Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3751 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TÌM HIỂU VỀ THÌ TRƯỜNG KHÍ ĐỐT TRÊN THẾ GIỚI, CÁC CƠ CHẾ HÌNH THÀNH GIÁ KHÍ ĐỐT VÀ XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN CỦA CÁC LOẠI HÌNH GIÁ KHÍ ĐỐT TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY
30/05/2019
Lê Minh Thống<lmthong>
3752 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đặc điểm trầm tích tầng mặt và ý nghĩa thực tiễn của việc thành lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển đảo Hòn Khoai
Thời gian thực hiện từ 19/10/2018 đến 30/05/2019
Phan Văn B&#236;nh<pvbinh>
Tải tệp đính kèm
3753 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu về Tiêu chuẩn an toàn thông tin của việt nam
Thời gian thực hiện từ 01/02/2019 đến 30/05/2019
Đỗ Như Hải<dnhai>
3754 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu đặc tính cơ lý đá vôi Sebastopol phục vụ sửa chữa, bảo tồn lâu đài cổ ở nước Pháp
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 30/05/2019
Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>
3755 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu quy luật ảnh hưởng của pH đến hiệu quả kết tủa BiOCl từ dung dịch bismut clorrua
Thời gian thực hiện từ 15/09/2018 đến 30/05/2019
Trần Trung Tới<tttoi>
Tải tệp đính kèm
3756 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những cách thức để xây dựng thương hiệu điện tử hiệu quả
Thời gian thực hiện từ 15/08/2018 đến 30/05/2019
Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>
3757 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Lập trình điểu khiển thông minh arduino
Thời gian thực hiện từ 15/01/2019 đến 30/05/2019
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
3758 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng nước và độ thông khí đến quá trình rơi của các hạt khoáng có tỷ trọng khác nhau trong thiết bị tuyển nổi dòng nước ngược
Thời gian thực hiện từ 01/06/2018 đến 30/05/2019
CT: Nhữ Thị Kim Dung; TK: Trần Trung Tới; PB: Vũ Thị Chinh Tải tệp đính kèm
3759 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu đề xuất thuật toán phân tích tiếng nói từ tín hiệu thu âm có nhiễu ở mức cao để hỗ trợ hệ thống nhận dạng tiếng nói trong môi trương nhiễu
Thời gian thực hiện từ 30/05/2019 đến 30/05/2019
CT: Lê Thanh Huệ; TK: Phạm Quang Hiển
3760 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Tư tưởng trị nước thời Lê Sơ và ý nghĩa lịch sử của nó
Thời gian thực hiện từ 01/09/2018 đến 28/05/2019
Ngô Văn Hưởng<nvhuong>