Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
151 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA CỎ VETIVER TRONG XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
29/07/2021
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>
Tải tệp đính kèm
152 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phương pháp bảo mật thông tin bằng ẩn mã
29/07/2021
Cung Quang Khang<0903-08>
Tải tệp đính kèm
153 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS TRONG TÍNH TOÁN LỰC CẮT CỦA RĂNG KHẤU MÁY ĐÀO LÒ
29/07/2021
Nguyễn Thế Ho&#224;ng<nthoang>
Tải tệp đính kèm
154 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ jetgrouting trong xây dựng hạ tầng tại Việt Nam
29/07/2021
Vũ Minh Ngạn<vmngan>
155 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo học thuật Học kỳ 1 năm học 2020-2021
29/07/2021
Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>
Tải tệp đính kèm
156 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vấn đề can nhiễu của hệ thống mạng di động 5G
29/07/2021
Tống Ngọc Anh<0903-17>
157 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TÌM HIỂU TÂM LÝ NHÀ QUẢN TRỊ CẤP CAO TRONG DOANH NGHIỆP
Thời gian thực hiện từ 01/12/2021 đến 29/07/2021
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
Tải tệp đính kèm
158 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Kỹ năng phân tích bề mặt ứng dụng đọc bản vẽ kỹ thuật
Thời gian thực hiện từ 01/12/2021 đến 29/07/2021
Phan Thị Mai Anh<ptmanh>
Tải tệp đính kèm
159 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
PHƯƠNG TRÌNH MA TRẬN PHI TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG
Thời gian thực hiện từ 15/12/2020 đến 29/07/2021
Phạm Tuấn Cường<ptcuong>
Tải tệp đính kèm
160 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH “NEW ENGLISH FILE, PRE – INTERMEDIATE” TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT (PHẦN I). AN EVALUATION OF NEW ENGLISH FILE, PRE – INTERMEDIATE IN HANOI UNIVERSITY OF MINING & GEOLOGY (PART I)
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 29/07/2021
Nguyễn Thị Nguyệt &#193;nh<ntnanh>
Tải tệp đính kèm