Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
71 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số lỗi thường gặp khi viết tiếng Anh
Thời gian thực hiện từ 22/01/2022 đến 22/01/2022
nguyễn ánh hoa
Tải tệp đính kèm
72 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng FEFLOW xây dựng mô hình dòng chảy và dự báo xâm nhập mặn vùng Đồng bằng Tuy Hoà - Phú Yên
Thời gian thực hiện từ 21/01/2022 đến 21/01/2022
Trần Vũ Long<tvlong>
73 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
An Innovative Approach of Advanced Oxidation Processes in Wastewater Treatment. Environmental Science, Engineering and Technology. Nova, Science Publishers, Inc. New York
Thời gian thực hiện từ 01/08/2021 đến 20/01/2022
Nguyễn Ho&#224;ng Nam<nhnam>Kha-Uan Do
Xem trang web...
74 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Hiệu quả của công nghệ kết hợp hoá lý sinh trong xử lý nước thải phòng thí nghiệm giàu kim loại nặng
20/01/2022
Nguyễn Ho&#224;ng Nam<nhnam>
Tải tệp đính kèm
75 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng và tìm kiếm theo chiều sâu (BFS và DFS)
16/01/2022
Lê Bích Phượng<lbphuong>
76 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Alignment between ESP syllabus at a technical university and workplace's requirement_Part 1
15/01/2022
Dương Th&#250;y Hường<dthuong01>
Tải tệp đính kèm
77 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Scaffolding strategies in teaching writing skill
15/01/2022
Nguyễn Thị Thảo<ntthao01>
Tải tệp đính kèm
78 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sử dụng Quizlet trong học từ vựng tiếng Anh
15/01/2022
Vũ Thái Linh<vtlinh>
Tải tệp đính kèm
79 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Gợi ý một số ứng dụng tạo trò chơi học tập trong giảng dạy trực tuyến
15/01/2022
Vũ Thái Linh<vtlinh>
Tải tệp đính kèm
80 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nguồn gốc Ngôn ngữ Anh
15/01/2022
Trịnh Thị Vân<ttvan>
Tải tệp đính kèm