Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
81 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí công nghiệp Mỏ
Một số kết quả nghiên cứu mới và định hướng công tác thăm dò than dưới sâu khu vực mỏ Núi Hồng, tỉnh Thái Nguyên
20/03/2023
Nguyễn PhươngNguyễn Mạnh Hùng,Nguyễn Phương Đông<npdong>
Tải tệp đính kèm
82 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Australasian Exploration Geoscience Conference 2023
Unsupervised lithology clustering from well logs, a case study in Ha Lam coalfield, Vietnam
18/03/2023
Kiều Duy Thông<kdthong>Nguyen Binh Kieu,Duy Phuc Do,Ngoc Cuong Phi
Tải tệp đính kèm
83 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Australasian Exploration Geoscience Conference 2023
Seismic while diamond drilling
18/03/2023
Anton KepicKiều Duy Thông<kdthong>,Ry Zawadzki,Benjamin Crettenden
Tải tệp đính kèm
84 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Australasian Exploration Geoscience Conference 2023
A semi-automatically identifying lithofacies approach from wireline logs using fuzzy clustering
18/03/2023
Kiều Duy Thông<kdthong>Quang Man Ha,Viet Dung Bui,Huy Hien Doan,Nguyen Binh Kieu
Tải tệp đính kèm
85 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Tạp chí Xây dựng
Đào tạo theo định hướng CDIO và một số khóa học ngắn hạn bồi dưỡng nhân lực ngành Xây dựng phục vụ phát triển bền vững các tỉnh Tây Nam Bộ
17/03/2023
Phạm Đức Thọ<pdtho>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Trần Tuấn Minh<ttminh>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
86 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Phân tích trạng thái ứng suất xung quanh giếng khoan trong môi trường đá nóng - đàn hồi - bão hòa
17/03/2023
Hung Nam TranTriệu Hùng Trường<thtruong>,Nga Thu Thi Nguyen
87 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Regional Studies in Marine Science
Investigation of estuarine mangrove ecosystem changes using unmanned aerial vehicle images: Case study in Xuan Thuy National Park (Vietnam)
14/03/2023
Tong Si SonPhạm Thị Làn<ptlan>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Pham Duc Binh, Tong Thi Huyen Ai,Bui Van Tuan, Phan Thanh Hien
Xem trang web...
88 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Tạp chí Xây dựng
Lựa chọn xử lý nền đất yếu cho cao tốc Bắc Nam
14/03/2023
Nguyễn Chí ĐạtVũ Minh Ngạn<vmngan>
Tải tệp đính kèm
89 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Neural Processing Letters
New Results on Robust Finite-Time Extended Dissipativity for Uncertain Fractional-Order Neural Networks
13/03/2023
tranngoctuanNguyễn Trường Thanh<ntthanh02>,maivietthuan
Xem trang web...
90 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Mỏ-Địa chất
. Đặc điểm thủy địa hóa và thành phần đồng vị bền 2H và 18O trong nghiên cứu xâm nhập mặn các tầng chứa nước lỗ hổng khu vực ven biển Thành phố Đà Nẵng
12/03/2023
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Đào Đức Bằng,Đặng Đức Nhận