Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
21 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Journal of Mining and Earth Sciences
Rice husk ash and its utilization in soil improvement: An overview
30/06/2020
Nguyễn Thành Dương<ntduong>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
Xem trang web...
22 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ-Địa chất
The effects of salt contents on the geotechnical properties of some soft soils in the coastal area of Vietnam
30/06/2020
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Nguyễn Thành Dương<ntduong>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>
Xem trang web...
23 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công Thương
Thương mại nội ngành giữa Việt Nam và Trung Quốc: Trường hợp ngành May mặc
30/06/2020
Vũ Diệp Anh<vdanh>
24 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. ISSN 0868-3808
Chính sách đổi mới sáng tạo của một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
30/06/2020
Đào Anh Tuấn<datuan>
25 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tập chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
Giáo dục và đào tạo khởi nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm với Việt Nam
29/06/2020
Phạm Thu Hương<pthuong>Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>
26 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
AGU International Journal of Sciences
Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh
29/06/2020
Trần Thị Phúc An<ttpan>Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>
27 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Nhịp cầu tri thức
Xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
29/06/2020
Trần Thị Phúc An<ttpan>
28 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
KỶ YẾU HỘI THAO KHOA HỌC QUÓC GIA 2020
HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHAN THUỘC TẬP ĐOÀN TKV – THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP
27/06/2020
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>Lý Lan Yên - HV Tài chính
Tải tệp đính kèm
29 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí khí tượng thủy văn
Các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu thủy văn áp dụng cho trạm 74129 - Yên Bái
25/06/2020
Đặng Văn Nam<dvnam>Hoàng Quý Nhân, Ngô Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hiền
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
30 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công Thương
Thực trạng quản lý thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam
25/06/2020
Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>