Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3721 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phát triển kỹ năng nghe hiểu cho người học Tiếng Anh thông qua trích đoạn bộ phim “The social network”
03/06/2019
Trịnh Thị Vân<ttvan>
Tải tệp đính kèm
3722 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Quan điểm Hồ Chí Minh về tính chất của nền văn hóa mới - Sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
Thời gian thực hiện từ 05/02/2019 đến 03/06/2019
Nguyễn Văn Sơn<nvson>
3723 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
HĐ PVSX số 29/HĐKT-2018
Thời gian thực hiện từ 13/08/2018 đến 02/06/2019
Nguyễn Thị Bích Phượng<ntbphuong>Trương Văn Từ<tvtu>
3724 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG DÒNG CHẢY TẬP TRUNG DẠNG ỐNG (PIPE) TRÊN TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN NGOÀI KHƠI CAMEROON
02/06/2019
Lê Ngọc ánh<lnanh>
Tải tệp đính kèm
3725 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng các bài thí nghiệm ảo về kỹ thuật điện tử số
01/06/2019
Kim Thị Cẩm Ánh<ktcanh>
3726 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ứng dụng công nghệ UAV thành lâp bản đồ các mỏ lộ thiên khai thác vật liệu xây dựng phục vụ tính trữ lượng khoáng sản
01/06/2019
Nguyễn Quốc Long<nqlong>
3727 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đánh giá nguồn gốc dầu lô X, bể Nam Côn Sơn dựa vào tổ hợp dấu vết sinh vật (biomarkers).
01/06/2019
Bùi Thị Ngân<btngan>
Tải tệp đính kèm
3728 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu qui trình đánh giá hệ thống thông tin
01/06/2019
Vương Thị Như Quỳnh<vnquynh>
3729 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Mô hình địa hóa quá trình hình thành dầu khí lô Y bể Cửu Long ứng dụng phần mềm Petromod.
01/06/2019
Bùi Thị Ngân<btngan>
Tải tệp đính kèm
3730 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Mở rộng dải hấp thụ của vật liệu biến hóa trên cơ sở vật liệu lai
01/06/2019
Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>