Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
111 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Engineering Fracture Mechanics
Fracture resistance of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete containing nanoparticles at high strain rates
20/06/2023
Đặng Văn Phi<dvphi>Dong Joo KIM
Xem trang web...
112 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Kinh tế và dự báo
Những bất cập từ chính sách thuế môi trường của Việt Nam
20/06/2023
Nguyễn Thị Kim Ngân<ntkngan>
Tải tệp đính kèm
113 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương
Ứng dụng mô hình tối ưu hóa quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
20/06/2023
Vũ Thị Kim Liên<vtklien>Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>
Tải tệp đính kèm
114 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
International Journal of Advanced Research in Computer Science
HARNESSING DEEP LEARNING FOR WILDFIRE RISKS PREDICTION: A NOVEL APPROACH
20/06/2023 (Không tính điểm)
Hoàng Anh Đức<haduc>Lê Văn Hưng<lvhung>,Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
115 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỎ - ĐỊA CHẤT
Real-time operating decision support system for reservoir operation using weather forecast and a hydrological model
19/06/2023
Hà Văn Thủy<hvthuy>Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,hà văn tuấn
Xem trang web...
116 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
TẠP CHÍ CƠ KHÍ VIỆT NAM, Số 304, tháng 6 năm 2023
Sử dụng phương pháp hình chiếu vuông góc trong tính toán động học các cơ cấu truyền động cơ khí không gian.
19/06/2023
Phan Thị Mai Anh<ptmanh>Nguyễn Lan Phương
Xem trang web...
117 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Kinh tê và Dự báo
Giải pháp giảm thiểu thiệt hai do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
19/06/2023
Lê Minh Thống<lmthong>Lê Thùy Dương
Tải tệp đính kèm
118 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
Năng lực cạnh tranh của khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hoá
18/06/2023
Lê Minh Thống<lmthong>Nguyễn Tiến Hiệu
Tải tệp đính kèm
119 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Châu Á - Thái bình dương
Tác động chuyển đổi số đến mức độ chấp nhận rủi ro trong các doanh nghiệp
18/06/2023
Lê Văn Chiến<lvchien>Nguyễn Đức Thắng<ndthang>,Phạm Kiên Trung<pktrung>
Tải tệp đính kèm
120 Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tự động hóa ngày nay
Ứng dụng học máy trong dự báo nguy cơ xảy ra thiên tai
17/06/2023
Lê Văn Hưng<lvhung>
Tải tệp đính kèm