Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3791 28.Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập hồ sơ dự toán các hạng mục công tác thăm dò chủ yếu đề án thăm dò nước dưới đất phục vụ xây dựng nhà máy nước sạch Thanh Hà
Thời gian thực hiện từ 01/01/2018 đến 10/07/2019
Trần Đình Kiên<tdkien>Phạm Hoàng Anh,Vũ Thiết Thạch<vtthach>
Tải tệp đính kèm
3792 27. Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Quan trắc chuyển dịch ngang các mốc quan trắc ổn định hạ lưu đập chu kỳ 7 NM thủy điện Lai Châu
Thời gian thực hiện từ 27/10/2018 đến 10/07/2019
Trần Khánh<tkkhanh>Lê Đức Tình<ldtinh>,Nguyễn Hà<nhha>,Trần Thùy Linh<ttlinh>
Tải tệp đính kèm
3793 28.Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Đo giám sát ảnh hưởng sóng chấn động nổ mìn, sóng đập không khí, đá văng và bụi đến các công trình bảo vệ xung quanh tại mỏ đá vôi Quang Hanh, nhà máy xi măng Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo QCVN 02:2008/BCT
Thời gian thực hiện từ 11/01/2019 đến 10/07/2019
Vũ Đình Hiếu<vdhieu>Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Nguyễn Đình An<ndan>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>
Tải tệp đính kèm
3794 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Phạm Thị Nhàn
Thời gian thực hiện từ 23/10/2018 đến 10/07/2019
Phạm Thị Nhàn<ptnhan>
3795 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu, thiết kế thiết bị pha khuấy pha keo tụ sử dụng trong các nhà máy sàng tuyển than
09/07/2019
CT: Đinh Văn Chiến; UV: Nguyễn Văn Xô
3796 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu xây dựng chế độ làm việc hợp lý của các trạm quạt gió chính cho các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều - uông bí
Thời gian thực hiện từ 21/12/2018 đến 09/07/2019
CT: Đặng Vũ Chí; UV: Vũ Đình Hiếu Tải tệp đính kèm
3797 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ (Không tính điểm khoa học)
Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong kế hoạch năm 2020 thuộc dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá ngành công nghiệp
Thời gian thực hiện từ 27/05/2019 đến 09/07/2019
Nhữ Văn Bách<nvbach>Vũ Đình Hiếu<vdhieu>
Tải tệp đính kèm
3798 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh/Thành phố (Không tính điểm khoa học)
Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2017
Thời gian thực hiện từ 03/08/2018 đến 09/07/2019
CT: Phạm Văn Hoà; PCT: Vũ Đình Hiếu Tải tệp đính kèm
3799 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
Thời gian thực hiện từ 20/06/2019 đến 09/07/2019
CT: Đỗ Khắc Uẩn; TK: Vũ Đình Hiếu Tải tệp đính kèm
3800 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ (Không tính điểm khoa học)
Hội đồng tuyển chọn và Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2019
Thời gian thực hiện từ 03/08/2018 đến 09/07/2019
Hồ Sĩ Giao<hsgiao>Vũ Đình Hiếu<vdhieu>
Tải tệp đính kèm