSEI
28/06/2023
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>
4 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
International Journal of Advanced Research in Computer Science
SEPERATING POWER LINE USING LIDAR POINT ELEVATION AND INTENSITY
20/06/2023
Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>Nguyễn Minh Thắng
Tải tệp đính kèm
5 Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tự động hóa ngày nay
Ứng dụng học máy trong dự báo nguy cơ xảy ra thiên tai
17/06/2023
Lê Văn Hưng<lvhung>
Tải tệp đính kèm
6 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
Study on the dispersion of radon (222Rn) in geological objects in Bat Xat district, Lao Cai province, Northern Vietnam
07/06/2023
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Vũ Hà Phương, Đặng Thị Thu Hà
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
7 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
International Conference on Mathematic, Statistics and Applied Science (ICMASTAS-2022)
APPLY STATION CONE AlGORITHM TO SPLVE INTEGER LINEAR PROGRAMING PROBLEM
07/06/2023
Lê Thanh Huệ<lthue>Nguyễn Ngọc Chu
Tải tệp đính kèm
8 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Journal of Radiological Protection
Radiological risk assessment of outdoor 222Rn and 220Rn around rare earth element and uranium mines from northern Vietnam
07/06/2023
Nguyễn Tài Tuệ, Hoàng Văn Hiệp Nguyễn Thành Dương, Nguyễn Thái Sơn, Trần Đăng Quý,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
9 Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tạp chí Tài Nguyên & Môi trường
Vài nét về đặc điểm thạch học ,địa hóa của các thành tạo magma xâm nhập khối Đức Hạnh, Đồng Văn, Hà Giang
06/06/2023
Hoàng Văn DũngHoàng Thị Thoa<htthoa>, Lê Tuấn Viên
Tải tệp đính kèm
10 Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tạp chí Tài Nguyên & Môi trường
Một số kết quả nghiên cứu về khoáng sản nội sinh khu vực Đồng Văn, Hà Gang
06/06/2023
Hoàng Văn DũngHoàng Thị Thoa<htthoa>
Tải tệp đính kèm