Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
81 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Effect of SO32- and PO43- on adsorption of S2- performance by zeolite-loaded FeOOH@ZnO
31/07/2021
B&#249;i Thị Lệ Thủy<btlthuy>
Tải tệp đính kèm
82 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Chiết tách một số chất kháng khuẩn và tạo hương tự nhiên ứng dụng trong chế tạo nước tửa tay diệt khuẩn.
Thời gian thực hiện từ 03/11/2020 đến 31/07/2021
Ng&#244; Thanh Hải<nthai>
Tải tệp đính kèm
83 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thi công khoan phụt xử lý nền 15 căn khu B (giai đoạn 1)
31/07/2021
Phạm Minh Tuấn<pmtuan>Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
84 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Sách tham khảo Kinh tế học vi mô
31/07/2021 (Không tính điểm)
Nguyễn Thị Hồng Loan<nthloan>Nguyễn Thanh Thảo<ntthao>,Nguyễn Thị Ngọc Anh<ntnanh01>,Phí Mạnh Cường<pmcuong>
Tải tệp đính kèm
85 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa Kinh tế & QTKD Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Dương Thị Nhàn<dtnhan>
86 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số phương pháp tổng hợp vật liệu có kích thước nanomet.
31/07/2021
Nguyễn Thu H&#224;<ntha02>Vũ Duy Thịnh<vdthinh>
Tải tệp đính kèm
87 Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Đo lường điều khiển bằng máy tính, ứng dụng công nghệ IoT – Lora Gateway để giám sát và điều khiển xa trên Web Server
31/07/2021
Đặng Văn Chí<dvchi01>Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>,Uông Quang Tuyến<uqtuyen>,Đào Hiếu<dhhieu>,Nguyễn Thế Lực<ntluc>
88 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Tích hợp mô hình đám mây điểm 3D thành lập từ dữ liệu ảnh chụp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và công nghệ quét laser 3D mặt đất (TLS)
Thời gian thực hiện từ 03/11/2020 đến 31/07/2021
Cao Xu&#226;n Cường<cxcuong>
Tải tệp đính kèm
89 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ứng dụng công nghệ IoT để xây dựng mô hình điều khiển và giám sát cho nhà thông minh
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Đặng Văn Ch&#237;<dvchi01>
90 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TÌM HIỂU ĐỐNG NHỊ THỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN ĐỐNG NHỊ THỨC
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Vũ Lan Phương<vlphuong>