Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
51 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nguồn gốc khí CO2, các phương pháp nghiên cứu và ứng dụng tại một số bể trầm tích trên thềm lục địa Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 22/07/2021 đến 07/08/2021
Nguyễn Thị Minh Hồng<ntmhong>
Tải tệp đính kèm
52 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 261/VPI(PAC)-TTNCMTĐC/HĐ-2020 ký ngày 26/11/2020 theo đơn đặt hàng số 6186/TB-VDKVN ký ngày 27/11/2020
Thời gian thực hiện từ 27/11/2020 đến 07/08/2021
Nguyễn Thị Minh Hồng<ntmhong>
Tải tệp đính kèm
53 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu về động học và động lực học máy bóc tách vỏ lạc
Thời gian thực hiện từ 01/11/2020 đến 07/08/2021
Trần Đức Hu&#226;n<tdhuan>
54 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Research on Apparent Friction Factor in Perforated and Slotted Horizontal Filters to dewater Opencast Mines using Numerical Analysis - Cần được chỉnh sửa
06/08/2021
Nguyễn Văn Tuệ<nvtue>
55 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Flow assurance study on offshore marginal oil field development in Vietnam: The case of Ca Ngu Vang oil field - Cần được chỉnh sửa
06/08/2021
Nguyễn Văn Tuệ<nvtue>
56 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Phân tích đánh giá trạng thái ổn định bờ mỏ, đáy mỏ và đề xuất giải pháp kỹ thuật công nghệ đảm bảo an toàn và hiệu quả khai thác bờ mỏ Cánh Nam-khu Tây Khe Sim
Thời gian thực hiện từ 21/08/2020 đến 05/08/2021
Phạm Văn Hòa<pvhoa>Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Trần Đình Bão<tdbao>,Nhữ Văn Phúc<nvphuc>
Tải tệp đính kèm
57 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Đại số tuyến tính
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 04/08/2021 (Không tính điểm)
NguyenvanngocNguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>,Đào Xuân Hưng<dxhung>,Hà Hữu Cao Trình<hhctrinh>,Lê Bích Phượng<lbphuong>,Nguyễn Thị Hiền<nthien>,Lê Thị Hương Giang<lhgiang>
Tải tệp đính kèm
58 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ nhân tạo
04/08/2021
Nguyễn Hoàng<nhhoang>Bùi Xuân Nam<bxnam>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>
Tải tệp đính kèm
59 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 97/HĐ-KHVT/2020
Thời gian thực hiện từ 24/12/2020 đến 04/08/2021
Nguyễn Việt H&#224;<nvha>
60 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 71B/HĐ-KHVT/2020
Thời gian thực hiện từ 08/11/2020 đến 04/08/2021
Nguyễn Việt H&#224;<nvha>