Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
51 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Geomorphology
Holocene evolution of the Chan May coastal embayment, central Vietnam: Changing coastal dynamics associated with decreasing rates of progradation possibly forced by mid- to late-Holocene sea-level changes
06/07/2020
C. Gouramanis A.D. Switzer, C.S. Bristow, D.T. Pham, B. Mauz, D.D. Lam, Y.S. Lee, J.L.A. Soria, J. Pile,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Hoàng Đình Quế<hdque>,Đào Văn Nghiêm<dvnghiem>
Tải tệp đính kèm
52 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22
Thời gian ổn định áp lực thấm sau vỏ chống bê tông liền khối của đường hầm có áp lực khi tháo khô nước
05/07/2020
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
Tải tệp đính kèm
53 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
IOP: Materials Science and Engineering
Angle impact on drill life during hole drilling land mine explosion at Quangninh area, Vietnam
02/07/2020
Đinh Văn Chiến<dvchien>,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>Golikov N. S.
Xem trang web...
54 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Xây dựng
Giải bài toán hình học bằng tư duy bám đích
01/07/2020
Vũ Hữu Tuyên<vhtuyen>
Tải tệp đính kèm
55 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tài nguyên & Môi trường
Chiết tách thông tin lớp nước bề mặt dựa trên các chỉ số từ ảnh Sentinel 2
01/07/2020
Trần Thị Ngọc<ttngoc>
Tải tệp đính kèm
56 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tài nguyên & Môi trường
Nghiên cứu chế tạo nano TiO2 biến tính bằng nguyên tố đất hiếm và khả năng xử lý màu trong nước của vật liệu
01/07/2020
Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Mạnh Khải, Nguyễn Quang Dương,Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
Tải tệp đính kèm
57 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Environmental Science and Pollution Research
Gross alpha and gross beta activities in selected marine species in Vietnam
01/07/2020
Dương Văn Hào<dvhao>Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Le Luong Huy, Nguyen Dinh Chau, Miklos Hegesus, Anita Csordas, Tibor Kovacs
Tải tệp đính kèm
58 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Remote Sensing of Environment
Disruptive influences of residual noise, network configuration and data gaps on InSAR-derived land motion rates using the SBAS technique
01/07/2020
Bùi Khắc Luyên<bkluyen>W.E. Featherstone,M.S. Filmer
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
59 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. ISSN 0868-3808
Chính sách đổi mới sáng tạo của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
30/06/2020
Đào Anh Tuấn<datuan>
60 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Journal of Mining and Earth Sciences
Using numerical modeling method for design and constructive controlling of excavation wall in Madison Building, Ho Chi Minh city
30/06/2020
Nhữ Việt Hà<nvha02>Dương Văn Bình<dvbinh01>,Võ Anh Tuấn,Trần Phạm Kiên
Tải tệp đính kèm