Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
81 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
International Scientific Conferences – EMMA 6
Developing production models for specific geological conditions of coal seam 7, Ha Lam coal Joint Stock Company - Vinacomin
25/03/2022
Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>Đào Anh Tuấn<datuan>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Phạm Kiên Trung<pktrung>
Tải tệp đính kèm
82 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
VNU Journal of Science: Mathematics – Physics
Effect of Eu Doping on Structural, Optical and Magnetic Properties of BiFeO3 Materials
25/03/2022
Đào Việt Thắng<dvthang>Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Nguyen Cao Khang,Le Thi Mai Oanh
Xem trang web...
83 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
Tạp Chí Công Thương
Ứng dụng biểu đồ nhân quả trong kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Xưởng Cơ khí Dung Quất – PTSC Quảng Ngãi
25/03/2022
Nguyễn Thu Hà<ntha>Phạm Ngọc Tuấn<pntuan>
84 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
International Scientific Conferences – EMMA 6
Disadvantages on the management of natural resources tax in viet nam state budget - a case study of Quang Ninh province
25/03/2022
Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>Phạm Kiên Trung<pktrung>
Tải tệp đính kèm
85 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences
Classification and Assessment the Composition of Plastic Waste Drived from Household Product on Nhue River, from Chem Drain to Noi Bridge
25/03/2022
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Xuan tong nguyen
Xem trang web...
86 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q3)
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management
Rare earth elements in the Sin Quyen IOCG deposit, North Vietnam.
25/03/2022
Nguyễn Đình ChâuJadwiga P, Adam P, Le K.H,Dương Văn Hào<dvhao>
Tải tệp đính kèm
87 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)
POTENTIAL APPLICATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN AGRICULTURE IN VIETNAM
24/03/2022
Doãn Minh QuânTrần Thị Hải Vân<tthvan>
Xem trang web...
88 Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
NHÂN LỰC KHOA HỌC XÃ HỘI
NGHỀ TRẠM BẠC CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ Ở HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG
22/03/2022
Nguyễn Văn Phong<nvphong>Nguyễn Thị Hoa
Tải tệp đính kèm
89 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Distribution of 210Po in body organs of Bigeye scad and Greater lizardfish species at Binh Thuan Vietnam
21/03/2022
Dương Văn Hào<dvhao> Dong Nguyen Thanh, Tan-Dung Pham, Viet-Dung Luu, Dang-Quy Tran, Thiep Vo Van, Luan Thanh Pham, Saiyad Musthafa, Minh Nguyen Dang,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Nguyễn Thành Nam, Bùi Văn Loát
Tải tệp đính kèm
90 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Natural radioactivity and radiological hazard evaluation in surface soils at the residential area within Ban Gie monazite placer, Nghe An
18/03/2022
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Trịnh Đình Huấn
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm