Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
71 Height Determination of Monitoring Points using Subsidence Plane Equation and Prediction Model

Tải tệp đính kèm

Journal of Scientific and Engineering Research Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Vu Ngoc QuangNguyen Van Thinh ,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa> 28/05/2019
72 11_Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia gjklgd;sakdfg Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Thạc Khánh<0903-09> 27/05/2019
73 12_Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường jfka;ldjfal Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường Nguyễn Thạc Khánh<0903-09> 27/05/2019
74 9_ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus jdfa;lsfjas; Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường Nguyễn Thạc Khánh<0903-09> 27/05/2019
75 10_Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) jdkslfak;lfjka Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Thạc Khánh<0903-09> 27/05/2019
76 8_Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus asd;fkljas;ldkf Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Nguyễn Thạc Khánh<0903-09> 27/05/2019
77 Tích cực hóa sinh viên trong giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở các trường đại học hiện nay

Tải tệp đính kèm

Dạy và học ngày nay Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Vũ Thanh Hà<vtha> 25/05/2019
78 features of elementary burst formation during cutting coals and isotropic materials with reference cutting tool of mining machines

Tải tệp đính kèm

Journal of Mining Institute Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) V V Gabov, D A Zadkov,Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh> 24/05/2019
79 Impact of urbanization on land surface temperature using remote sensing and GIS: A case of Tay Ho district, Hanoi city, Vietnam

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Lê Thị Thu Hà<lttha>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Nguyễn Hữu Long ,Dương Thúy Hường<dthuong01> 22/05/2019
80 An initial assessment of the impact of coal mining on the Khe Cham washing plant (Vietnam)

Tải tệp đính kèm

International Journal of Scientific & Engineering Research

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Văn Chung<pvchung>Dương Thúy Hường<dthuong01>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Nguyễn Quốc Long<nqlong> 22/05/2019