Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
51 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN VÀ CÔNG NGHỆ GIS TÍNH TOÁN LAN TRUYỀN MỘT SỐ CHẤT Ô NHIỄM TRONG KHÔNG KHÍ
24/05/2021
Nguyễn Thị C&#250;c<ntcuc01>
Tải tệp đính kèm
52 Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Đo lường điều khiển bằng máy tính, ứng dụng công nghệ IoT – Lora Gateway để giám sát và điều khiển xa trên Web Server
23/05/2021
Đặng Văn Chí<dvchi01>Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>,Uông Quang Tuyến<uqtuyen>,Đào Hiếu<dhhieu>,Nguyễn Thế Lực<ntluc>
53 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số: 0503/HĐKT2020 ký ngày 05/03/2020
Thời gian thực hiện từ 05/03/2020 đến 21/05/2021
Lê Đức Tình<ldtinh>Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>,Nguyễn Hà<nhha>,Trần Thùy Linh<ttlinh>,Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>
54 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số: : 01/2020/HĐTV ký ngày 24/07/2020
Thời gian thực hiện từ 24/07/2020 đến 21/05/2021
Lê Đức Tình<ldtinh>Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>,Nguyễn Hà<nhha>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Trần Thùy Linh<ttlinh>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>
55 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tối ưu hóa phương pháp phân lập vi sinh vật nội sinh
21/05/2021
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>
Tải tệp đính kèm
56 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số: 52/2020/HĐKT-KTNT ký ngày 17/08/2020
Thời gian thực hiện từ 17/08/2020 đến 21/05/2021
Trần Khánh<tkkhanh>Lê Đức Tình<ldtinh>,Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>,Nguyễn Hà<nhha>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>
57 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu kế toán quản trị doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội
21/05/2021
Phạm Thu Hương<pthuong>
58 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Tunnelling-induced ground deformation predictions using Bayesian ensemble methods
20/05/2021
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
Tải tệp đính kèm
59 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
The influence of the two-component grout on the behaviour of a segmental lining in tunnelling
20/05/2021
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
Tải tệp đính kèm
60 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ổn định một lớp hệ có trễ
20/05/2021
Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>
Tải tệp đính kèm