Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
101 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Tính toán thiết kế hệ thống thử nghiệm phanh ô tô
20/07/2021
Trần Viết Linh<tvlinh>
102 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu khả năng sử dụng xỉ lò cao nghiền mịn kết hợp với cát biển và xi măng trong cải tạo, xử lý nền đất yếu.
20/07/2021
Nguyễn Th&#224;nh Dương<ntduong>
Tải tệp đính kèm
103 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xử lý nền móng, đường bằng phương pháp cọc xi măng đất (CDM)
20/07/2021
Trương Văn Từ<tvtu>
104 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đánh giá khả năng cạnh tranh của các nhà máy nhiệt điện khí so với các nhà máy nhiệt điện than trong điều kiện hiện nay
20/07/2021
Lê Minh Thống<lmthong>
105 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu hệ điều hành mở MindSphere
Thời gian thực hiện từ 10/09/2020 đến 20/07/2021
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
106 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 01/2020/HĐ-KHCN ký ngày 07/04/2020
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 20/07/2021
Đỗ Văn B&#236;nh<dvbinh>Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Hồ Văn thủy
107 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 053/VOAE1/HĐHT ký ngày 05/03/2020 về việc khảo sát thực địa, đo địa vật lý, xác định hang Karst thuộc Lục yên - Yên Bái
20/07/2021
Đỗ Văn B&#236;nh<dvbinh>Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
108 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông minh ứng dụng trong an ninh và tiện ích nhà ở
Thời gian thực hiện từ 01/11/2020 đến 20/07/2021
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
109 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu xây dựng mô hình nhiệt độ cho dòng đơn pha và đa pha trong hệ thống khai thác dầu khí
Thời gian thực hiện từ 03/11/2020 đến 19/07/2021
Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>Hoàng Văn Thăng,Ngô Hoàng Tùng ,Vũ Thành Đạt (DCDKKK61)
110 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu đánh giá chất lượng sericit khu vực Bắc Yên, Sơn La và định hướng sử dụng
19/07/2021
Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>
Tải tệp đính kèm