Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
81 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Investigation of ZnO/TiO 2 Photocatalysts for Degradation of Methyl Orange in Water by Low-power Irradiation
15/07/2024
Ngô Hà Sơn<nhson>
Tải tệp đính kèm
82 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đánh giá khả năng thu hồi và tồn trữ CO2 bằng kỹ thuật hydrat
15/07/2024
Phạm Trung Ki&#234;n<ptkien>
Tải tệp đính kèm
83 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sự hình thành và vận chuyển hydrat trong hỗn hợp có hàm lượng nước cao với sự có mặt của muối và chất phụ gia
15/07/2024
Phạm Trung Ki&#234;n<ptkien>
Tải tệp đính kèm
84 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xác định đặc tính cơ học của vật liệu phục vụ phân tích đánh giá sức chịu tải của công trình cầu bê tông cốt thép
15/07/2024
Ngọ Thị Hương Trang<nthtrang>
85 40. Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia
Hướng dẫn đoàn Olympics Giải tích thi Olympics quốc gia đạt 02 giải nhì và 01 giải ba
Thời gian thực hiện từ 07/04/2024 đến 15/07/2024
Nguyễn Thị Hằng<nthang>Hà Hữu Cao Trình<hhctrinh>
Tải tệp đính kèm
86 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đánh giá ứng dụng của cọc đá dăm trong việc nâng cao khả năng kháng hóa lỏng của đất.
15/07/2024
Đặng Quang Huy<dqhuy>
87 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Optimization of Distribution Routes in Agricultural Product Supply Chain Decision Management Based on Improved ALNS Algorithm
14/07/2024
Nguyễn Duy Huy<ndhuy>
Tải tệp đính kèm
88 40. Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia
Hướng dẫn đoàn Olympics Đại số thi Olympics quốc gia và đạt 3 giải ba
13/07/2024
Ho&#224;ng Ngự Huấn<hnhuan>Đào Xuân Hưng<dxhung>,Hà Hữu Cao Trình<hhctrinh>
Tải tệp đính kèm
89 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu khả năng sử dụng cọc làm từ vật liệu đá dăm thải loại trong gia cố nền đất yếu công trình đường giao thông
13/07/2024
Phạm Văn H&#249;ng<pvhung01>
Tải tệp đính kèm
90 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Strength improvement of soft soil treated using crushed stone columns for highway projects
13/07/2024
Phạm Văn H&#249;ng<pvhung01>
Tải tệp đính kèm