Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
1 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc nổ ANALCO trên dây chuyền sản xuất thuốc nổ AD1 hiện có của nhà máy Z114
Thời gian thực hiện từ 04/04/2019 đến 04/07/2020
Z114Phạm Văn Hòa<pvhoa>
Tải tệp đính kèm
2 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ
Nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nhũ tương dạng rời bao gói (ký hiệu TNR1-31) trên dây chuyền thuốc nổ nhũ tương chất lượng cao do nhà máy Z131 chủ trì thực hiện
Thời gian thực hiện từ 19/03/2019 đến 04/07/2020
Z131Phạm Văn Hòa<pvhoa>
Tải tệp đính kèm
3 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp kỹ thuật đồng vị
Thời gian thực hiện từ 28/05/2018 đến 21/05/2020
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Sarah Tweet,Marc LeBlanc,Đặng Đức Nhận
Tải tệp đính kèm
4 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu ứng dụng của học máy (Machine Learning) cho bài toán đánh giá mức độ đáp ứng của xe ô tô dựa vào các thông tin liên quan
15/05/2020
Đặng Văn Nam<dvnam>
5 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia tro trấu đến cường độ kháng nén của hỗn hợp đất-xi măng trong cải tạo, xử lý đất yếu bằng phương pháp trộn đất-xi măng
01/05/2020
Nguyễn Th&#224;nh Dương<ntduong>
6 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Tư vấn đánh giá chất lượng và trữ lượng nước
Thời gian thực hiện từ 10/10/2019 đến 01/05/2020
Trần Vũ Long<tvlong>Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>,Vũ Thu Hiền<vthien01>
Tải tệp đính kèm
7 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Cách làm phần thi số 3 của bài thi nói Aptis (phần 1)
18/01/2020
Nguyễn Thị C&#250;c<ntcuc>
Tải tệp đính kèm
8 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phát triển kỹ năng nói của người học thông qua thực hành các tình huống giao tiếp trong bộ phim "the black hole"
18/01/2020
Nguyễn Thị C&#250;c<ntcuc>
Tải tệp đính kèm
9 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng Flipgrid trong mô hình lớp học đảo ngược
15/01/2020
Trương Thị Thanh Thủy<tttthuy02>
Tải tệp đính kèm
10 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số cách giúp người học lựa chọn tài liệu để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh
Thời gian thực hiện từ 13/01/2020 đến 14/01/2020
Nguyễn ánh Hoa<nahoa>
Tải tệp đính kèm