Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
71 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Tà nguyên và Môi trường
Phân đoạn đám mây điểm LiDAR dựa trên đặc trưng điểm
01/05/2024
Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>
Tải tệp đính kèm
72 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Xây dựng Đảng,
Chiến thắng vĩ đại của sức mạnh nhân dân và tinh thần dân tộc Việt Nam
01/05/2024
Trần Thị Phúc An<ttpan>
73 08. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q1)
Natural Hazards in Earth Science System
Integrating multi-hazard susceptibility and building exposure: A case study for Quang Nam province, Vietnam
30/04/2024
Chinh LuuGiuseppe Forino, Lynda Yorke, Hang Ha, Quynh Duy Bui ,Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Dinh Quoc Nguyen, Hieu Cong Duong, Matthieu Kervyn
74 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Phát triển du lịch địa chất - giảm nghèo cho người dân một số địa phương tại Việt Nam
30/04/2024
Nguyễn Lan Hoàng Thảo<nlhthao>
75 10. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q3)
IRAQI GEOLOGICAL JOURNAL
The Petrographic Characteristics and U-Pb Zircon Isotope Age of Felsic Extrusive Rocks in the Western Thanh Hoa Area, Song Ma Suture Zone
30/04/2024
Do N. ThanhPham T. Hieu,Lê Xuân Trường<lxtruong>,Pham Minh, Nguyen T. Giang, Le C. Tuan
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
76 15. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ESCI, Scopus (không thuộc danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI), (Q4)
Vietnam Journal of Science and Technology
RESEARCH ON ADSORPTION OF Ni2+ IONS USING HALLOYSITE CLAY AND THE ABILITY OF DESORPTION AND NICKEL RECOVERY BY ELECTROCHEMICAL METHOD
30/04/2024
Lê Thị Duyên<ltduyen>Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Công Tiến Dũng<ctdung>,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>,Hà Mạnh Hùng<hmhung>,Mai Van Tien,Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>
77 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
IN SITU
THE TPACK ‘S IMPACT ON LANGUAGE TEACHING IN TERTIARY EDUCATION
29/04/2024
Dương Thúy Hường<dthuong01>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
78 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ VỚI XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH NGUỒN NĂNG LƯỢNG
Ứng dụng kỹ thuật bảo trì tiên đoán để nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết bị quay tại Nhà máy đạm Cà Mau
26/04/2024
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Nguyễn Đức Trung
Tải tệp đính kèm
79 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ VỚI XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH NGUỒN NĂNG LƯỢNG
Nghiên cứu phương án lắp đặt hệ thống thiết bị cho kế hoạch phát triển mỏ Thiên Nga-Hải Âu
26/04/2024
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>Triệu Hùng Trường<thtruong>,Vũ Thiết Thạch<vtthach>
Tải tệp đính kèm
80 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ VỚI XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH NGUỒN NĂNG LƯỢNG
Nghiên cứu áp dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ra quyết định tách phao neo và tàu FSO-Queen bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi Việt Nam
26/04/2024
Nguyễn Hải AnNguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Nguyễn Đình Tuấn
Tải tệp đính kèm