Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
11 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Quản lý dự án đầu tư BĐS và các phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư bất động sản
30/06/2023
Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>
12 Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 1 tháng
Study on soft soil improvement using stone column and geogrid encased stone column
30/06/2023
Phạm Văn H&#249;ng<pvhung01>
Tải tệp đính kèm
13 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu giải pháp Marketing điểm đến nhằm phát triển du lịch Hà Nội
30/06/2023
Nguyễn Lan Ho&#224;ng Thảo<nlhthao>
14 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu sự khác nhau về cơ sở toán học giữa bản đồ địa hình đáy biển và hải đồ
30/06/2023
L&#234; Thị Thanh T&#226;m<ltttam>
15 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo đề cương môn học “Tội phạm kinh tế ”
Thời gian thực hiện từ 01/09/2022 đến 30/06/2023
Dương Thị Tuyết Nhung<dttnhung>
Tải tệp đính kèm
16 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu khả năng ứng dụng lập trình Python trên Google Colab trong lĩnh vực viễn thám
30/06/2023
Phạm Thị Thanh H&#242;a<ptthoa>
Tải tệp đính kèm
17 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đánh giá công tác xây dựng giá đất khu vực Nghệ An
29/06/2023
Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>
18 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Quy định về thu tiền sử dụng đất trong hoạt động quản lý đất đai ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 26/06/2023
Đặng Thị Ho&#224;ng Nga<dthnga>
19 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các loại hình tổ chức trên nền tảng kỹ thuật số
25/06/2023
Nguyễn Thanh Thủy<ntthuy>
20 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu khai thác triệt để các tính năng tài khoản Microsoft HUMG
22/06/2023
Nguyễn Thế C&#244;ng<ntcong>