Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3781 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
02/07/2020
Nguyễn Lê Hà Giang<nlhgiang>
3782 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phương thức bảo vệ vật quyền
02/07/2020
Nguyễn Lê Hà Giang<nlhgiang>
3783 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu, tính toán thiết kế cơ cấu gắp sản phầm dùng khí nén
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 01/07/2020
Nguyễn Sơn T&#249;ng<nstung>
3784 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu, thiết kế hệ điều khiển trên máy dập thủy lực đa năng
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 01/07/2020
Nguyễn Sơn T&#249;ng<nstung>
3785 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương hướng dẫn thực tập nghiệp vụ cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng
01/07/2020
Ph&#237; Thị Kim Thư<ptkthu>
Tải tệp đính kèm
3786 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong Chi nhánh tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam - Công ty than Khe Chàm - TKV
Thời gian thực hiện từ 01/09/2019 đến 01/07/2020
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
Tải tệp đính kèm
3787 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Hoàn thiện tên gọi và ký hiệu các chỉ tiêu kinh tế trong các giáo trình, tài liệu chuyên môn của Khoa Kinh tế-QTKD
Thời gian thực hiện từ 30/06/2019 đến 01/07/2020
Đặng Huy Thái<dhthai>Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm
3788 28.Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Quan trắc công trình khách san Thông minh và văn phòng dịch vụ Thái Bình
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 01/07/2020
L&#234; Ngọc Giang<lngiang>
3789 28.Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập dự án Kỹ thuật – kinh tế. Xây dựng Hệ thống Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 01/07/2020
Đinh C&#244;ng H&#242;a<dchoa>
3790 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu khả năng sử dụng xỉ lò cao trong xử lý nền đất sét yếu bằng phương pháp cọc đất xi măng
01/07/2020
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>