Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
61 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Construction and Building Materials
Evaluating fracture characteristics of ultra-high-performance fiber-reinforced concrete in flexure and tension with size impact
09/04/2023
Nguyen Duy LiemLê Huy Việt<lhviet>,Vu Thi Bich Nga,Nguyen Van Thuan,Tran Ngoc Thanh
Xem trang web...
62 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q3)
ECS Journal of Solid State Science and Technology
Microstructure and Physical Properties of (Eu, Ni) Co-Doped BiFeO3 Materials
07/04/2023
Đào Việt Thắng<dvthang>Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Nguyen Cao Khang,Le Thi Mai Oanh,Van Quang Nguyen,Nguyen Van Minh
Xem trang web...
63 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
International Journal of Advances in Engineering and Management
Operation situation of the national innovation system in Vietnam period 2012 - 2022
07/04/2023
Phạm Minh Hải<pmhai>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
64 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Circuits, Systems, and Signal Processing
Mixed H∞ and Passivity Performance for Delayed Conformable Fractional-Order Neural Networks
06/04/2023
nguyenthithanhhuyenNguyễn Trường Thanh<ntthanh02>,nguyenhuusau,trannguyenbinh,maivietthuan
Xem trang web...
65 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạo chí Giao thông vận tải
Mechanical properties of geopolymer stabilized laterite soils
05/04/2023
Đào Phúc LâmNgô Thanh Hải<nthai>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
66 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Khoa học đo đạc và Bản đồ
Xây dựng hệ thống du lịch thông minh đa nền tảng cho tỉnh Hòa Bình (khai lại)
04/04/2023
Lê Hồng Anh<lhanh>ntmdung ,txban,nvthang
Xem trang web...
67 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt Nam
Nghiên cứu chế tạo điện cực điện hoá sử dụng vật liệu MnO2 để phát hiện ion đồng (II) trong nước
03/04/2023
Nguyễn Thị Thu HuyềnPhạm Khánh Huy<pkhuy>,Đặng Việt Anh Dũng,Phạm Trần Hồng Trang,Phạm Văn Cương
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
68 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công thương
Đề xuất mô hình quản lý cải tạo phục hồi môi trường trong các dự án khai thác khoáng sản theo công nghệ khai thác lộ thiên
01/04/2023
Nguyễn Thị Kim Ngân<ntkngan>Lê Anh Chiến
69 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Contemporary Economic Issues in Asian Countries: Proceeding of CEIAC 2022
Circular Economic Model Applied to the Mining Industry in Vietnam
01/04/2023
Lê Đình Chiều<ldchieu>Đồng Thị Bích<dtbich>,Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
70 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Tạp chí cộng sản
Phân cấp quản lý tài nguyên khoáng sản: Kinh nghiệm thế giới và bài học tham khảo đối với Việt Nam
01/04/2023
Đỗ Hữu Tùng<dhtung>Lê Minh Thống<lmthong>,Trần Văn Hiệp<tvhiep>,Đỗ Đức Ánh
Tải tệp đính kèm