Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3791 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng định lí trung bình trong một số bài tập Olympic Toán sinh viên
24/05/2019
Nguyễn Thùy Linh<ntlinh01>
Tải tệp đính kèm
3792 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giới thiệu về thống kê và phân tích số liệu
24/05/2019
Nguyễn Thế L&#226;m<ntlam>
Tải tệp đính kèm
3793 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số phương pháp tối thiểu hàm logic
24/05/2019
Nguyễn Thu Hằng<nthang02>
Tải tệp đính kèm
3794 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu đặc điểm các tướng trầm tích Holocen khu vực Thừa Thiên Huế (0-60m nước)
24/05/2019
ntkchiLê Thị Hòa, Bùi QUang Anh, Lê Thị Bùi
3795 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
13-Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
24/05/2019
0903-09
3796 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
14-Hướng dẫn SVNCKH
24/05/2019
0903-09
3797 Hướng dẫn đội Thi sáng tạo KHCN (Thi Robocon, lái xe sinh thái)
15-Hướng dẫn đội Thi sáng tạo Robocon (01 đội trưởng)
24/05/2019
0903-09
3798 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường (Không tính điểm khoa học)
18-Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
24/05/2019
0903-09
3799 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đánh giá thực trạng phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định 203/2013/NĐ-CP
23/05/2019
Phan Thị Thái<ptthai>
3800 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu sử dụng đá perlit và tro bụi thủy tinh núi lửa để làm vật liệu xử lý ô nhiễm nước và hỗ trợ chăm sóc cây trồng (Hội đồng cấp Bộ)
23/05/2019
CT: Lê Thanh Mẽ; TK: Đỗ Ngọc Anh; PB: Đỗ Văn Nhuận, Đỗ Đình Toát; UV: Trần Ngọc Thái, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Văn Hà Tải tệp đính kèm