Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
91 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth Sciences. Selected Papers of the 2nd International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources 2022 (GTER2022). 13-14 October 2022, Hanoi, Vietnam. Environmental Science and Engineering
Evaluation of the Precision of SARAL/AltiKa and Sentinel-3A Satellite Altimetry Data Over the Vietnam Sea and Its Surroundings
11/03/2023
Do Van MongNguyễn Văn Sáng<nvsang>,Khuong Van Long,Bùi Khắc Luyên<bkluyen>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
92 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí xây dựng
Giáo dục và đào tạo mở trong nền kinh tế tri thức để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kiến trúc – xây dựng
10/03/2023
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Tăng Văn Lâm<tvlam>
Tải tệp đính kèm
93 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí xây dựng
Một số suy nghĩ về trang bị kiến thức địa chất công trình cho kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng
10/03/2023
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Tăng Văn Lâm<tvlam>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>
Tải tệp đính kèm
94 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q1)
Frontiers in Public Health
Factors associated with receipt of informal care among the Vietnamese older persons: Evidence from a national survey
08/03/2023
Giang Thanh LongNguyễn Trương Nam,Phạm Thị Hồng Thắm,Phí Mạnh Phong<pmphong>
Xem trang web...
95 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Công thương
Đặc điểm chất lượng và tiềm năng tài nguyên quặng sắt laterit làm phụ gia xi măng khu vực Phong Điền, Thừa Thiên - Huế
06/03/2023
Nguyễn Tiến Dũng<ntdung01>
Tải tệp đính kèm
96 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Advances in Geospatial Technology in Mining and Earth Sciences in 2nd International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources 2022
Indirect Georeferencing in Terrestrial Laser Scanning: One-Step and Two-Step Approaches
05/03/2023
Phạm Trung Dũng<ptdung01>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Đức Tình<ldtinh>,Trần Thanh Hà<ttha>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
97 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Dạy và học ngày nay
Nâng cao chất lượng thông qua bài giảng cho giảng viên ở Khoa GDQP trường Đại học Mỏ-Địa chát
03/03/2023
Phạm Quốc Đảm<pqdam>
Tải tệp đính kèm
98 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
PHYSICAL REVIEW B
Electron-phonon correlations inducing excitonic excitations in semimetal and semiconducting materials
03/03/2023
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>Phan Văn Nhâm
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
99 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Natural Product Research
Stigmastane-type steroid saponins from the leaves of Vernonia amygdalina and their α-glucosidase and xanthine oxidase inhibitory activities
02/03/2023
PCong Pham VanHieu Ngo Van,Bui Minh Quang,Nam Duong Thanh,Dan Nguyen Van,Tuan Do Thanh,Tran Ngoc Minh,Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Trrung Nguyen Quang,Thao Do Thi,Anh Hoang Le Tuan
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
100 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q3)
Journal of the Geological Society of Korea
Characterization of the heat-treated sericite from Son Binh area, Vietnam
02/03/2023
Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>
Tải tệp đính kèm