Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
51 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Số chuyên đề đặc biệt: Hội nghị Hoa học Toàn quốc Trái đất-Mỏ-Môi trương (EME 2021) lần thứ 4
Ứng dụng logic mờ phân chia đơn vị dòng chảy và dự báo độ thấm tầng đá vôi chứa khí bể Sông Hồng
15/04/2022
Nguyễn Hải AnNguyễn Văn Thịnh<nvthinh>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
52 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
International Journal of Earth Science and Geophysics
Sedimentation Rate Estimation and Tracing Organic Carbon and Nutrients Sources in Sediment of Ha Long Bay (Vietnam)
14/04/2022
Dao Dinh ThuanNguyen Quang Long2, Duong Van Thang2, Dang Duc Nhan2*, Ha Lan Anh2 and Nguyen Thi Oanh
53 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Radiation and Environmental Biophysics
Radiation exposure in a region with natural high background radiation originated from rare earth element deposits at Bat Xat district, Vietnam
14/04/2022
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Đào Đình Thuần<ddthuan>,Đặng Đức Nhận, Nguyễn Hào Quang, Dương Văn Thắng,· Fernando P. Carvalho
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
54 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Международной научной конференции молодых ученых «Молодые - Наукам о Земле»
Production flow rates prediction by using an artificial neural network
13/04/2022
Nguyễn Tiến Hùng<nthung>Vũ Hồng Dương<vhduong>
Xem trang web...
55 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
XV Международная научно-практическая конференция "Новые идеи в науках о Земле"
Using Artificial Neural Network to predict volume of shale from well logging data
13/04/2022
Vũ Hồng Dương<vhduong>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>
Xem trang web...
56 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021, Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực miền trung và tây nguyên.
Đánh giá điều kiện địa chất công trình - địa kỹ thuật vùng ven biển Phú Yên - Khánh Hòa để phục vụ quy hoạch và xây dựng công trình ngầm
10/04/2022
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
Tải tệp đính kèm
57 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
International Conference on Advanced Mechanical Engineering, Automation and Sustainable Development
Research on Generating CIC Tooth Profile of Rotor in Vacuum Pumps
10/04/2022
Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>Trần Thế Văn<ttvan01>,Hoàng Thuận Minh
Xem trang web...
58 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021, Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực miền trung và tây nguyên
Nghiên cứu tính toán trạng thái ứng suất biến dạng của vỏ chống công trình ngầm tiết diện nhỏ trên cơ sở hệ tương tác "vỏ chống - khối đất"
10/04/2022
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>Đặng Trung Thành<dtthanh>,Trần Tuấn Minh<ttminh>
Tải tệp đính kèm
59 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Vận dụng công cụ phân tích dữ liệu của Microsoft Excel để phân tích giá bán than của Việt Nam
10/04/2022
Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>Đồng Thị Bích<dtbich>
Tải tệp đính kèm
60 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Crystals
Graphene-Integrated Plasmonic Metamaterial for Manipulation of Multi-Band Absorption, Based on Near-Field Coupled Resonators
09/04/2022
M. H. Nam B. S. Tung, B. X. Khuyen, D. T. Ha, N. V. Ngoc, M. C. Tran ,Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>,V. D. Lam , L. Chen,H. Zheng ,Y. P. Lee
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm