Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
51 Giải thưởng KHCN các cấp
The Winners of the King of Thailand Vetiver Awards 2023
Thời gian thực hiện từ 10/05/2023 đến 06/06/2023
Ngô Thị Thúy HườngVũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Quốc Định, Nguyễn Thị Thanh Thảo
Tải tệp đính kèm
52 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đặc điểm khoáng vật học của asenopyrit và pyrit trong quặng vàng khu Nam Quang (Cao Bằng) và Bó Va (Bắc Kạn)
Thời gian thực hiện từ 23/11/2022 đến 05/06/2023
Lê Thị Thu<ltthu>
53 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu và thực nghiệm thuật toán Máy Học Tập (machine learning): Support Vector Machine (SVM) trong bài toán phân loại lớp phủ (LULC) trên ảnh vệ tinh đa phổ Sentinel-2.
05/06/2023
Trần Trường Giang<ttgiang>
Tải tệp đính kèm
54 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm một số RESTful API cho dữ liệu GIS Vector.
05/06/2023
Trần Trường Giang<ttgiang>
Tải tệp đính kèm
55 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các kiểu mỏ Vermiculit ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/03/2023 đến 05/06/2023
Lê Thị Thu<ltthu>
56 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
ПОГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ
05/06/2023
В.В. Габов,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>
57 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đặc điểm thành phần vật chất quặng antimon khu vực Đầm Hồng, Chiêm hóa- Tuyên Quang
Thời gian thực hiện từ 23/11/2022 đến 05/06/2023
Lê Thị Thu<ltthu>
58 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
phát triển sản phẩm du lịch đá quý ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 05/06/2023
Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>
Tải tệp đính kèm
59 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
124/2019/HĐ-KHĐT (79/2019-CODECO)
05/06/2023
Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>Phạm Khánh Huy<pkhuy>
Tải tệp đính kèm
60 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Bối cảnh kiến tạo tách giãn và sinh khoáng liên quan
Thời gian thực hiện từ 01/08/2022 đến 05/06/2023
Lê Thị Thu<ltthu>