Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
71 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Nghiên cứu nhận diện các dạng xung đột môi trường trong hoạt động khoáng sản ở tỉnh Lào Cai và đề xuất giải pháp phát triển bền vững
14/05/2021
Nguyễn Phương<npphuong>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
Tải tệp đính kèm
72 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Quản lý môi trường và phát triển tài nguyên thiên nhiên (EMNR 2020)
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp hạch toán tài nguyên thiên nhiên. Áp dụng cho tỉnh Lào Cai
14/05/2021
Nguyễn Phương<npphuong>Nguyễn Thị Thu Hằng,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Phương Đông<npdong>
Tải tệp đính kèm
73 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q4)
THE JOURNAL OF SOLID WASTE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
AN EXPERIMENTAL STUDY ON COMPACTION BEHAVIOR OF LATERITIC SOILS TREATED WITH QUARRY DUST BASED GEOPOLYMER CEMENT
14/05/2021
Kennedy Chibuzor Onyelowe1Bùi Văn Đức<bvduc>,Mohammed Oludare Idrees,Michael E. Onyia, Lam Dao-Phuc,Favour Deborah A. Onyelowe,Talal Amhadi,Felix Sosa,Adrian Eberemu,A. Bunyamin Salahudeen,Kolawole Osinubi,Francis Orji,Clifford Igboayaka,Chidozie Ikpa,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Benjamin Ugorji,Kizito Ibe,Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
Tải tệp đính kèm
74 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Quản lý môi trường và phát triển tài nguyên thiên nhiên (EMNR 2020)
Hạch toán tài nguyên khoáng sản - lý luận và thực tiễn tại Việt Nam
14/05/2021
Nguyễn Phương<npphuong>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Phương Đông<npdong>
Tải tệp đính kèm
75 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Springer Nature Switzerland AG 2021
Radon, Thoron Gas Concentration and Level Living in Ban Gie Monazite Mineral Sand Mine Area, Quy Hop District, Nghe An Province, Vietnam
14/05/2021
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>
Tải tệp đính kèm
76 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Construction and Building Materials
Loading rate effects on the properties of fiber-matrix zone surrounding steel fibers and cement based matrix.
14/05/2021
Đặng Văn Phi<dvphi>Lê Huy Việt<lhviet>,Dong JooKim
Xem trang web...
77 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD)
Nghiên cứu dự báo mức độ ảnh hưởng đến môi trường không khí từ hoạt động nhà máy xi măng
14/05/2021
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Phương<npphuong>,Nguyễn Phương Đông<npdong>
Tải tệp đính kèm
78 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Korea concrete institute conference (KCI)
Properties of fiber-matrix zone between steel fiber and cement based matrix
14/05/2021
Đặng Văn Phi<dvphi>Kim Tae Uk,Kim Dong Joo
79 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Thống nhất phương pháp tính dị thường trọng lực cho các nhiệm vụ Tài nguyên và Môi trường.
13/05/2021
Lê Anh DũngNguyễn Phi Sơn,Nguyễn Văn Sáng<nvsang>,Nguyễn Huy Tùng
Tải tệp đính kèm
80 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Journal of Porous Materials
Preparation and testing of ceasium Brønsted ion-exchanged Al-SBA-15 supported heteropoly acid as heterogeneous catalyst in the fructone fragrancy synthesis
12/05/2021
Trần Quang VinhPhạm Xuân Núi<pxnui>,Trương Thị Hạnh,Trần Quang Hưng,Lê Thị Hoài Nam,Đoàn Văn Huấn<dvhuan>,Bach Long Giang,Nguyenn Van Tuyen
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm