Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3781 Tham gia Hội đồng xét duyệt cấp khoa đối với 1 đề tài NCKH các cấp (trừ cấp cơ sở) (Không tính điểm khoa học)
20-Tham gia Hội đồng xét duyệt cấp khoa đối với 1 đề tài NCKH các cấp (trừ cấp cơ sở) 2
24/05/2019
Lê Hải An<lhan>Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>
3782 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
29-Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
24/05/2019
0903-09
3783 Huấn luyện đội đại biểu của Trường tham gia các giải đấu ngoài Trường (áp dụng với bộ môn Giáo dục thể chất và khoa Giáo dục quốc phòng)
17-Huấn luyện đội đại biểu của Trường tham gia các giải đấu ngoài Trường (áp dụng với bộ môn Giáo dục thể chất và khoa Giáo dục quốc phòng)
24/05/2019
0903-09
3784 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước (Không tính điểm khoa học)
22-Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước
24/05/2019
Nguyễn Tiến Sỹ<ntsy>Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>
3785 Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
30-Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
24/05/2019
0903-09
3786 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước (Không tính điểm khoa học)
28-Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước
24/05/2019
CT: NVA; PCT: Nguyễn Thạc Khánh
3787 Tham gia Hội đồng xét duyệt cấp khoa đối với 1 đề tài NCKH các cấp (trừ cấp cơ sở) (Không tính điểm khoa học)
20-Tham gia Hội đồng xét duyệt cấp khoa đối với 1 đề tài NCKH các cấp (trừ cấp cơ sở)
24/05/2019
Nguyễn Tiến Sỹ<ntsy>Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>
3788 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
26-Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
24/05/2019
CT: NVA; PB: Nguyễn Thạc Khánh
3789 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố (Không tính điểm khoa học)
27-Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
24/05/2019
CT: NVA; TK: Nguyễn Thạc Khánh
3790 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ (Không tính điểm khoa học)
24-Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ
24/05/2019
NsklajdfNguyễn Thạc Khánh<0903-09>