Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
101 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
HÀM CẢM ỨNG EXCITON TRONG VẬT LIỆU BÁN KIM LOẠI, BÁN DẪN
30/06/2022
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>
102 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu công nghệ dừng cầm chừng thông minh trên động cơ ô tô
30/06/2022
Trần Viết Linh<tvlinh>
Tải tệp đính kèm
103 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành trên ô tô
30/06/2022
Trần Viết Linh<tvlinh>
Tải tệp đính kèm
104 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu nhóm tính cách (DISC) trong quản trị nguồn nhân lực
30/06/2022
Nguyễn Thanh Thủy<ntthuy>
105 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sản xuất Hydro từ các mỏ dầu suy giảm sản lượng
30/06/2022
Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>
Tải tệp đính kèm
106 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
The application of group work to improve student's English speaking skill in online teaching
Thời gian thực hiện từ 29/06/2022 đến 29/06/2022
Đặng Thanh Mai<dtmai>
107 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Etymology of English words
29/06/2022
Nguyễn Thị Thảo<ntthao01>
Tải tệp đính kèm
108 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng mạng CNN cho bài toán phân lớp hoa với TensorFlow và Keras
29/06/2022
Đặng Văn Nam<dvnam>
109 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Dạy học tình huống trong phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên
Thời gian thực hiện từ 29/06/2022 đến 29/06/2022
L&#234; Thị Th&#250;y H&#224;<lttha01>
Tải tệp đính kèm
110 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu về thuyết ngũ hành trong dược học cổ truyền
Thời gian thực hiện từ 01/03/2022 đến 29/06/2022
Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>
Tải tệp đính kèm