Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3711 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu phát triển công nghệ hấp phụ - xúc tác xử lý các hợp chất chứa nhân thơm, các hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong khí thải của quá trình nhiệt phân nhựa, cao su phế thải
06/06/2019
Vũ Thị Thu HàTống Thị Thanh Hương<ttthuong>,Nguyễn Thị Huệ,Đặng Tuyết Phương,Trần Hồng Côn,Lê Minh Cầm,Nguyễn Kim Dung
Tải tệp đính kèm
3712 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy (POPs) trên cơ sở sử dụng xúc tác dị thể dạng màng
06/06/2019
Lê Thanh SơnPhạm Xuân Núi<pxnui>
Tải tệp đính kèm
3713 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing trong Quản trị thương mại điện tử
05/06/2019
Phạm Kiên Trung<pktrung>
3714 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Bài giảng điện tử và vấn đề chất lượng giáo dục
Thời gian thực hiện từ 02/01/2019 đến 05/06/2019
Nguyễn Thi Phương<ntphuong>
3715 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Noun formation in English
05/06/2019
Nguyễn Thị Thảo<ntthao01>
Tải tệp đính kèm
3716 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ kết hợp sinh học và nano
04/06/2019
Nguyễn Mạnh H&#224;<nmha01>
3717 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Thời gian thực hiện từ 01/09/2018 đến 04/06/2019
Nguyễn Duy Huy<ndhuy>
3718 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các phương pháp trực quan hóa dữ liệu trong khoa học dữ liệu
04/06/2019
Đặng Văn Nam<dvnam>
3719 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu và triển khai điện toán đám mây với Google cloud
04/06/2019
Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>
3720 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Siêu tụ điện công nghệ nano thân thiên môi trường và xu hướng ứng dụng trong tiết kiệm năng lượng
04/06/2019
Hà Mạnh Hùng<hmhung>