Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
21 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing
Downscaling gridded DEMs Using the Hopfield Neural Network
12/12/2019
Nguyễn Quang Minh<nqminh01>Lã Phú Hiến<lphien>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Hugh Lewis,P. Atkinson
Tải tệp đính kèm
22 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tap chí KHCN Mỏ
Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm dao động điện áp trong mạng điện mỏ
10/12/2019
Đỗ Như ý<dny>
23 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
NATIONAL CONFERENCE ON EARTH AND RESOURCE SCIENCE WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ERSD 2018)
Hiệu quả xử lý COD, NH4+ và TSS có trong nước thải sinh hoạt bằng hệ thống SSF-CW sử dụng thực vật Phragmites Australis
07/12/2019
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
Tải tệp đính kèm
24 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
ERSD 2018, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
Phương án sử dụng trị trung bình nhân diện tích elip sai số vị trí các điểm trong đánh giá độ tin cậy lưới khống chế tọa độ.
07/12/2019
Lê Ngọc Giang<lngiang>
25 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Precambrian Research
Does Neoproterozoic Nam Co formation in Northwest Vietnam belong to South China or Indochina?
05/12/2019
Xueyao ZhouJinHai Yu; ,Tao Sun; ,Xiaolei Wang; ,MyDung Tran;,Nguyễn Đình Luyện<ndluyen>
Tải tệp đính kèm
26 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Current Applied Physics
Dual-band isotropic metamaterial absorber based on near-field interaction in the Ku band
02/12/2019
Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>The Linh Pham, Hong Tiep Dinh, Dinh Hai Le, Xuan Khuyen Bui, Son Tung Bui, Hong Luu Dang, Anh Duc Phan, Dinh Lam Vu
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
27 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Thông tin Khoa học Quân sự Pháo binh
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong giáo dục Đại học - Vận dụng vào đổi mới giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay
01/12/2019
Trần Văn Độ<tvdo>
Tải tệp đính kèm
28 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
VNU Journal of Science
Effect of annealing temperature on Cu2O thin films prepared by thermal oxidation method.
01/12/2019
Trần Thị Hà<ttha01>,nguyen Viet Tuyen, Pham Nguyen Hai Nguyen Thi Huyen Trang, Bach Thanh Cong,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>
Tải tệp đính kèm
29 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công nghiệp mỏ
Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng tài nguyên quặng graphit khu vực Văn Yên, tỉnh Yên Bái
01/12/2019
Nguyễn Chí CôngTrần Xuân Trường,Trương Xuân Quang,Đỗ Mạnh An<dman>,Khương Thế Hùng<kthung>,Nguyễn Tiến Dũng<ntdung01>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Phan Viết Sơn<pvson>
30 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Nghiên cứu sử dụng thép chữ "V" (SVPU) chống giữ các đường lò tiết diện lớn tại các mỏ hầm lò Quảng Ninh
01/12/2019
Đặng Trung Thành<dtthanh>Trần Phúc Định; ,Phạm Minh Đức
Tải tệp đính kèm