Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
61 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Impact of asymmetrical phenomena on asynchronous three-phase motors in operation mode
30/06/2020
Đỗ Như ý<dny>Lê Xuân Thành<lxthanh01>,Nguyễn Trần Ninh Bảo,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>
Tải tệp đính kèm
62 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn2+ bằng nanocomposit hydroxyapatit/Chitosan Research on adsorption of Zn2+ by hydroxyapatite/Chitosan nanocomposite
30/06/2020
Lê Thị Duyên<ltduyen>Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Đinh Thị Mai Thanh
Tải tệp đính kèm
63 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công nghiệp Môi trường
Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong đất đô thị: Trường hợp nghiên cứu ở phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên
30/06/2020
Nguyễn Văn Bình<nvbinh02>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Đỗ Thị Hải<dthai>,Đỗ Cao Cường<dccuong>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>
Tải tệp đính kèm
64 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. ISSN 0868-3808
Chính sách đổi mới sáng tạo của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
30/06/2020
Đào Anh Tuấn<datuan>
65 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Journal of Mining and Earth Sciences
Using numerical modeling method for design and constructive controlling of excavation wall in Madison Building, Ho Chi Minh city
30/06/2020
Nhữ Việt Hà<nvha02>Dương Văn Bình<dvbinh01>,Võ Anh Tuấn,Trần Phạm Kiên
Tải tệp đính kèm
66 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty Khoáng sản - TKV
30/06/2020
Nguyễn Văn ViênPhí Thị Kim Thư<ptkthu>
Tải tệp đính kèm
67 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Dynamic symbol for electronic map, network map and the ability to create dynamic symbol on the map with the online answering machine
30/06/2020
Trần Thị Tuyết Vinh<tttvinh>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
68 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
ạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo đa lớp trong thành lập mô hình phân vùng lũ quét khu vực miền núi Tây Bắc, thực nghiệm tại tỉnh Yên Bái
30/06/2020
Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>Nguyễn Cao Cường
Tải tệp đính kèm
69 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công Thương
Thương mại nội ngành giữa Việt Nam và Trung Quốc: Trường hợp ngành May mặc
30/06/2020
Vũ Diệp Anh<vdanh>
70 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Journal of Mining and Earth Sciences
Rice husk ash and its utilization in soil improvement: An overview
30/06/2020
Nguyễn Thành Dương<ntduong>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
Xem trang web...