Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
31 ACCURATE EXPLORATION OF KARST GEOLOGY BASED ON THE LAND SONAR METHOD

Tải tệp đính kèm

International Journal of GEOMATE

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) zhanglei Zhang Guang sheng 1 , Pham Thi Nhan 26/07/2019
32 Estimation of Truck - shovel dispatching in Cao Son Open - Pit Coal Mine and the Ability in Applying information technology for increasing its Efficiency

Tải tệp đính kèm

Scientific research cooperation between Poland and Vietam (Pol - Viet 2019) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Phạm Văn Hòa<pvhoa>Bùi Xuân Nam<bxnam>,Lê Văn Quyển<lvquyen>,Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>,Phạm Văn Việt<pvviet> 24/07/2019
33 Developing an Advances Soft Computational Model for Estimating Blast - Induced Ground Vibration in Nui Beo Open - Pit coal Mine (Vietnam) Using Artificial Neural Network

Tải tệp đính kèm

Pol-Viet 2019 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Hoàng<nhhoang>Bùi Xuân Nam<bxnam>,Trần Quang Hiếu<tqhieu>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Vũ Đình Hiếu<vdhieu>,Phạm Văn Hòa<pvhoa>,lqthao,Nguyen Phu Vu 24/07/2019
34 Design and performance of a coarse media, high hydraulic load polishing wetland for steel industry wastewater

Tải tệp đính kèm

Water Science & Technology, ISSN 0273-1223 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Viet Anh NguyenKarin Tonderski,Đỗ Thị Hải<dthai>,Anh Thi Kim Bui,Minh Phuong Nguyen 22/07/2019
35 Nghiên cứu sử dụng khí gaslift cao áp tạo hệ bọt - acid xử lý vùng cận đáy giếng tại mỏ Bạch Hổ

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Dầu khí Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Lê Đức Vinh<ldvinh>Nguyễn Tuấn Minh,Nguyễn Văn Trung 20/07/2019
36 Predicting water influx for gas production wells of Lan Do field using balance method PetroVietnam Journal, Vol. 6/2019, p. 58-62, ISSN-0866-854X Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Vu Duc UngLe Vu Quan,Tran Dang Tu,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Triệu Hùng Trường<thtruong> 20/07/2019
37 ứng dụng phương pháp bình sai hỗn hợp lưới ể đất và vệ tinh trong hệ tọa độ không gian để xác định sai số hệ thống trong đo cạnh mặt đất tài nguyên & môi trường

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Hoàng Ngọc Hà<hnha>Lê văn hà 17/07/2019
38 Use of Unmanned Aerial Vehicles for 3D topographic Mapping and Monitoring the Air Quality of Open-pit Mines

Tải tệp đính kèm

Pol-Viet 2019 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Bùi Xuân Nam<bxnam>Chang Woo Lee,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Adeel Ahmad,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Nguyễn Hoàng<nhhoang>,Lê Quí Thảo<lqthao>,Dương Thúy Hường<dthuong01>,Nguyễn Văn Đức 12/07/2019
39 Applying light-weight Unmanned Aerial Vehicles for mapping quarries

Tải tệp đính kèm

Pol-Viet 2019 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Quốc Long<nqlong>Bùi Xuân Nam<bxnam>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Lê Văn Cảnh<lvcanh> 12/07/2019
40 Phát hiện mới về tuổi tuyệt đối của Phức hệ Chu Lai thuộc vùng Đông bắc Quảng Ngãi và ý nghĩa của nó với kiến tạo khu vực Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trịnh Thế Lực<ttluc>Trần Thanh Hải<tthai>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Andrew Catter 12/07/2019