Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
61 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 71B/HĐ-KHVT/2020
Thời gian thực hiện từ 08/11/2020 đến 04/08/2021
Nguyễn Việt H&#224;<nvha>
62 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN, ĐÁNH GIÁẢNHHƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC XUỐNG SÂU ĐẾN COTE-150m KHU MỎ ĐÁ TÂN MỸ-THƯỜNG TÂN, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN,TỈNH BÌNH DƯƠNG
Thời gian thực hiện từ 02/01/2020 đến 03/08/2021
Bùi Xuân Nam<bxnam>Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,CHANGWOO LEE,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Trần Vân Anh<tvanh>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Nguyễn Đình An<ndan>,Nguyễn Hoàng<nhhoang>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Kiều Duy Thông<kdthong>,Đỗ Ngọc Hoàn<dnhoan>,Nhữ Văn Phúc<nvphuc>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Trần Đình Bão<tdbao>
Tải tệp đính kèm
63 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Ain Shams Engineering Journal
03/08/2021
Bùi Văn Đức<bvduc>
64 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu lựa chọn số lượng điểm khống chế ảnh tối ưu khi xây dựng mô hình số bề mặt mỏ lộ thiên vừa và nhỏ
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 02/08/2021
Nguyễn Quốc Long<nqlong>
Tải tệp đính kèm
65 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổ chức sản xuất hợp lý cho lò chợ cơ giới hóa vỉa 7, Công ty CP than Hà Lầm
01/08/2021
Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>
Tải tệp đính kèm
66 Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Đo lường điều khiển bằng máy tính, ứng dụng công nghệ IoT – Lora Gateway để giám sát và điều khiển xa trên Web Server
31/07/2021
Đặng Văn Chí<dvchi01>Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>,Uông Quang Tuyến<uqtuyen>,Đào Hiếu<dhhieu>,Nguyễn Thế Lực<ntluc>
67 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TÌM HIỂU ĐỐNG NHỊ THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN ĐỐNG NHỊ THỨC
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Vũ Lan Phương<vlphuong>
68 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu về phương thức thanh toán L/C trong thanh toán Quốc tế
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Dương Thị Nhàn<dtnhan>
Tải tệp đính kèm
69 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khảo sát địa chất; Thiết kế bản vẽ thi công phương án chống sạt lở và xử lý lún,; khoan phụt thử và thi công khoan phụt xử lý nền 03 căn (f3.9; E1.2; F1.2)
31/07/2021
Phạm Minh Tuấn<pmtuan>Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
Tải tệp đính kèm
70 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu mô phỏng số và thực nghiệm quá trình biến dang ấm của hợp kim AZ31 -O dạng tấm.
31/07/2021
Phạm Thị Thủy<ptthuy>
Tải tệp đính kèm