Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
81 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Seismic Characteristics of Mud Diapir in Song Hong Basin, offshore Vietnam
28/04/2021
Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>
Tải tệp đính kèm
82 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Analysis of the behavior of the two-component grout around a tunnel segmental lining on the basis of experimental results and analytical approaches
27/04/2021
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
Tải tệp đính kèm
83 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu một số khóa học trực tuyến mở và đề xuất áp dụng cho sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Mỏ -Địa chất.
25/04/2021
Nguyễn Thị Hường<nthuong>
84 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TỪ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC ĐẾN NAY
05/04/2021
Nguyễn Văn Phong<nvphong>
Tải tệp đính kèm
85 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Phân tích mẫu thạch học định hướng thuộc Nhiệm vụ "Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo và đứt gãy hoạt động đến các thiên tai trượt lở đất đá và lũ bùn đá"
Thời gian thực hiện từ 20/10/2020 đến 31/03/2021
Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>
86 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Journal Environmental Radioactivity
25/03/2021
Dương Văn H&#224;o<dvhao>
Tải tệp đính kèm
87 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
các lỗi khi làm bài tập chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp tiếng Anh (phần 1)
Thời gian thực hiện từ 19/01/2021 đến 22/03/2021
L&#234; Thị Th&#250;y H&#224;<lttha01>
Tải tệp đính kèm
88 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giải pháp gia cố nâng cao độ ổn định của đường lò thi công trong điều kiện địa chất phức tạp
22/03/2021
Đỗ Ngọc Thái<dnthai>
Tải tệp đính kèm
89 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những thành tựu trong lĩnh vực xây dựng mỏ trong giai đoạn gần đây, những thách thức và giải pháp
22/03/2021
Đặng Văn Ki&#234;n<dvkien>
90 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Characterization and distribution of Cenozoic Polygonal Fault, case study in West Africa Continental Margin and Vietnam
19/03/2021
Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>
Tải tệp đính kèm