Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
11 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD - 2022)
Đặc điểm ngọc học amethys Xuân Lẹ, Thường Xuân, Thanh Hóa và phương pháp nâng cấp chất lượng amethys trong vùng nghiên cứu
05/06/2023
Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>Tạ Thị Toán<tttoan>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Lê Thị Thu<ltthu>
Tải tệp đính kèm
12 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2022)
Đặc điểm địa mạo đảo Lý Sơn và tiềm năng phát triển du lịch địa chất
05/06/2023
Phan Văn Bình<pvbinh>Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Phạm Trường Sinh<ptsinh>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,BÙI THỊ THU HIỀN,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Dương Thị Hồng Đài
Tải tệp đính kèm
13 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Lịch sử tiến hóa kiến tạo của phức hệ sông chảy-Dulong
05/06/2023
Đặng Hương GiangNguyễn Văn Biên,Bùi Vinh Hậu,Nguyễn Minh Quyền
14 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Tổng quan các đặc điểm chính kiểu mỏ oxit sắt - đồng - vàng (IOCG) trên thế giới
05/06/2023
Lê Xuân Trường<lxtruong>
Tải tệp đính kèm
15 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth Sciences
Early Triassic Tectonic Evolution of the Northeastern Kontum Massif: New Constraints from the S-type Granite in Ba To Area, Quang Ngai Province, Central Vietnam
05/06/2023
Trần Thanh Hải<tthai>,Bùi Vinh Hậu<bvhau>Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>
Tải tệp đính kèm
16 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Materials Today Communications
Chloride diffusivity of lightweight expanded clay aggregate concretes under compressive stress
01/06/2023
Phuc-Lam DaoKhac-Chien Thai,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Minh-Ngoc Vu,Tuan Nguyen-Sy,Quang-Vu Le,The-Truyen Tran
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
17 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
Journal of International Economic Affairs
Vision Zero in the mining industry – a review of the application in Russia and Vietnam
01/06/2023
Minh Phượng Nguyễn A.V. Novikov,Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
18 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Xây dựng mô hình và mô phỏng tổn thất lưu lượng trong máy thủy lực một trục vít
30/05/2023
Nguyễn Văn Lại<nvlai>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
19 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công thương
Nâng cao hài lòng công việc để đảm bảo an toàn sản xuất tại các doanh nghiệp khai thác than Việt Nam
30/05/2023
Nguyễn Đức Thắng<ndthang>
Tải tệp đính kèm
20 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
北大荒文化
混合式教学模式在对外汉语教学法
29/05/2023
Trần Thị Thu Hiền<ttthien01>
Xem trang web...