Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
71 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Nghiên cứu một số tính chất cơ lý của bê tông cường độ cao sử dụng hạt carbon nano
Thời gian thực hiện từ 01/10/2023 đến 12/06/2024
Đặng Văn Phi<dvphi>Đàm Anh Tuấn,Mai Thanh Nga,Nguyễn Thạc Vũ An
72 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Study on the Layout and Support Technology of Mining roadway in Close Upper coal seam
12/06/2024
L&#234; Quang Phục<lqphuc>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
73 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ gia tải đến tính chất cơ học của vùng chuyển tiếp giao diện (ITZ) giữa bề mặt sợi thép và bê tông, trong bê tông cường độ cao cốt sợi thép
12/06/2024
Đặng Văn Phi<dvphi>
74 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Koopman Based Trajectory Model and Computation Offloading for High Mobility Paradigm in ISAC Enabled IoT System
10/06/2024
Trần Thị Hòa<tthoa>
Tải tệp đính kèm
75 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Nghiên cứu nhận thức của sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất về đại sứ thương hiệu là người nổi tiếng
10/06/2024
Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>
76 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Đặc điểm địa chất - quặng hóa và nhận định kiểu mỏ nguồn gốc điểm quặng vàng Làng Đầu, Yên Thổ, Cao Bằng
10/06/2024
L&#234; Xu&#226;n Trường<lxtruong>
Tải tệp đính kèm
77 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số cách thức triển khai kết hợp BSC với KPI trong hoạt động quản trị tại doanh nghiệp
10/06/2024
Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>
78 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ Ký túc xá tại trường Đại học Mỏ-Địa chất
09/06/2024
Phạm Thu Trang<pttrang01>
79 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Model verification of Clustering-based anomaly detection algorithm
09/06/2024
L&#234; Hồng Anh<lhanh>
Tải tệp đính kèm
80 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực số của sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất
08/06/2024
Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>