Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
41 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Nghiên cứu ảnh hưởng của góc lắp đặt răng chòong PDC tới công suất phá huỷ đất đá
15/07/2020
Nguyễn Tiến Hùng<nthung>Doãn Thị Trâm<dttram>
Tải tệp đính kèm
42 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu chỉ tiêu giám sát tuân thủ và xây dựng hệ thống giám sát các quy định trong giấy phép tài nguyên nước
15/07/2020
Nguyễn Hồng HiếuVũ Lan Phương<vlphuong>,Trần Thị Thu Hằng,Trương Mai Hoa,Trương Quang Đại,Vũ Hải Ninh,Nghiêm Đức Bình
Tải tệp đính kèm
43 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
European Mineral Processing and Recycling Congress - EMPRC 2020
Recovery of REE as co-products from Vietnamese sedimentary phosphate ore by flotation
14/07/2020
Hoàng Hữu Đường<hhduong>A. Balinski, N. Kupka, A. Hassanzadeh, N. Kelly, R. Moeckel, H. Sprenger, M. Rudolph
44 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Bulletin of the Korean Mathematical Scociety
A note on the boundary behaviour of the squeezing function and Fridman invariant
14/07/2020
Ninh Van ThuNguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>,Hyesoon Kim ,Mai Anh Đức
Tải tệp đính kèm
45 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Empowering Science and Mathematics for Global Competitiveness
The elastic factor to calculate ecotechnic assessment of medium voltage (MV) transmission lines with consideration of conductor’s skin effect
12/07/2020
Lê Xuân Thành<lxthanh01>
Xem trang web...
46 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Sustainable use of industrial-waste as fine-aggregate of Foam Concrete
11/07/2020
Vu Kim Dien Tăng Văn Lâm<tvlam>,Sofya Bazhenova, Ly Nguyen Cong
Xem trang web...
47 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
The Properties of High-strength Concrete with High Volume of Natural Pozzolan
11/07/2020
Tăng Văn Lâm<tvlam>Ngô Xuân Hùng<nxhung>,Boris Bulgakov, Olga Aleksandrova, Oksana Larsen
Xem trang web...
48 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái nhân văn tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
10/07/2020
Trần Xuân Miễn<txmien>Nguyễn Thị Huyền Trang
Tải tệp đính kèm
49 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Journal of Materials Science and Engineering
Molybdate Doped Polypyrrole: Preparation, Properties and Application
09/07/2020
Hà Mạnh Hùng<hmhung>Lê Minh Đức, Trần Vĩnh Diệu, Vũ Quốc Trung
Tải tệp đính kèm
50 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí công thương (ISSN: 0866-7756)
Giải pháp tăng cường công tác quản trị chi phí tại công ty than Quang Hanh - TKV
08/07/2020
Lê Văn Chiến<lvchien>Phạm Kiên Trung<pktrung>,Trần Minh Đức
Tải tệp đính kèm