Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
51 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ XI
Ổn định của hai đường hầm khi có sự thay đổi điều kiện bề mặt đất
27/04/2023
Trần Tuấn Minh<ttminh>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
52 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị khoa học toàn quốc "Địa hóa, Môi trường và phát triển bền vững 2023"
Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều dày vỏ chống đường hầm có mặt cắt ngang hình vuông tới nội lực xuất hiện trong vỏ hầm.
22/04/2023
Nguyễn Chí Thành<ncthanh>Phạm Văn Vĩ
Tải tệp đính kèm
53 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị khoa học toàn quốc "Địa hóa, Môi trường và phát triển bền vững 2023"
Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước dữ liệu đến sự chính xác của mô hình ANN dự báo diện tích gương hầm sau nổ mìn
22/04/2023
Nguyễn Chí Thành<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
54 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Remote Sensing
Hybrid BBO-DE Optimized SPAARCTree Ensemble for Landslide Susceptibility Mapping
20/04/2023 (Không tính điểm)
Lê Văn Hưng<lvhung>,Hoàng Anh Đức<haduc>Phạm Văn Đồng<pvdong>,Pham Viet Hoa,Dieu Bui Tien
Tải tệp đính kèm
55 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HỆ THỐNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Nghiên cứu động lực làm việc công nhân khai thác than-hàm ý chính sách tài chính cho các doanh nghiệp khai thác than trong bối cảnh chuyển đổi số
20/04/2023
Nguyễn Đức Thắng<ndthang>PGS. Hà Sơn Tùng (Đại học KTQD)
Tải tệp đính kèm
56 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông Lại Giang, tỉnh Bình Định và đề xuất giải pháp quản lý
19/04/2023
Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>Hồ Văn Hiệp
Tải tệp đính kèm
57 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q1)
Sustainable and Resilient Infrastructure
A New Pseudo-Static Loading Scheme for the Hyperstatic Reaction Method - Case of Sub-Rectangular Tunnels under Seismic Conditions
14/04/2023
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Pham Van Vi;,Daniel Dias
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
58 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ-2023»: материалы международной научно -практической конференции (Брянск, 6 -8 апреля 2023 г.)
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
12/04/2023
Tăng Văn Lâm<tvlam> Нгуен Хыу Нам, Булгаков Б.И., Александрова О.В.
Tải tệp đính kèm
59 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
Вестник МГСУ
Оптимизация пропорций композиционного вяжущего с комплексными добавками
12/04/2023
Нгуен Зоан Тунг ЛамСамченко Светлана Васильевна,Tăng Văn Lâm<tvlam>, Щвецова Виктория Андреевна
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
60 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
научного электронного журнала "Академическая публицистика"
THE EFFECTIVENESS OF UPFLOW SLUDGE BLANKET FILTRATION – USBF TECHNOLOGY FOR TO LICH RIVER WATER TREATMENT IN HANOI, VIETNAM
11/04/2023
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>Trần Thị Ngọc<ttngoc>,nzhoangdung@gmail.com
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm