Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
101 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xác định tần số dao động riêng của Trục ở các bậc tự do khác nhau
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Phạm Tuấn Long<ptlong>
Tải tệp đính kèm
102 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Chuyển đổi dữ liệu thông tin địa lý
Thời gian thực hiện từ 03/11/2020 đến 31/07/2021
Phùng Minh Sơn<pmson>
Tải tệp đính kèm
103 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tổng hợp và ứng dụng chất lỏng ion trong thu hồi Pt từ dung dịch chloride
31/07/2021
B&#249;i Thị Lệ Thủy<btlthuy>
Tải tệp đính kèm
104 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Lập trình đa tuyến và ứng dụng trong mô hình Cient – Server
Thời gian thực hiện từ 02/02/2021 đến 31/07/2021
Nguyễn Tuấn Anh(ntanh01)
105 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình từ nguồn vỏ trấu và tro bay làm vật liệu xúc tác, hấp phụ
31/07/2021
Nguyễn Thị Linh<ntlinh>Đào Minh Giang, Nguyễn Văn Khiêm,Nguyễn Đình Văn
Tải tệp đính kèm
106 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
LOGISTIC REGRESSION
31/07/2021
Lê Bích Phượng<lbphuong>
Tải tệp đính kèm
107 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Các hợp đồng tư vấn môi trường
Thời gian thực hiện từ 01/08/2021 đến 31/07/2021
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>
108 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng thuật toán, lập chương trình tính toán giải bài toán tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt dựa trên phương trình ràng buộc và mô hình toán học
31/07/2021
Phạm Đức Thi&#234;n<pdthien>
109 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NEURAL NETWORK
31/07/2021
Lê Bích Phượng<lbphuong>
Tải tệp đính kèm
110 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu đánh giá diễn biến chất lượng một số nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố Cao Bằng, bằng bộ chỉ số WQI
31/07/2021
Nguyễn Thị Hồng<nthong>
Tải tệp đính kèm