Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
41 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Multimedia Tools and Applications
Adaptive most joint selection and covariance descriptions for a robust skeleton-based human action recognition
25/05/2021
Van-Toi NguyenTien-Nam Nguyen, Thi-Lan Le,Phạm Đình Tân<pdtan01>,Hai Vu
Xem trang web...
42 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
Solid State Technology Volume: 63 Issue: 2s Publication Year: 2020
Integer solutions of system of linear inequalities and its aplication to find the extremes of linear and concave functions on the set of integer points of a finite convex polyhedron
24/05/2021
Lê Thanh Huệ<lthue>Nguyen Ngoc Chu
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
43 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
Theory and Practice of Mathematics ang Computer Science
Some Experimental Results of the Station Cone Algorithm Compared to the Simplex Algorithm for Linear Programming
24/05/2021
Lê Thanh Huệ<lthue>Nguyen Ngoc Chu
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
44 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Mobile Networks and Applications
Analyzing Energy Leaks of Android Applications Using Event-B
23/05/2021
Lê Hồng Anh<lhanh>
Xem trang web...
45 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (tiếng Anh)
Tác động của Fintech tới hoạt động của ngành tài chính - ngân hàng
21/05/2021
Phạm Thu Hương<pthuong>
46 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị KH toàn quốc ERSD2020
Ứng dụng phương pháp lọc Kalman dự báo độ lún tuyến đập công trình thủy điện.
21/05/2021
Trần Khánh<tkkhanh>Lê Đức Tình<ldtinh>,Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh>
47 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMIC MANAGEMENT IN MINERAL ACTIVITIES - EMMA 5
THE POTENTIAL TO DEVELOP RENEWABLE ENERGY IN VIETNAM IN THE FUTURE
21/05/2021
Lê Minh Thống<lmthong>Đỗ Hữu Tùng<dhtung>
Tải tệp đính kèm
48 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Hội thảo Emma 5
Factors affecting the fulfillment of of corpotate social responsibility toward the employees at the coal mining enterprises under Vietnam National Coal - Mineral Industry Holding Corporation Limited
21/05/2021
Phạm Thu Hương<pthuong>Đào Anh Tuấn<datuan>,Phạm Kiên Trung<pktrung>,Phạm Kim Thư
49 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Giải pháp hiệu chỉnh tọa độ và độ cao điểm chi tiết trên bản đồ địa hình tỷ lệ lớn thành lập từ công nghệ kết hợp GNSS/CORS và toàn đạc điện tử
20/05/2021
Hoàng Thị Thủy<htthuy01>
Tải tệp đính kèm
50 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Journal of Building Engineering
Enhancing self-stress sensing ability of smart ultra-high performance concretes under compression by using nano functional fillers
20/05/2021
Lê Huy Việt<lhviet>MK KIM, SU KIM, C Sang-Yeop, DJ KIM
Xem trang web...