Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
121 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu một số mô hình TMĐT mới hiện nay
Thời gian thực hiện từ 30/06/2021 đến 30/07/2021
Phạm Kiên Trung<pktrung>
122 Huấn luyện đội đại biểu của Trường tham gia các giải đấu ngoài Trường (áp dụng với bộ môn Giáo dục thể chất và khoa Giáo dục quốc phòng)
Huấn luyện đội tuyển điền kinh nữ sinh viên trường tham gia giải điền kinhnữ sinh viên Hà Nội.
Thời gian thực hiện từ 01/11/2020 đến 30/07/2021
Lã Ngọc Linh<lnlinh>Chu Thị Hồng Hạnh<cthhanh>
Tải tệp đính kèm
123 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Tìm hiểu phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư bất động sản phục vụ công tác đầu tư kinh doanh bất động sản
Thời gian thực hiện từ 30/10/2020 đến 30/07/2021
Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>
124 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Thiết kế mô hình robot mô phỏng và ghi nhớ thao tác
30/07/2021
U&#244;ng Quang Tuyến<uqtuyen>Võ Quốc Pháp,Phạm Thị Yến ,Lê Công Văn
125 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu dòng hải lưu tại Việt Nam để tính chọn tuabin trực giao phù hợp
Thời gian thực hiện từ 01/05/2021 đến 30/07/2021
B&#249;i Minh Ho&#224;ng<bmhoang>
Tải tệp đính kèm
126 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu quá trình nung từ hóa – tuyển từ để tuyển thu hồi niken trong bãi thải mỏ quặng cromit khu vực Mậu Lâm - Thanh Hóa
Thời gian thực hiện từ 30/07/2020 đến 30/07/2021
Trần Trung Tới<tttoi>
127 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Cấu trúc và tính chất quang xúc tác của vật liệu nano nền TiO2 và ZnO
Thời gian thực hiện từ 27/07/2021 đến 30/07/2021
Vũ Duy Thịnh<vdthinh>Nguyễn Thu Hà<ntha02>
Tải tệp đính kèm
128 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác đánh giá triển vọng khoáng sản vàng vùng Tam Kỳ-Phước Sơn
30/07/2021
B&#249;i Thanh Tịnh<bttinh>Vũ Việt Khoa ,Nguyễn Quang Trung ,NamSaly Souvanxai
Tải tệp đính kèm
129 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ứng dụng phần mêm ETAP tính toán ngắn mạch và phối hợp bảo vệ cho lưới điện phân phối điện áp 22kV
Thời gian thực hiện từ 28/10/2020 đến 30/07/2021
Hồ Việt Bun<hvbun>
Tải tệp đính kèm
130 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đánh giá công tác quản lý môi trường mỏ than Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh
30/07/2021
Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>
Tải tệp đính kèm