Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
51 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
International Journal of Systems Science
Observer-based finite-time control of linear fractional-order systems with interval time-varying delay
19/05/2021
Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02> Piyapong Niamsup, Vu N Phat
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
52 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters
Investigation of resistance and air leakage of auxiliary ventilation ducting in underground mine in Quang ninh
19/05/2021
Đặng Phương Thảo<dpthao>Zinovii Malanchuk, Vitalii Zaiets
Tải tệp đính kèm
53 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters
Research of the properties of quarry tuff-stone for complex processing
19/05/2021
Zinovii MalanchukVitalii Zaiets, Lesia Tyhonchuk,Moshchych Svitlana,GanbilegGayabazar ,Đặng Phương Thảo<dpthao>
Tải tệp đính kèm
54 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí KHKT Mỏ-Địa chất
Ứng dụng phương pháp ước lượng vững theo phương sai hậu nghiệm phát hiện sai số thô trong lưới khống chế trắc địa
18/05/2021
Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh>
55 Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tạp chí Khoa học Quản lý và Công nghệ
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định - vấn đề đặt ra và một số kiến nghị
18/05/2021
Lưu Thị Thu Hà<lttha02>Lê Anh Tuấn
Tải tệp đính kèm
56 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng, NUCE
Đánh giá công nghệ quan trắc nghiêng bằng thiết bị Portable Tiltmeter ở Việt Nam
18/05/2021
Lương Ngọc DũngBùi Duy Quỳnh,Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>,Hoàng Văn Long,Dương Thị Oanh
57 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q3)
RICE2021
Develop a data acquisition system for Geography accident warning, Environment monitoring in the North mountain areas of Vietnam
17/05/2021
Khổng Cao Phong<kcphong>Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>
Xem trang web...
58 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Environmental Management and Natural Resources Development (EMNR 2020)
Ứng dụng phân tích thống kê đa biến trong đánh giá chất lượng nước mặt tại một số khu vực khai thác và chế biến khoáng sản điển hình thuộc tỉnh Lào Cai
16/05/2021
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>
Tải tệp đính kèm
59 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Quản lý môi trường và phát triển tài nguyên thiên nhiên (EMNR 2020)
Nghiên cứu sự phát tán khí radon trong các đối tượng địa chất khu vực huyện Bát Xát, tỉnh Lào
16/05/2021
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Đào Đình Thuần<ddthuan>,Lê Xuân Hoàn
Tải tệp đính kèm
60 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Quản lý môi trường và phát triển tài nguyên thiên nhiên (EMNR 2020)
Nghiên cứu lựa chọn giải pháp cấp nước cho trại nuôi lợn xã Thạch Tượng huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa
16/05/2021
Đỗ Văn Bình<dvbinh>Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Hồ Văn Thủy Trần Văn Long
Tải tệp đính kèm