Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3741 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ
31/05/2019
Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>
3742 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những biện pháp nâng cao hiệu quả khi làm bài thi nghe Phần 5 trong tập KET
Thời gian thực hiện từ 31/05/2019 đến 31/05/2019
Nguyễn Mộng Lân<nmlan>
Tải tệp đính kèm
3743 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vật liệu Cu2O phủ Ag
31/05/2019
Trần Thị Hà<ttha01>
3744 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu và mô phỏng hiện tượng nhiễu xạ qua khe hẹp bằng ngôn ngữ lập trình Python
31/05/2019
Tống Bá Tuấn<tbtuan>
3745 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo học thuật HK1
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 31/05/2019
Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>
3746 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Hạt nano LaMnO3 tạp Sr chế tạo bằng phương pháp kích nổ vi sóng - một chất quang xúc tác tiềm năng trong vùng ánh sáng nhìn thấy có khả năng tái sử dụng
31/05/2019
Nguyễn VIệt TuyênTrần Thị Hà<ttha01>,Phi Thị Hương
Tải tệp đính kèm
3747 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Phân hủy nhanh chất nhuộm màu hữu cơ bằng hạt nano ZnO/Ag2O
31/05/2019
Nguyen Việt TuyênTrần Thị Hà<ttha01>,Nguyễn Mạnh Hồng
Tải tệp đính kèm
3748 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ảnh hưởng của quá trình ủ nhiệt lên khả năng tăng cường tín hiệu Raman bề mặt trên dây nano CuO/Ag
31/05/2019
Nguyễn Việt TuyênTrần Thị Hà<ttha01>,Đào Vũ Phương Thảo
Tải tệp đính kèm
3749 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các chuyên ngành đào tạo của sinh viên tại khoa Kinh tế – QTKD trường Đại học Mỏ – Địa chất
Thời gian thực hiện từ 19/12/2018 đến 30/05/2019
Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>
3750 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu mối quan hệ giữa mức độ rò gió với một số thông số của ống gió sử dụng trong thông gió khi đào lò ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
30/05/2019
CT: Trần Xuân Hà; TK: Đào Văn Chi; PB: Phạm Đức Hưng; UV: Lê Tiến Dũng