Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
111 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Surface modification and characterization of nanocellulose derived from the leaves of Borassus flabellifer
12/07/2023 (Không tính điểm)
B&#249;i Thị Lệ Thủy<btlthuy>
Tải tệp đính kèm
112 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các vấn đề liên quan tới chuyển vị ngang của nền tiếp giáp vùng gia cố chân không kết hợp bấc thấm
12/07/2023
Bùi Anh Thắng<bathang>
113 Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 1 tháng
Study on soft soil improvement by Cement Deep Mixing method (CDM) and application in some projects in Vietnam
12/07/2023
Đặng Quang Huy<dqhuy>Bùi Anh Thắng<bathang>
114 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu độc học của Nicotine đối với môi trường và con người
12/07/2023
Trần Thị Kim H&#224;<ttkha>
Tải tệp đính kèm
115 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
CÁC CÔNG CỤ CỦA MICROSOFT EXCEL CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG MỨC
12/07/2023
Nguyễn Thị B&#237;ch Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm
116 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ứng dụng bảng tính điện tử Microsoft Excel trong công tác kế toán nguyên vật liệu
12/07/2023
Nguyễn Thị B&#237;ch Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm
117 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (HTDLQG): Khai thác khoáng sản
Thời gian thực hiện từ 12/07/2023 đến 12/07/2023
Nguyễn Anh Tuấn<natuan>Phạm Văn Việt<pvviet>
Xem trang web...
118 Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia
Cuộc thi "Sinh viên với An toàn Thông tin ASEAN - ASCIS 2022"
12/07/2023
Đặng Quốc Trung<dqtrung>
Tải tệp đính kèm
119 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
CÁC ỨNG DỤNG CỦA MICROSOFT EXCEL CHO CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG
12/07/2023
Nguyễn Thị B&#237;ch Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm
120 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng công nghệ quét mã vạch và bảng tính điện tử Excel cho công tác quản lý sinh viên
12/07/2023
Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm