Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
131 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
European Journal of Business, Economics and Accountancy
35 years attracting FDI into Vietnam: the situation and problems in the new context.
12/06/2023
Nguyen Tien LongVũ Cúc Phương<vcphuong>,Pham Thi Hanh Lan, Nguyen Hong Lien,Ngo Thi Quynh Nhung ,Le Thi Hoai Anh
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
132 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q2)
International Journal of Environmental Research and Public Health
Healthcare Services Utilisation and Financial Burden among Vietnamese Older People and Their Households
10/06/2023
Giang Thanh LongPhạm Thị Hồng Thắm,Phí Mạnh Phong<pmphong>,Nguyễn Trương Nam
Xem trang web...
133 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất
Exploring the impact of risks on road construction quality: an AHP model study
09/06/2023 (Không tính điểm)
Đặng Trung Thành<dtthanh>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>Trần Tuấn Minh<ttminh>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
134 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Vietnam International Water Conference (VIWC 2022)
Radioactive activities in plant in the area the rare earth mine Muong Hum, Lao Cai
08/06/2023
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>
Tải tệp đính kèm
135 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The proceedings of Vietnam international water conference (VIWC 2022)
Landslide susceptibility mapping in Nguyen Binh region, Cao Bang province, Northern Vietnam using Random Forest (RF) and Support Vector Machine (SVM) approaches
08/06/2023
Nguyễn Quốc Phi<nqphi>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>, Bùi Hoàng Bắc ,Dao Minh Nhut
Tải tệp đính kèm
136 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The proceedings of Vietnam international water conference (VIWC 2022)
Monitoring rice growth and predicting rice biomass by Sentinel-2 data at Giao Thuy, Nam Dinh
08/06/2023
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
Tải tệp đính kèm
137 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The proceedings of Vietnam international water conference (VIWC 2022)
Evaluation of metal pollution in surface water at some mines mining copper and gold ore in Lao Cai provine by HPI index
08/06/2023
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Phương<npphuong>
Tải tệp đính kèm
138 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The proceedings of Vietnam international water conference (VIWC 2022)
Research and forecast of surface water quality in mineral mining and processing areas in Lao Cai province using arima model
08/06/2023
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>
Tải tệp đính kèm
139 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Ứng dụng mô hình Dineserv trong nâng cao chất lượng dịch vụ của ngành F&B Việt Nam
07/06/2023
Phí Thị Kim Thư<ptkthu>
Tải tệp đính kèm
140 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Journal of Radiological Protection
Radiological risk assessment of outdoor 222Rn and 220Rn around rare earth element and uranium mines from northern Vietnam
07/06/2023
Nguyễn Tài Tuệ, Hoàng Văn Hiệp Nguyễn Thành Dương, Nguyễn Thái Sơn, Trần Đăng Quý,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm