Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
31 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí nghiên cứu và phát triển vật liệu xây dựng
Khai thác yếu tố hình học không gian trong kiến trúc công trình
01/06/2021
Vũ Hữu Tuyên<vhtuyen>
Tải tệp đính kèm
32 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Rừng và Môi trường
Sử dụng chỉ số quang phổ của dữ liệu ảnh Sentinel-2 và Landsat-8 để lập bản đồ trữ lượng các bon của lúa tại tỉnh Nam Định
01/06/2021
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
33 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí quản lý giáo dục
Thiết kế tình huống dạy học giải bài tập Hình học họa hình nhằm phát triển tư duy thuật toán và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên
01/06/2021
Hoàng Văn Tài<hvtai>Đỗ Việt Anh<dvanh>
Tải tệp đính kèm
34 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q3)
International Journal of Engineering (IJE)
Evaluating the Efficiency of Coal Loading ‎Process by Simulating the Process of Loading onto the Face Conveyor with a Shearer with an ‎Additional Share
01/06/2021
Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>V. V. Gabov ,Y. V. Lykov ,R. Y. Urazbakhtin
Xem trang web...
35 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Rừng và Môi trường
So sánh việc sử dụng các chỉ số thực vật để tính trữ lượng sinh khối lúa bằng ảnh Sentinel-2
01/06/2021
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Tải tệp đính kèm
36 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TIẾN ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LẦN III - NAM 2021
XU THẾ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG TƯƠNG LAI
29/05/2021
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Nguyễn Duyên Phong, Phạm Mạnh Hào, Đào Văn Tuyết
Tải tệp đính kèm
37 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q3)
INZYNIERIA MINERALNA
Stability of Deep Underground Mine Drift through Complex Geology Conditions in Quang Ninh Coal Area
28/05/2021
Đặng Văn Kiên<dvkien>Võ Trọng Hùng<vthung>,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Đào Văn Chi<dvchi>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
38 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
TNU Journal of Science and Technology
NEW RESULTS ON ROBUST STATE BOUNDING ESTIMATION FOR DISCRETE TIME MARKOVIAN JUMB STOCHASTIC CONTROL SYSTEMS
27/05/2021
Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>Nguyễn Thu Hằng<nthang02>,Phạm Ngọc Anh<pnanh01>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
39 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công nghiệp mỏ
Quy trình kiểm định đo góc bằng máy toàn đạc điện tử
26/05/2021
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Bùi Đăng Quang,Trần Hà Anh
Tải tệp đính kèm
40 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Quản lý môi trường và phát triển tài nguyên thiên nhiên EMNR 2020
Mapping Surface Water Bodies based Water Indices Extracted from Sentinel 2 Images, case study in coastal areas of Ninh Thuan Province
25/05/2021
Trần Thị Ngọc<ttngoc>Trần Thanh Hà<ttha>,Trần Thị Hòa<tthoa>,Nguyễn Thị Hồng<nthong>
Tải tệp đính kèm