Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
21 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Năng lượng Việt Nam
Chính sách giá than của Indonesia và bài học tham khảo cho Việt Nam
24/07/2020
Đồng Thị Bích<dtbich>Lê Thị Thu Hường<ltthuong>
Xem trang web...
22 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
Key Engineering Materials
Application of Taguchi Method and Anova Techniques to Maximize HVOF Spraying to WC-12Co
21/07/2020
Đinh Văn Chiến<dvchien>Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>,Nguyễn Tuấn Hải
Xem trang web...
23 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Nghiên cứu chiết tách hàm lượng chất lơ lửng (SPM) trên ảnh VNREDSat-1 hỗ trợ công tác giám sát chất lượng nước
21/07/2020
Trần Thanh Hà<ttha>Trần Thị Ngọc<ttngoc>
24 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Nghiên cứu đánh giá sự phân bố và rủi ro sinh thái của một số kim loại nặng trong trầm tích sông Sét trên địa bàn thành phố Hà Nội
20/07/2020
Đào Trung Thành<dtthanh01>Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>,Nguyễn Thị Hồng<nthong>
Tải tệp đính kèm
25 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Đồng Hành Việt
Quyền của người khuyết tật trong việc thành lập doanh nghiệp
20/07/2020
Nguyễn Thị Ngọc Anh<ntnanh01>Nguyễn Thị Hồng Loan<nthloan>
26 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Applied Soft Computing
Soft computing models for predicting blast-induced air over-pressure: A novel artificial intelligence approach
19/07/2020
Hoang NguyenBùi Xuân Nam<bxnam>
Xem trang web...
27 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Natural Resources Research
A Novel Combination of Whale Optimization Algorithm and Support Vector Machine with Different Kernel Functions for Prediction of Blasting-Induced Fly-Rock in Quarry Mines
19/07/2020
Hoang NguyenBùi Xuân Nam<bxnam>,Yosoon Choi,Chang Woo Lee,Danial Jahed Armaghani
Xem trang web...
28 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Neural Computing and Applications
Modeling of rock fragmentation by firefly optimization algorithm and boosted generalized additive model
19/07/2020
Qiancheng FangHoang Nguyen,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Trung Nguyen-Thoi,Jian Zhou
Xem trang web...
29 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Tunnelling and Underground Space Technology
Evaluating and Predicting the Stability of Roadways in Tunnelling and Underground Space Using Artificial Neural Network-Based Particle Swarm Optimization
19/07/2020
Xiliang ZhangHoang Nguyen,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Hong Anh Le,Trung Nguyen-Thoi,Hossein Moayedi,Vinyas Mahesh
Xem trang web...
30 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông gió mỏ than Quang Hanh
19/07/2020
Đào Văn Chi<dvchi>Trần Xuân Hà<txha>
Tải tệp đính kèm