Các hoạt động khoa học khác

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
1 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc nổ ANALCO trên dây chuyền sản xuất thuốc nổ AD1 hiện có của nhà máy Z114

Tải tệp đính kèm...

Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ

Z114Phạm Văn Hòa<pvhoa>

Từ: 04/04/2019

Đến: 04/07/2020

2 Nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nhũ tương dạng rời bao gói (ký hiệu TNR1-31) trên dây chuyền thuốc nổ nhũ tương chất lượng cao do nhà máy Z131 chủ trì thực hiện

Tải tệp đính kèm...

Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ

Z131Phạm Văn Hòa<pvhoa>

Từ: 19/03/2019

Đến: 04/07/2020

3 Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp kỹ thuật đồng vị

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Sarah Tweet,Marc LeBlanc,Đặng Đức Nhận

Từ: 28/05/2018

Đến: 21/05/2020

4 Trung tâm nghiên cứu Môi trường Địa chất

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Trần Anh Qu&#226;n<taquan>

Từ: 08/09/2018

Đến: 31/12/2019

5 Báo cáo học thuật kỳ 1

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Văn Ngọc<nvngoc>

Từ: 01/08/2018

Đến: 31/12/2019

6 Khoan khảo sát địa chất (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công) phục vụ dự án xây dựng trường tiểu học Mai Động trụ sở cũ trường THCS)

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>

Từ: 09/05/2018

Đến: 28/12/2019

7 Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình hoàn thiện khu thể thao K9

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Lê Tiến Dũng<ltdung01>Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>

Từ: 19/09/2016

Đến: 28/12/2019

8 Experimental study of the thermomechanical behavior of the carbon textile reinforced refractory concrete subjected to the constant load and temperature heating

Tải tệp đính kèm...

Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Xem trang web...

Trần Mạnh Tiến<tmtien>Xuan Hong VU,Emmanuel Ferrier

14/10/2019

9 Treatment effect on failure mode of industrial carbon textile at elevated temperature

Tải tệp đính kèm...

Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Trần Mạnh Tiến<tmtien>Emmanuel Ferrier,Vu Xuan Hong

11/09/2019

10 Chế tạo than sinh học từ bã mía và răm mảnh vụn gỗ keo dùng cho tổng hợp xúc tác axit rắn

Tải tệp đính kèm...

Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường

Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>

30/08/2019