Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
101 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Khí tượng Thủy văn
Ứng dụng viễn thám và mô hình AHP đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến du lịch ven biển khu vực TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
01/04/2024
Phạm Thị Làn<ptlan>Le Kim Dung
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
102 14. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ESCI, Scopus (không thuộc danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI) (Q3)
Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Аssets Engineering
Prediction of penetration rate and optimization of weight on a bit using artificial neural networks
31/03/2024
Vũ Hồng Dương<vhduong>Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
103 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
DU LỊCH THÔNG MINH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: TIỀM NĂNG, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC - SMART TOURISM AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: POTENTIALS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
Đánh giá giá trị du lịch địa chất vùng Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông
30/03/2024
Đỗ Mạnh An<dman>Nguyễn Thị Thu Giang
Tải tệp đính kèm
104 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Tà nguyên và Môi trường
Xử lý dữ liệu đám mây điểm LiDAR với thư viện Pandas của Python
30/03/2024
Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>
Tải tệp đính kèm
105 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption
Research on Pb2+ desorption and Pb recovery from halloysite adsorbent materials by electrochemical precipitation method
30/03/2024
Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>Lê Thị Duyên<ltduyen>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
106 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí tài chính (ISSN - 2615 - 8973)
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
30/03/2024
Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>
Tải tệp đính kèm
107 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption
Nghiên cứu khả năng hấp phụ - giải hấp của vật liệu hydroxyapatit đối với ion Co2+ và thu hồi coban bằng phương pháp kết tủa điện hóa
30/03/2024
Lê Thị Duyên<ltduyen>Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Đinh Thị Mai Thanh,Nguyễn Thu Phương
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
108 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội thảo quốc gia "Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ tổ quốc"
Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước hiện nay
29/03/2024
Hoàng Thị Kim OanhĐỗ Thị Vân Hà<dtvha>
Tải tệp đính kèm
109 14. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ESCI, Scopus (không thuộc danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI) (Q3)
The Polish Society of Mineral Processing
GNSS time-series prediction using Moving Average Filter and Multi-Layer Perceptron Neuron Network
28/03/2024
Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Đỗ Minh TuấnLê Đức Tình<ldtinh>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Trần Vân Anh<tvanh>,Huỳnh Nguyễn Định Quốc,Phạm Ngọc Quang<pnquang>
Tải tệp đính kèm
110 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Tài Chính
Kế toán dự phòng chi phí hụt hệ số, hụt cung độ tại các doanh nghiệp khai thác than
26/03/2024
Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>
Tải tệp đính kèm