Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
81 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XU HƯỚNG PHAT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/05/2023
Nguyễn Thị Dung<ntdung>
82 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO DIỆN TÍCH MẶT CẮT NGANG CỦA ĐƯỜNG HẦM KHI THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN NỔ MÌN
30/05/2023
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
83 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Xác định ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp của các công ty cổ phần niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam
30/05/2023
Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>
84 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Giải pháp phát triển các tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam
30/05/2023
Phạm Thu Hương<pthuong>
85 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tình hình thu hút vốn đầu tư FDI vào việt nam
30/05/2023
Hoàng Thị Thủy<htthuy>
86 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 30/05/2023
Nguyễn Thị Dung<ntdung>
87 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu vấn đề đạo đức lối sống của sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất
30/05/2023
Nguyễn Thị Huyền Trang(nthtrang01)
88 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu hành trang cho sinh viên khoa Kinh Tế và QTKD trong bối cảnh chuyển đổi số
30/05/2023
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
89 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG VŨ GIA - THU BỒN: THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG
30/05/2023
Nguyễn Thị Hòa<nthoa>
90 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tổng quan về công nghệ tuyển và chế biến quặng sắt trên thế giới và ở Việt Nam
29/05/2023
Phạm Thị Nhung<ptnhung>
Tải tệp đính kèm