Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
111 Đánh giá biến động lớp phủ/ sử dụng đất thành phố Uông Bí trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Phạm Thị Làn<ptlan>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Đào VĂn Khánh,Đoàn Thanh Hóa,Trần Quốc Đạt 07/12/2018
112 Đặc điểm thành phần vật chất và điều kiện hóa lý thành tạo quặng đồng dải Biển Động - Quý Sơn bồn trũng An Châu ERSD 2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Thị Thu<ltthu>Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Trần Ngọc Thái<tnthai>,Hoàng Thị Thoa<htthoa> 07/12/2018
113 Công nghệ khoan định hướng bằng ống chống tại việt nam-tiềm năng và khả năng ứng dụng Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) 12/2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen>,Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Nguyễn Trọng Tài 07/12/2018
114 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của một số đoạn sông tỉnh Phú Thọ

Tải tệp đính kèm

Hội nghị toàn quốc khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), ISBN: 978-604-76-1753-1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Văn Bình<nvbinh>Đỗ Thị Hải<dthai>,Trần Thành Lê,Nguyễn Thế Chuyên 07/12/2018
115 Đánh giá tác động môi trường trong hoạt động của nhà máy xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hóa Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Chu Thị Thảo, Phan Lệ Thu 07/12/2018
116 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của giếng bơm ép tới giếng khai thác cho đối tượng Miocen dưới Bể Cửu Long bằng hàm tương quan Spearman Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) 12/2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Quốc TrungLê Vũ Quân, Nguyễn Văn Đô ,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Trần Nguyên Long, Trần Văn Tiến 07/12/2018
117 Nhận diện Hội thánh Đức chúa trời và một số giải pháp phòng tránh sự xâm nhập, lôi kéo sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất Kỷ yếu khoa học Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường Vũ Quang Hay<vqhay> 07/12/2018
118 Giải pháp nâng cao công tác dân vận của Khoa Giáo dục Quốc phòng tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong tình hình mới Kỷ yếu khoa học Hội nghị khoa học chính trị, quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo đại học hiện nay Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường Vũ Quang Hay<vqhay> 07/12/2018
119 Sử dụng các chỉ số phổ của dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2 và Landsat-8 thành lập bản đồ mức độ cháy rừng ở xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An. Hội nghị toàn quốc về khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Văn Trung<nvtrung>Đoàn Thị Nam Phương, Bùi Tiến Diệu 07/12/2018
120 Nghiên cứu đánh giá tiềm năng năng lượng điện gió tỉnh Bạc Liêu. Lấy ví dụ phát triển dự án tại khu vực ven biển thành phố Bạc Liêu Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Vũ Duy HùngNguyễn Quốc Phi<nqphi> 07/12/2018