Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
81 Ứng dụng phương pháp định tuổi ESR cho các hạt thạch anh kích thước khác nhau trong đới mùn đứt gãy để xác định thời gian dịch trượt của chúng, lấy ví dụ từ kết quả nghiên cứu một số đứt gãy khu vực Quảng Nam

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Vũ Anh Đạo<vadao>Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>,Nguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Trần Thanh Hải<tthai>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep> 20/05/2019
82 Provenance, routing and weathering history of heavy minerals from coastal placer deposits of southern Vietnam

Tải tệp đính kèm

Sedimentary Geology Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>Hoàng Văn Long<hvlong> 20/05/2019
83 Application of Luminous Textile Coated by Tio2 For Photocatalytic Removal of Acetic Acid, Formaldehyde and Toluene from Indoor Air

Tải tệp đính kèm

Journal of Textile Science & Fashion Technology

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Marwa HamandiNgô Hà Sơn<nhson>,Frederick Dapozze,Lina Lamaa,Laure Peruchon,Cedric Brochier,Chantal Guillard 20/05/2019
84 Ảnh hưởng của kích thước độ hạt trong định tuổi ESR cho mùn đứt gãy, lấy ví dụ khu vực Quảng Nam

Tải tệp đính kèm

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2018), 3-6, 2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Vũ Anh Đạo<vadao>Ngô Xuân Thành<nxthanh>,Trần Thanh Hải<tthai>,Nguyễn Quốc Hưng<nqhung> 20/05/2019
85 Upper Devonian – Lower Carboniferous microfossils from chert in Truong Son Fold Belt, central Viet Nam: Geological framework implications

Tải tệp đính kèm

Journal of Geology Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Minh Quyền<nmquyen>Vũ Anh Đạo<vadao> 20/05/2019
86 Arsenic solute transport from Holocene to Pleistocene aquifer in Nam Du well field, Hanoi

Tải tệp đính kèm

Journal of Science on Natural resources and Environment (ISSN 0866-7608) Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Vũ Long<tvlong>Phạm Quý Nhân<pqnhan> 18/05/2019
87 Chế tạo vật liệu BiFeO3 pha tạp đồng thời (Gd, Co) và nghiên cứu cấu trúc, tính chất điện, từ của vật liệu

Tải tệp đính kèm

Kỷ yếu Hội nghị sinh viên NCKH, Trường ĐHSP Hà Nội Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường Nguyễn Thị VượngĐào Việt Thắng<dvthang>,Lê Thị Mai Oanh 18/05/2019
88 ASSESSMENT OF RESIDUAL OF OGANOCHLORINE INSECTICIDES IN THE COASTAL RIVER AREA AT KIM SON DISTRICT - NINH BINH PROVINCE

Tải tệp đính kèm

Journal of Science on Natural Resources and Environment Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>Nguyen Duc Thanh1 , Le Ba Bien1 , Nguyen Ngoc Thanh 18/05/2019
89 Hải quân Mỹ thực hiện phương thức " sát thương phân tán"

Tải tệp đính kèm

Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Văn Quảng<nvquang01>Trần Thanh Hanh 17/05/2019
90 một số loại vũ khí chống máy bay không người lái

Tải tệp đính kèm

tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Văn Phong<nvphong> 17/05/2019