Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
41 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Khoa học Đất
Đánh giá tính dễ bị tổn thương do hạn hán tại lưu vực sông Gianh, Việt Nam
08/05/2023
Dương Anh Quân<daquan>Trần Thị Mai Anh
Tải tệp đính kèm
42 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Scientific Data
A 10-km CMIP6 downscaled dataset of temperature and precipitation for historical and future Vietnam climate
08/05/2023
Trần Anh Quân<taquan>Thanh Ngo-Duc, Etienne Espagnee
Tải tệp đính kèm
43 Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tạp chí An toàn vệ sinh lao động
Nguyên tắc vàng trong đảm bảo an toàn, sức khỏe, hạnh phúc của người lao động tại nơi làm việc
05/05/2023
Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>
Tải tệp đính kèm
44 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Cement and Concrete Composites
Rate-sensitive pullout resistance of smooth-steel fibers embedded in ultra-high-performance concrete containing nanoparticles
03/05/2023
Đặng Văn Phi<dvphi>Dong Joo KIM
Xem trang web...
45 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Tunnelling and Underground Space Technology
A compact blowout model for shallow tunnelling in soft soils
03/05/2023
Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Wout Broere
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
46 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
International Research Journal of Managemet, IT & Social Sciences
Autonomy and Responsibility: Proposed Solutions to Enhance financial management in Vietnamese Public Universities
01/05/2023
Lê Thị Thu Hồng<ltthong>
Xem trang web...
47 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
Строительство: наука и образование.
Влияние содержания комплексных добавок на деформационные характеристики цемента
30/04/2023
Светлана Васильевна СамченкоДмитрий Александрович Зорин, Нгуен Зоан Тунг Лам,Tăng Văn Lâm<tvlam>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
48 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Phân vùng điều kiện địa chất công trình khu vực tỉnh Hải Dương phục vụ cho quy hoạch xây dựng
30/04/2023
Đỗ Hồng ThắngNguyễn Văn Phóng<nvphong01>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
49 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Công thương - Bộ Công thương
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THỰC THI CHÍNH SÁCH TIÊU DÙNG XANH NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
30/04/2023
Dương Thị Tuyết Nhung<dttnhung>Dương Quỳnh TRang
Tải tệp đính kèm
50 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Kinh tế Tài Chính Việt Nam
Xây dựng chỉ số chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam
28/04/2023
Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>Nguyễn Thúy Quỳnh