Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
61 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Tunnelling-induced ground deformation predictions using Bayesian ensemble methods
20/05/2021
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
Tải tệp đính kèm
62 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên
19/05/2021
Lê Đình Chiều<ldchieu>
63 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Covid-19 and the impacts in the Southeast Asian mining countries
19/05/2021
Nguyễn Thị Ho&#224;i Nga<nthnga>
Tải tệp đính kèm
64 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
18.1. Sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài NCKH (80/chương) - 10Ch
17/05/2021
user_1<user_1>user_2<user_2>,user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>
65 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: dự án đầu tư khai thác đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 31/08/2020 đến 17/05/2021
Trần Xuân Hà<txha>Nguyễn Minh Quyền<nmquyen>,phạm thị nhẫn
66 Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
18.2. Sách chuyên khảo là kết quả của đề tài NCKH (50/chương) - 10 Ch
17/05/2021
user_1<user_1>user_2<user_2>,user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>
67 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Khai thác, ứng dụng máy thuỷ chuẩn điện tử DINI-07 trong thực tập trắc địa cao cấp
17/05/2021
Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>
Tải tệp đính kèm
68 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
18.1. Sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài NCKH (80/chương) - 20Ch
17/05/2021
user_1<user_1>user_2<user_2>,user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>
69 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập bản đồ phân bố và chuẩn đoán khoáng sản rắn tại vùng biển Đông Bắc Bình Thuận, tỷ lệ 1/500.000 thuộc dự án Bình Thuận Cà Mau
Thời gian thực hiện từ 05/05/2020 đến 17/05/2021
Trần Xuân Hà<txha>Nguyễn Minh Quyền<nmquyen>
70 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng môi trường
16/05/2021
Nguyễn Phương<npphuong>
Tải tệp đính kèm