Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
11 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Thực hiện trách nhiệm xã hội trong đảm bảo quyền của người lao động tại DN nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay
24/06/2024
Nguyễn Thị Ngọc Anh<ntnanh01>
12 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Nghiên cứu giải pháp điều khiển đá vách ban đầu hợp lý cho điều kiện khu Nam Khe Tam tại Công ty 35, Tổng Công ty Đông Bắc
Thời gian thực hiện từ 17/11/2023 đến 20/06/2024
Vũ Trung Tiến<vttien>
13 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Nghiên cứu xây dựng mô hình vườn rau thông minh
Thời gian thực hiện từ 01/10/2023 đến 20/06/2024
Nguyễn Thế Lực<ntluc>Trần Thị Minh Ánh, Phạm Quang Hùng
14 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Manuscript ID-applsci-2643216
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
15 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
3. Review of Manuscript No KSCE-D-23-01520
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
16 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
1-Review of Manuscript ID buildings-2560002 - Inversion of tunnel perimeter rock parameters based on LM-BP
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
17 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Review for Assesmnet of Ground vibration using machine learning techniques
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
18 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
2. Review of Flow-solid coupling analysis of underground reinforced concrete forked pipe enclosing rock and structure
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
19 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
sustainability-2607320-peer-review
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
20 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Manuscript ID-applsci-2669741
20/06/2024
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm