Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
31 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công Thương
Thực trạng quản lý thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam
25/06/2020
Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>
32 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí khoa học và công nghệ Mỏ
Nghiên cứu ứng xử mái dốc khi sử dụng giải pháp gia cố băng công nghệ neo bê tông cốt thép
24/06/2020
Phạm Thị Nhàn<ptnhan>
Tải tệp đính kèm
33 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí công thương (ISSN: 0866-7756)
Nghiên cứu áp dụng công cụ Digital Marketing trong hoạt động tuyển sinh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
20/06/2020
Lê Văn Chiến<lvchien>Phạm Kiên Trung<pktrung>,Nguyễn Đức Thắng<ndthang>
Tải tệp đính kèm
34 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Việt Nam hội nhập
"Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay
18/06/2020
Lê Thị Yến<ltyen>
35 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường
Đổi mới chính sách tiền lương ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập hướng tới mức lương đảm bảo cuộc sống
Tiền lương tối thiểu vùng và khoảng cách với tiền lương đủ sống với nhu cầu tối thiểu
18/06/2020
Nguyễn Văn TrịPhạm Minh Hải<pmhai>,Đỗ Thị Hải Hà
Tải tệp đính kèm
36 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Nanotechnology
Wafer-level fabrication of individual solid-state nanopores for sensing single DNAs
17/06/2020
Hithesh K GattyNguyễn Xuân Chung,Miao Zhang,Ilya Sychugov,Jan Linnros
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
37 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Thông tin khoa học quân sự Pháo Binh
Một số biện pháp giáo dục nâng cao tính kỷ luật cho sinh viên tại cơ sở Lạng Sơn của Trường Đại Học Mỏ - Địa chất
15/06/2020
Phạm Quốc Đảm<pqdam>
Tải tệp đính kèm
38 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Quản lý và công nghệ
cấu trúc đầu vào cho tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam
15/06/2020
Nguyễn Thanh Thảo<ntthao>
39 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Ứng dụng dữ liệu viễn thám hồng ngoại nhiệt landsat trong nghiên cứu nhiệt độ bề mặt
15/06/2020
Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>Vũ Trần Linh
Tải tệp đính kèm
40 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí công nghiệp Mỏ
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển PID cho van tiết lưu điện – thủy lực trong hệ điều khiển lực ấn ty máy khoan xoay cầu CБШ-250T
15/06/2020
Lê Ngọc DùngĐặng Văn Chí<dvchi01>
Tải tệp đính kèm