Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3771 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015
25/05/2019
Đ&#224;o Thị Tuyết<dttuyet>
3772 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một vài ứng dụng của Machine learning
25/05/2019
Lê Bích Phượng<lbphuong>Hà Hữu Cao Trình<hhctrinh>
Tải tệp đính kèm
3773 Tham gia Hội đồng xét duyệt cấp khoa đối với 1 đề tài NCKH cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
19-Tham gia Hội đồng xét duyệt cấp khoa đối với 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
24/05/2019
Nguyễn Tiến Sỹ<ntsy>Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>
3774 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ổn định hữu hạn của một lớp hệ PTVP
24/05/2019
Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>
Tải tệp đính kèm
3775 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vẽ đồ thị thống kê trong R
24/05/2019
Nguyễn Thị Kim Sơn<ntkson>
Tải tệp đính kèm
3776 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số khái niệm cơ bản về phương trình và hệ phương trình sai phân
24/05/2019
Đào Xuân Hưng<dxhung>
Tải tệp đính kèm
3777 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giới thiệu một số phần mềm xử lý số liệu GNSS đang được sử dụng hiện nay
24/05/2019
Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>
3778 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng phân phối tiên nghiệm trong phân tích phương sai
24/05/2019
Nguyễn Thị Hằng<nthang>Hà Hữu Cao Trình<hhctrinh>
Tải tệp đính kèm
3779 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tổng các bình phương nghịch đảo
24/05/2019
Ho&#224;ng Ngự Huấn<hnhuan>
Tải tệp đính kèm
3780 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số phương pháp tính lũy thừa của ma trận vuông
24/05/2019
Phạm Tuấn Cường<ptcuong>
Tải tệp đính kèm