Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
101 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Thiết bị Giáo dục
Lựa chọn biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môm thể thao tự chọn Bóng Chuyền cho Nam sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Mỏ - Địa chất
22/06/2023
Đõ Tiến Thiết<dtthiet>
Tải tệp đính kèm
102 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Khoa học xã hội với phát triển bền vững Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập, phát triển
Bàn về khái niệm văn hóa nông thông và các thành tố
21/06/2023 (Không tính điểm)
Nguyễn Thi Phương<ntphuong>
103 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Xây dựng Học viện Tòa án thông minh- Cơ sở lý luận và thực tiễn
Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đáp ứng yêu cầu đại học thông minh
21/06/2023
Diêm Công Hoàng<dchoang>Đỗ Thị Vân Hà<dtvha>
Tải tệp đính kèm
104 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
LANGMUIR
Natural Cellulose Fiber-Derived Photothermal Aerogel for Efficient and Sustainable Solar Desalination
21/06/2023
Hoang Giang Nguyen,Tien Thanh PhamThi An Hang Nguyen, Danh Bich Do, Tuan Hong Nguyen, Ha Lien Thi Nghiem, Minh Viet Nguyen,Phạm Xuân Núi<pxnui>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
105 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Xây dựng
Phương pháp đào hầm mới của Áo và hiện trạng áp dụng ở Việt Nam
21/06/2023
Nguyễn Quang Phích<nqphich>Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Từ Đồng Xuân
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
106 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Xây dựng
Sử dụng UDEC dự báo sập lở khi đào hầm qua phay
21/06/2023
Nguyễn Quang Phích<nqphich>Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Nguyễn Quang Minh<nqminh>,Nguyễn Ngọc Huệ,Từ Đồng Xuân
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
107 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Xu thế phủ xanh mái dốc bằng thảm thực vật tự nhiên, giải pháp bền vững chống xói mòn và hồi phục tự nhiên
21/06/2023
Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>
Tải tệp đính kèm
108 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Khoa học xã hội với phát triển bền vững Việt Nam trong quá trình đổi mới, hội nhập, phát triển
Vai trò của văn hóa dòng họ trong đời sống văn hóa của người Việt
21/06/2023 (Không tính điểm)
Bùi Thị Minh Phương,Nguyễn Thi Phương<ntphuong>
109 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Kinh tế và dự báo
Những bất cập từ chính sách thuế môi trường của Việt Nam
20/06/2023
Nguyễn Thị Kim Ngân<ntkngan>
Tải tệp đính kèm
110 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
International Journal of Advanced Research in Computer Science
SEPERATING POWER LINE USING LIDAR POINT ELEVATION AND INTENSITY
20/06/2023
Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>Nguyễn Minh Thắng
Tải tệp đính kèm