Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
31 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Hóa học, 57(6e1,2) 340-346
Effect of ultrasonication time and peg content on the crystallite size and lattice parameter of polyethylene glycol (PEG)-coated Fe3O4 nanoparticles synthesized by ultrasound assiste co-precipitation process
01/12/2019
Nguyen Thi HuongLe Ngoc Thuy Trang,Công Tiến Dũng<ctdung>,Nguyen Ngoc Son, Nguyen Duy Anh, Dao The Nam, Vu Minh Thanh
Tải tệp đính kèm
32 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
VNU Journal of Science
Effect of annealing temperature on Cu2O thin films prepared by thermal oxidation method.
01/12/2019
Trần Thị Hà<ttha01>,nguyen Viet Tuyen, Pham Nguyen Hai Nguyen Thi Huyen Trang, Bach Thanh Cong,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>
Tải tệp đính kèm
33 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí môi trường
Sớm thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn khu vực nông thôn trên quy mô rộng
28/11/2019
Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Phạm Khánh Huy<pkhuy>,Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>
Tải tệp đính kèm
34 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Geotech Hanoi 2019
Rate effect on residual interface strength between two different soil layers
28/11/2019
Nguyễn Thành Dương<ntduong>
Xem trang web...
35 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội nghị Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học trái đất và môi trường”
Nghiên cứu công tác thu gom chất thải rắn tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
28/11/2019
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,nguyễn diệu linh
Tải tệp đính kèm
36 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội nghị Nghiên cứu cơ bản trong “Khoa học trái đất và môi trường”
Assessing the impacts of climate change on water resources of Dong Nai province and proposal of adaptive solutions
28/11/2019
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Tải tệp đính kèm
37 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Vietrock 2019 an ISRM specialized conference
Characteristics of Topography - Geology along the 3B Highway from Backan city to Chodon (Vietnam) and Landslide Evidences.
24/11/2019
Nguyễn Việt Hà<nvha>Phi Truong Thanh, Do Manh Tuan, Le Trung Kien, Vu Thi Hong Cam, Nguyen Chi Cong
38 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Rock mechanics and engineering for sustainable energy. VCRES2019 - ISRM Specialized conference 2019, VCRES2019 International Symposium 22-24 Nov., 2019
Determination of destructive radius when applying a solitary explosion in block stone
22/11/2019
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Nguyen Quang Quy,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
Tải tệp đính kèm
39 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Vietnam-NTHU Workshop on Photonics
Colloidal Photonic Crystals: Fabrication, Properties and Applications
20/11/2019
Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>
Tải tệp đính kèm
40 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The International conference on Earth Observation & Natural Hazards 2019 (ICEO&NH2019)
Research on design and establish of GNSS data receiver and transmission device used in the continuously monitoring displacement and deformation of works in real time; ISBN: 978-604-913-923-9
18/11/2019
Phạm Công Khải<pckhai>Hai Ha Thanh, Thai Nguyen Duc, Duc Pham Nhan
Tải tệp đính kèm