Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
91 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q3)
Real Estate Management and Valuation
Land Price Regression Model and Land Value Region Map to Support Residential Land Price Management: A Study in Nghe an Province, Vietnam
15/03/2022
Phạm Thị HàNguyễn Văn Tuấn,Nguyễn Văn Quân,Nguyễn Văn Trung<nvtrung>
Xem trang web...
92 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Công nghiệp mỏ
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số cấu trúc khối đá đến độ ổn định khối nêm khi sử dụng kết cấu chống giữ bằng vì neo
15/03/2022
Đỗ Ngọc Thái<dnthai>
Tải tệp đính kèm
93 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Xaydungdang.org.vn
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
15/03/2022
Trần Thị Phúc An<ttpan>
Xem trang web...
94 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
AGU
Streamflow Prediction in Highly Regulated, Transboundary Watersheds Using Multi-Basin Modeling and Remote Sensing Imagery
11/03/2022
Nguyễn Thị Hòa<nthoa>Tien L. T. Du,Duong D. Bui,Thao T. P. Bui,Son K. Do,Tinh V. Tran
95 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
tạp chí khoa học kỹ thuật mỏ - địa chất
Ứng dụng phương pháp số phân tích ảnh hưởng của hình dạng tiết diện ngang đến độ ổn định của khối đá xung quanh đường lò đào trong than
11/03/2022
Phạm Thị Nhàn<ptnhan> Fuzhou Qi
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
96 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị toàn quốc về động lực học và điều khiển lần 2
Linearization of the motion equations of robot flexible manipulators
10/03/2022
Đinh Công Đạt<dcdat>Nguyễn Văn Khang,Nguyễn Thị Vân Hương
97 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Environmental Science and Pollution Research
Gross beta and alpha activities in the selected commercial freshwater fish species in Viet Nam
05/03/2022
Dương Văn Hào<dvhao>Tien Chu Trung, Cuong Le Dinh, Luan Thanh Pham, Duc-Thang Duong, Huyen-Trang Nguyen, Quan Nguyen Tien, Muhammad Yaseen, M. Saiyad Musthafa
Tải tệp đính kèm
98 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ: Khoa học Trái đất và Môi trường
A review on the role of the Mekong River in contributing terrigenous sediments in the southwest East Sea
03/03/2022
Phạm Như Sang<pnsang>Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Hoàng Văn Long,Khương Thế Hùng<kthung>,Nguyễn Lâm Anh,Trịnh Thành Trung
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
99 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Economic Management in Mineral Activities - EMMA6
UNIONS’ CONTRIBUTION ON JOB SATISFACTION AT COAL MINING COMPANIES OF VIETNAM COAL-MINERAL INDUSTRIES HOLDING CORPORATION LIMITED (VINACOMIN)
01/03/2022
Nguyễn Thanh Thảo<ntthao>Nguyễn Thị Hồng Loan<nthloan>
100 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Biochemical Pharmacology
Glucocorticoids and natural killer cells: A suppressive relationship
01/03/2022
Issabella MuscariAlessandra Fierabracci, Sabrina Adorisio, Marina Moretti, Lorenza Cannarile, Emira Ayroldi, Domenico V. Delfino,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm