Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
61 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Ecological Indicators
Chemical composition, radioactive and stable isotopes in several selected thermal waters in North Vietnam
06/04/2022
Chau Nguyen DinhWątor K,Rusiniak P,Gorczyca Z,Dương Văn Hào<dvhao>
Tải tệp đính kèm
62 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tài nguyên và Môi trường
Ứng dụng các phương pháp học tập kết hợp trong dự báo độ mặn của nước
01/04/2022
Đặng Hữu Nghị<dhnghi>Bùi Thị Vân Anh<btvanh>
63 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Quá trình tuyển nổi graphit kỵ nước tự nhiên trong dung dịch muối điện ly
01/04/2022
Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>Trần Văn Được<tvduoc>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
64 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội thảo quốc gia Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số
ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU CHI TIÊU THEO NHÓM THỰC PHẨM ĐẾN LƯỢNG CALO TIÊU THỤ VÙNG NÔNG THÔN VIỆT NAM: KẾT QUẢ TỪ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA HỢP, 2022. 2022.
01/04/2022
Phạm Ngọc Anh<pnanh01>Đào Thị Thanh Bình, NGuyễn Minh Quang, Trịnh Thị Hường
Tải tệp đính kèm
65 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Tạp chí khoa học và công nghệ Biển
EFFECTS OF SOME PLANT PROTECTION CHEMICALS OCPS ON THE GROWTH OF TWO CRUSTANCEAN SPECIES D. magna AND M. macrocopa
31/03/2022
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>nguyễn xuân tòng, lê hùng anh,lê văn hậu
Xem trang web...
66 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Micro and Nanostructures
Effect of annealing on the properties of transparent conducting Ag doped ZnO thin films prepared by r.f. magnetron sputtering method
31/03/2022
Trần Thị Hà<ttha01>Thi Ngoc Anh Tran, Thanh Cong Bach, Cong Doanh Sai, Nguyen Hai Pham, Van Tan Tran, Thanh Binh Nguyen, Quang Hoa Nguyen, Van Thanh Pham, Quoc Khoa Doan, Viet Tuyen Nguyen
Tải tệp đính kèm
67 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
X Международная научно-практическая конференция "Новые идеи в науках о Земле"
Research on improving the efficiency of shale inhibition of non-clay polymer type drilling fluid applied in Russia-Vietnam Joint Venture-Vietsovpetro
31/03/2022
Trương Văn Từ<tvtu>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Nguyễn Khắc Long<nklong>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
68 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian trong xây dựng dữ liệu địa lý 3D cho thành phố thông minh
31/03/2022
Nguyễn Văn Trung<nvtrung>Phạm Thị Làn<ptlan>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Tống Sĩ Sơn,Nguyễn Văn Nam
69 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q2)
Mining of Mineral Deposits
Solutions to prevent face spall and roof falling in fully mechanized longwall at underground mines, Vietnam
30/03/2022
Vũ Trung Tiến<vttien>
Tải tệp đính kèm
70 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Journal of Analytical Methods in Chemistry
Preparation and photocatalytic characterization of modified nano TiO2/Nd/rice husk ash material for Rifampicin removal in aqueous solution
30/03/2022
Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>,nguyễn thị hà,nguyễn thị sen,nguyễn đức dũng,nguyễn đức toàn
Xem trang web...