Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
11 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Quan trắc độ lún bờ mỏ lộ thiên dựa trên công nghệ GNSS/CORS - Trường hợp nghiên cứu cho mỏ Cọc Sáu
13/06/2024
Nguyễn Văn HảiPhạm Công Khải,Võ Ngọc Dũng,Đinh Thanh Tuấn,Phạm Văn Chung
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
12 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Earth Science Informatics
Integrating Harris Hawks optimization and TensorFlow deep learning for flash flood susceptibility mapping using geospatial data
10/06/2024
Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Lê Đức Tình<ldtinh>Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Bùi Tiến Diệu
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
13 26. Báo cáo khoa học đăng trên Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Trường/Học viện (có chỉ số ISBN)
Hội thảo KH “ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI”
MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
06/06/2024
Dương Thị Tuyết Nhung<dttnhung>
Tải tệp đính kèm
14 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị Khoa học toàn quốc: Thiết bị và công trình dầu khí với xu hướng chuyển dịch nguồn năng lượng
Hydro – giải pháp năng lượng sạch cho tương lai và tiềm năng sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam: một nghiên cứu với trường hợp nhà máy Đạm Cà Mau
06/06/2024
Ngô Hà Sơn<nhson>
Tải tệp đính kèm
15 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Khí tượng Thủy văn
Multi-sensor points cloud data fusion for 3D building models: A case study in Halong City, Vietnam
04/06/2024
Lê Thị Thu Hà<lttha>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
16 15. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ESCI, Scopus (không thuộc danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI), (Q4)
Mineralna
Prediction of underground mine’s surface subsidence using a recursive multi-step forecasting model with an Artificial Neural Network
04/06/2024
Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Nguyễn Đình Huy
Tải tệp đính kèm
17 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Nghiên cứu khoa học Thanh Niên
Thành tựu kinh tế - xã hội từ 1945 đến nay: minh chứng cho đường lối đúng đắn, phù hợp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo đất nước
01/06/2024
Ngô Văn Hưởng<nvhuong>
Tải tệp đính kèm
18 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Bối cảnh địa chất, đặc điểm quặng hóa và triển vọng chì-kẽm khu vực Nà Bốp-Pù Sáp, Chợ Đồn, Đông Bắc Việt Nam
01/06/2024
Khương Thế Hùng<kthung>Ngô Xuân Đắc,Tạ Thị Toán<tttoan>,Phan Thị Thùy Dương
Xem trang web...
19 17. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 1
Journal of Mining and Earth Sciences
Study on density, shape, color and composition of microplastics in sediments at the Han River estuary (Da Nang)
01/06/2024
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Vũ Kim Thư<vkthu>,nguyen thi thanh hoai
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
20 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỎ - ĐỊA CHẤT
Đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa trong định hướng phát triển du lịch bằng mô hình AHP
01/06/2024
Phạm Thị Làn<ptlan>,Le Kim Dung
Xem trang web...