Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
11 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - Giá trị lý luận và thực tiễn
Quan điểm về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và biện pháp phát triển nền kinh tế này trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
16/05/2022
Ngô Văn Hưởng<nvhuong>
Tải tệp đính kèm
12 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Xây dựng CNXH ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn
Phát huy sức mạnh mềm văn hóa góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
16/05/2022
Đỗ Thị Vân Hà<dtvha>
13 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam - Giá trị lý luận và thực tiễn
Cơ sở lý luận, thực tiễn và vai trò kim chỉ nam của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong xây dựng, phát triển đất nước
16/05/2022
Ngô Văn Hưởng<nvhuong>
Tải tệp đính kèm
14 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội Nghị Khoa Học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ giữa dung dịch hoạt hóa và vật liệu alumino-silicat đến tính chất của bê tông cường độ cao không sử dụng xi măng
15/05/2022
Tăng Văn Lâm<tvlam>Vũ Trọng Khang, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Công, Nguyễn Quốc Chuẩn.
Tải tệp đính kèm
15 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KỸ THUẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI
GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19
15/05/2022
Trần Thị Phúc An<ttpan>Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong01>
Tải tệp đính kèm
16 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC ACEA-VIETGEO 2021
DỰ TÍNH TỶ SỐ ÁP LỰC NƢỚC LỖ RỖNG DƢ DO ĐỘNG ĐẤT CỦA CÁT BÃO HÕA TỪ THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN, ÁP DỤNG CHO KHU KINH TẾ NHƠN HỘI
14/05/2022
Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>Nguyễn Tấn Sơn,Thái Bá Ngọc
Tải tệp đính kèm
17 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC ACEA-VIETGEO 2021
PHƯƠNG PHÁP KHÔI PHỤC TRẠNG THÁI CỦA MẪU ĐẤT RỜI TRONG THÍ NGHIỆM BA TRỤC ĐỘNG, ÁP DỤNG CHO ĐẤT LOẠI CÁT KHU VỰC VEN BIỂN SÓC TRĂNG
14/05/2022
Nguyễn Văn PhóngNguyễn Thành Dương,Đỗ Hồng Thắng,Phạm Minh Tuấn<pmtuan>,Tạ Thị Toán<tttoan>
Tải tệp đính kèm
18 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Acea-VietGeo 2021
Nghiên cứu tính toán tác dụng tải trọng động đất lên kết cấu chống giữ đường hầm
14/05/2022
Đỗ Ngọc Thái<dnthai>Ngô Doãn Hào<ndhao>,Nguyễn Thế Mộc Chân
Tải tệp đính kèm
19 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
ĐỊa chất công trình-Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
Mô hình hóa ứng xử cơ học của khối đá xuyên đẳng hướng
13/05/2022
Bùi Văn Bình<bvbinh>
Tải tệp đính kèm
20 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị Khoa học toàn quốc ACEA - VIETGEO 2021
Thành lập bản đồ 3D phục vụ công tác quy hoạch xây dựng khu vực sân bay quốc tế Cần Thơ sử dụng công nghệ viễn thám và GIS
13/05/2022
Trần Hồng Hạnh<thhanh>Trần Ngọc Trường Sơn,Trần Trung Anh<ttanh01>