Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3731 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Gia cố đất đá và thi công công trình ngầm trong điều kiện đặc biệt
Thời gian thực hiện từ 01/08/2017 đến 01/06/2019
Đặng Trung Thành<dtthanh>Đặng Văn Quân
Xem trang web...
3732 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Cấu trúc động từ tình thái May/Might tiếng Anh và các tương đương tiếng Việt
31/05/2019
Cao Xuân Hiển<cxhien>
Tải tệp đính kèm
3733 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những lỗi thường gặp trong tiếng Anh- dùng sai giới từ
31/05/2019
Trần Đình Thước<tdthuoc>
Tải tệp đính kèm
3734 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Bài toán tính toán công trình ngầm hình tròn theo lý thuyết độ tin cậy
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/05/2019
Đỗ Ngọc Tú<dntu>
3735 Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia
Hướng dẫn đội tuyển Giải tích
Thời gian thực hiện từ 01/04/2019 đến 31/05/2019
Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>Nguyễn Thùy Linh<ntlinh01>
3736 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phát triển kỹ năng nghe hiểu cho người học thông qua phim tài liệu ngắn "Amazing humans"
Thời gian thực hiện từ 31/05/2019 đến 31/05/2019
Lê Thị Thúy Hà<lttha01>
Tải tệp đính kèm
3737 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phát triển kỹ năng nghe hiểu cho người học Tiếng Anh thông qua trích đoạn bộ phim “Friends” phần 6 tập 24
Thời gian thực hiện từ 31/05/2019 đến 31/05/2019
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc>
Tải tệp đính kèm
3738 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vật liệu ZnO phủ Au
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/05/2019
Hồ Quỳnh Anh<hqanh>
3739 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo học thuật HK2
Thời gian thực hiện từ 02/01/2019 đến 31/05/2019
Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>Hà Hữu Cao Trình<hhctrinh>
3740 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số công nghệ mới trong chế tạo choòng khoan PDC.
31/05/2019
Ho&#224;ng Anh Dũng<hadung>