Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
71 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Journal of Mining and Earth Sciences
Rice husk ash and its utilization in soil improvement: An overview
30/06/2020
Nguyễn Thành Dương<ntduong>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
Xem trang web...
72 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công nghiệp Môi trường
Đánh giá sự tích lũy và rủi ro sinh thái một số kim loại nặng trong đất đô thị: Trường hợp nghiên cứu ở phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên
30/06/2020
Nguyễn Văn Bình<nvbinh02>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Đỗ Thị Hải<dthai>,Đỗ Cao Cường<dccuong>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>
Tải tệp đính kèm
73 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Journal of the Polish Mineral Engineering Society
Influence of Flight Height on The Accuracy of UAV Derived Digital Elevation Model at Complex Terrain
30/06/2020
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Ropesh Goyal,Bùi Khắc Luyên<bkluyen>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>,Bùi Xuân Nam<bxnam>
Tải tệp đính kèm
74 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tập chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm với Việt Nam
29/06/2020
Phạm Thu Hương<pthuong>Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>
75 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Nhịp cầu tri thức
Xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
29/06/2020
Trần Thị Phúc An<ttpan>
76 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
AGU International Journal of Sciences
Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
29/06/2020
Trần Thị Phúc An<ttpan>Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>
77 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Nghiên cứu thiết lập hệ thống tự động điều khiển tốc độ quay và lực ấn mũi khoan trên máy khoan xoay cầu CБШ-250MH
27/06/2020
Phạm Thanh LiêmHà Thị Chúc<0903-15>
Tải tệp đính kèm
78 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Giải pháp đo và kiểm tra liên tục điện trở cách điện của mạng điện mỏ 1140V trung tính
27/06/2020
Đinh Văn Thắng<0903-07>Cung Quang Khang<0903-08>
Tải tệp đính kèm
79 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
KỶ YẾU HỘI THAO KHOA HỌC QUÓC GIA 2020
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHAN THUỘC TẬP ĐOÀN TKV – THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP
27/06/2020
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>Lý Lan Yên - HV Tài chính
Tải tệp đính kèm
80 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường
Nghiên cứu ảnh hưởng của công tác khai thác cát sỏi đến biến động đường bờ sông Chu (đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bằng dữ liệu viễn thám
26/06/2020
Vương Trọng Kha<vtkha>Trịnh Lê Hùng
Tải tệp đính kèm