Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
21 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1
Assessment of Global Digital Height Models over Quang Ninh Province, Vietnam
03/06/2021
Bùi Xuân Nam<bxnam>
Xem trang web...
22 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Natural Resources Research
Predicting Ground Vibrations Due to Mine Blasting Using a Novel Artificial Neural Network-Based Cuckoo Search Optimization
03/06/2021
Bùi Xuân Nam<bxnam>,Nguyễn Hoàng<nhhoang>Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Nguyễn Đình An<ndan>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>
Xem trang web...
23 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1
Assessment of Feasible and Effective Technologies for the Chemical Utilization of Domestic Coal for Value-Added Production in Vietnam
03/06/2021
Michaela ScheithauerPatricio E. Mamani Soliz,Roh Pin Lee,Florian Keller,Bernd Meyer,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>
Xem trang web...
24 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1
Development of a Blasting Vibration Monitoring System Based on Tri-axial Acceleration Sensor for Wireless Mesh Network Monitoring
03/06/2021
Won-Ho HeoJung-hun Kim,Nguyễn Văn Đức,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Nguyễn Hoàng<nhhoang>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Changwoo Lee
Xem trang web...
25 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Geoscience Frontiers
Predicting rock size distribution in mine blasting using various novel soft computing models based on meta-heuristics and machine learning algorithms
03/06/2021
Chengyu XieHoang Nguyen,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Yosoon Choi,Jian Zhou,Thao Nguyen - Trang
Xem trang web...
26 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1
Evaluating the Air Flow and Gas Dispersion Behavior in a Deep Open-Pit Mine Based on Monitoring and CFD Analysis: A Case Study at the Coc Sau Open-Pit Coal Mine (Vietnam)
03/06/2021
Van-Duc NguyenChang-Woo Lee,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Nguyễn Hoàng<nhhoang>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Đỗ Ngọc Tước,Won-Ho Heo,Nguyễn Ngọc Bích
Xem trang web...
27 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Chemosphere
Predicting the sorption efficiency of heavy metal based on the biochar characteristics, metal sources, and environmental conditions using various novel hybrid machine learning models
03/06/2021
Bo Ke,Nguyễn Hoàng<nhhoang>Bùi Xuân Nam<bxnam>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Yosoon Choi,Jian Zhou,Hossein Moayedi,Romulus Costache,Thao Nguyen-Trang
Xem trang web...
28 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1
A Review of Artificial Intelligence Applications in Mining and Geological Engineering
03/06/2021
Bùi Xuân Nam<bxnam>Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Nguyễn Hoàng<nhhoang>
Xem trang web...
29 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Rừng và Môi trường
Quy trình đánh giá tác động môi trường cho các dự án khai thác khoáng sản biển Việt Nam
02/06/2021
Nguyễn Phương<npphuong>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Nguyễn Tiến Thành
Tải tệp đính kèm
30 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Rừng và Môi trường
Tối ưu hóa phương pháp phân lập vi sinh vật nội sinh trong rễ
02/06/2021
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>
Tải tệp đính kèm