Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
71 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 20, No. 1; 2020: 73–81
The impact of o, p`- DDT pesticide toxicity on the growth of Medaka fish embryo Oryzias latipes
22/05/2020
Nguyen Xuan TongTrần Thị Thu Hương<ttthuong01>, Mai Huong, Duong Thi Thuy, Nguyen Hoang Thuy Vy
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
72 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
THE INITIAL RESEARCH ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF MORTAR WHEN USING BOTTOM ASH FROM THERMAL POWER PLANTS TO REPLACE NATURAL SAND IN CONSTRUCTION
22/05/2020
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Phùng Hữu Hải<phhai>
Tải tệp đính kèm
73 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Journal of Mining and Earth Sciences
Research on technical solution of displacement and deformation monitoring of High-Rise Building in real time
20/05/2020
Phạm Công Khải<pckhai>
Xem trang web...
74 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục ISI/Scopus
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
Влияние минеральных добавок, летучей золы, доменного шлака на механические свойства пенобетона
15/05/2020
Vu Kim DienTăng Văn Lâm<tvlam>,S.I. BAZHENOVA
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
75 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục ISI/Scopus
Journal of Scientific and Engineering Research
Unmanned Aerial Vehicle and Large Scale Topographic Map for Design Purposes
15/05/2020
Ngoc Quang VuVan Thinh Nguyen,Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>
Tải tệp đính kèm
76 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí dầu khí số 5, 2020
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT LỎNG TÍNH TOÁN (CFD) CHO THIẾT BỊ EJECTOR SỬ DỤNG NÂNG CAO TỶ LỆ THU HỒI MỎ KHÍ CONDENSATE HẢI THẠCH
14/05/2020
Trần Ngọc TrungTriệu Hùng Trường<thtruong>,Ngô Hữu Hải, Trần Vũ Tùng, Lý Văn Giao
Xem trang web...
77 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Journal of Electronics Materials
Structural, Optical, Ferroelectric and Ferromagnetic Properties of Bi1−xGdxFeO3 Materials
13/05/2020
Đào Việt Thắng<dvthang>Van Quang Nguyen,Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Le Thi Mai Oanh,Nguyen Cao Khang,Bui Dinh Tu,Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>,Nguyen Van Minh
Xem trang web...
78 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Advances in Space Research
Marine Gravity Anomaly Mapping for the Gulf of Tonkin area (Vietnam) using Cryosat-2 and Saral/AltiKa satellite altimetry data
12/05/2020
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Pham Van Tuyen,Nguyễn Văn Lâm<nvlam>,Ole Baltazar Andersen, Rene Forsberg, Bui Tien Dieu
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
79 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD)
Microwave Radiometry Technology for the Nature - Society System Biocomplexity Assessment
11/05/2020
Nguyễn Xuân Mãn<nxman> Nguyen Gia Khue, Tran Thi Hai Van and V.F. Krapivin,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
80 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Tài chính
Quản lý nợ phải thu tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
11/05/2020
Phí Thị Kim Thư<ptkthu>
Tải tệp đính kèm