Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
21 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
科学与中国 (Trung Quốc và Khoa Học)
020 教学模式在汉语教学中的应用 (020 Phương pháp giảng dạy áp dụng trong tiếng Trung Quốc)
29/05/2023
Trần Thị Thu Hiền<ttthien01>Nguyễn Thị Nguyệt Ánh<ntnanh>
Tải tệp đính kèm
22 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
Định hướng tài cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn 2030
29/05/2023
Lưu Thị Thu Hà<lttha02>Nguyễn Thị Huyền Trang<nthtrang01>,Lê Thị Thu Hồng<ltthong>
Tải tệp đính kèm
23 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Tài Chính
Nguyên tắc và phương pháp định gia đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá
26/05/2023
Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>Lê Quang Thuận
24 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Công nghiệp mỏ
Nghiên cứu xác lập nhóm mỏ và mạng lưới thăm dò quặng chì-kẽm khu vực Nà Bốp - Pù Sáp, Bắc Kạn
26/05/2023
Khương Thế Hùng<kthung>Nguyễn Quốc Chiến
Tải tệp đính kèm
25 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
HNQT KH ứng dụng lần thứ 7 Đại học sư phạm quốc gia Tru vát, Nga
STUDENTS’AUTONOMY IN LEARNING ENGLISH ONLINE AT HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY
25/05/2023
Trương Thị Thanh Thủy<tttthuy02>
Tải tệp đính kèm
26 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Công nghiệp mỏ
Nguồn gốc mỏ oxit sắt-đồng-vàng (IOCG) Sin Quyền, Việt Nam
25/05/2023
Ngô Xuân Đắc<nxdac>Trịnh Hải Sơn,Quách Đức Tín,Khương Thế Hùng<kthung>
Tải tệp đính kèm
27 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH POLYMER HÓA VÀ NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA ĐẤT LATERIT GIA CỐ BẰNG GEOPOLYMER
23/05/2023
Bùi Văn Đức<bvduc>Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Đào Phúc Lâm
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
28 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Buildings
A Multi-Layer Blowout Model for the Tunneling Face Stability Analysis
23/05/2023 (Không tính điểm)
Vũ Minh Ngạn<vmngan>,vũ minh ngọc Phạm Đức Thọ<pdtho>,Tuan Nguyen-Sy,Quoc-Bao Nguyen,Viet-Duc Dang
Tải tệp đính kèm
29 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Khí Tượng Thủy Văn
Phân tích địa không gian đánh giá định lượng quan hệ giữa các yếu tố môi trường và nước ngầm mạch lộ khu vực Gia Lai, Việt Nam
19/05/2023
Nhữ Việt Hà<nvha02>Trần Vũ Long<tvlong>,Phạm Minh Tuấn<pmtuan>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
30 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Mining, Metallurgy & Exploration.
A Study on Apatite Recovering from the Tailing of the Bac Nhac Son-Vietnam Beneficiation Plant by Combined Flotation in Mechanical and Column Devices.
19/05/2023
Trần Văn Được<tvduoc>Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Phạm Thanh Hải<pthai>
Tải tệp đính kèm