Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
11 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Hợp đồng Xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề vận hành thiết bị chế biến dầu khí trình độ cao đẳng, trung cấp
Thời gian thực hiện từ 22/04/2020 đến 30/11/2020
Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>,Ngô Hà Sơn<nhson>,Phạm Trung Kiên<ptkien>,Lê Quang Duyến<lqduyen>,Phạm văn Chất,Lê Đức Vinh<ldvinh>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Công Ngọc Thắng<cnthang>Tô Xuân Bản<txban>
Tải tệp đính kèm
12 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Quan trắc môi trường định kỳ năm 2020 Công ty than Tây Nam đá mài
Thời gian thực hiện từ 15/01/2020 đến 30/11/2020
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Đào Văn Chi<dvchi>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
Xem trang web...
13 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN, ĐÁNH GIÁẢNHHƯỞNG CỦA VIỆC KHAI THÁC XUỐNG SÂU ĐẾN COTE-150m KHU MỎ ĐÁ TÂN MỸ-THƯỜNG TÂN, HUYỆN BẮC TÂN UYÊN,TỈNH BÌNH DƯƠNG
Thời gian thực hiện từ 02/01/2020 đến 03/11/2020
Bùi Xuân Nam<bxnam>Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,CHANGWOO LEE,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,NBTHAO,Trần Vân Anh<tvanh>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Nguyễn Đình An<ndan>,Nguyễn Hoàng<nhhoang>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Kiều Duy Thông<kdthong>,NGUYEN DINH BAO,Đỗ Ngọc Hoàn<dnhoan>,Nhữ Văn Phúc<nvphuc>,Phạm Văn Chung<pvchung>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>
Tải tệp đính kèm
14 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Tư vấn Xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thời gian thực hiện từ 15/07/2019 đến 31/10/2020
Nguyễn Thế Hiệp<nthiep>Nguyễn Quang Thắng<nqthang>,Cù Thị Thu Hà<cttha>
15 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thực hiện công tác gia công, phân tích mẫu thạch học và khoáng tướng phục vụ đề án "Thăm dò sericit tại khu vực Bản Suối Lềnh, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La".
Thời gian thực hiện từ 22/10/2018 đến 22/10/2020
Phạm Thị V&#226;n Anh<ptvanh>
Tải tệp đính kèm
16 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp cơ sở
tham gia Hội đồng tuyển chọn đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở bổ sung năm 2019
Thời gian thực hiện từ 11/09/2019 đến 11/09/2020
Nguyễn Tiến Dũng<ntdung01>Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Lương Quang Khang<lqkhang>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Tô Xuân Bản<txban>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>
Tải tệp đính kèm
17 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Cẩm nang thông gió mỏ hầm lò các đường hầm giao thông và quạt gió
Thời gian thực hiện từ 25/07/2019 đến 31/08/2020
Trần Xuân HàLê Văn Thao,Đào Văn Chi<dvchi>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Lê Thanh Phương,Phan Quang Văn ,Vũ Thái Tiến Dũng,Lê tiến Dũng,Bùi Việt Hưng,Phùng Quốc Huy
Tải tệp đính kèm
18 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Hợp đồng tư vấn số 05/HĐTV
Thời gian thực hiện từ 11/12/2018 đến 11/08/2020
Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>Lê Thị Thu<ltthu>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Bùi Thanh Tịnh<bttinh>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>
Tải tệp đính kèm
19 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu thành phần ngô sinh khối ủ chua làm thức ăn cho bò H’mông
03/08/2020
Đỗ Thị Hải<dthai01>Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>
20 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Đo đạc chỉnh lý bản đồ trên địa bàn Phường Phúc Lới. Q Long Biên, Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 03/08/2020
Ho&#224;ng Anh Tuấn<hatuan>