Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
81 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Tài chính
Quản lý nợ phải thu tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
11/05/2020
Phí Thị Kim Thư<ptkthu>
Tải tệp đính kèm
82 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí công thương
PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT
11/05/2020
Dương Thị Tuyết Nhung<dttnhung>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
83 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)
Microwave Radiometry Technology for the Nature - Society System Biocomplexity Assessment
11/05/2020
Nguyễn Xuân Mãn<nxman> Nguyen Gia Khue, Tran Thi Hai Van and V.F. Krapivin,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
84 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY
THE STUDY OF LAND COVER CHANGE USING CHANGE VECTOR APPROACH INTEGRATED WITH UNSUPERVISED CLASSIFICATION METHOD: A CASE IN DUY TIEN (VIETNAM)
10/05/2020
Tống Sĩ SơnNguyễn Quốc Long,Cao Xuân Cường,Phạm Thị Làn<ptlan>,Adeel Ahmad4, Thi-Huyen-Ai Tong,Trịnh Lê Hùng
Tải tệp đính kèm
85 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tài nguyên và Môi trường
Đặc điểm thành phần vật chất, cấu tạo và kiến trúc quặng Ni-Cu Bản Củn, Cao Bằng
06/05/2020
Lê Thị Thu<ltthu>Hoàng Thị Thoa<htthoa>
Tải tệp đính kèm
86 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
II International Conference Essays of Mining Science and Practice
Research identify the group for lead – zinc ore type to prepare exploration in Ban Lim area, Caobang province, Vietnam
06/05/2020
Lương Quang Khang<lqkhang>Khương Thế Hùng<kthung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Đặng Minh Tôn
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
87 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tài nguyên và Môi trường
Đặc điểm quặng hóa và tiềm năng tài nguyên vàng gốc khu vực Phước Thành, Quảng Nam
06/05/2020
Nguyễn Tiến Dũng<ntdung01>Bùi Thanh Tịnh<bttinh>,Lê Văn Thành Tuyên
Tải tệp đính kèm
88 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Xây dựng Đảng
Hồ Chí Minh với văn hóa Đông Á
05/05/2020
Trần Thị Phúc An<ttpan>
89 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)
Ecoinformatics Tools and Gims - Technology in the Water Quality Monitoring
04/05/2020
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Nguyen Duyen Phong, Nguyen Gia Khue, Tran Thi Hai Van and F.A. Mkrtchyan
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
90 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục ISI/Scopus
East - West J. of Mathematic
Otimization methods for Solving minimum maximal networks flow problems
03/05/2020
Lê Thanh Huệ<lthue>Nguyễn Hoàn Vũ