Các hoạt động khoa học khác

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
81 Giảng dạy nâng cao trình độ lớp Vicem - Tổng công ty Xi Măng Việt Nam, "Quản lý khai thác mỏ"

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Vũ Đình Hiếu<vdhieu>Bùi Xuân Nam<bxnam>,Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>

Từ: 10/06/2019

Đến: 10/07/2019

82 Lập hồ sơ dự toán các hạng mục công tác thăm dò chủ yếu đề án thăm dò nước dưới đất phục vụ xây dựng nhà máy nước sạch Thanh Hà

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Trần Đình Kiên<tdkien>Phạm Hoàng Anh,Vũ Thiết Thạch<vtthach>

Từ: 01/01/2018

Đến: 10/07/2019

83 Các dạng đồ thị đặc biệt

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Hiền<nthien>

Từ: 01/02/2019

Đến: 10/07/2019

84 Tính toán dao động của cơ hệ có đạo hàm cấp phân số bằng phương pháp Laplace

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Bùi Thị Thúy<btthuy>

Từ: 01/08/2018

Đến: 10/07/2019

85 Những thách thức đối với tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Bùi Thị Thùy Dương<bttduong>

Từ: 06/06/2019

Đến: 10/07/2019

86 An ninh con người và an ninh con người ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Bùi Thị Thùy Dương<bttduong>

Từ: 06/06/2019

Đến: 10/07/2019

87 Thi công lắp đặt ống thép qua đường dự án đường nội bộ, khu công nghiệp Đình Vũ (HĐ 261/2018/HĐKT-ĐKT ngày 03/12/2018)

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>

Từ: 01/12/2018

Đến: 10/07/2019

88 Nghiên cứu ảnh hưởng tham số của neo đến biến dạng khối đá xung quanh đường lò bằng phương pháp số

Hướng dẫn SVNCKH

Đào Viết Đoàn<dvdoan>

Từ: 10/10/2018

Đến: 10/07/2019

89 Thăm dò và lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ (đất san lấp) tại khu vực Rừng Làng, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>

Từ: 07/03/2019

Đến: 10/07/2019

90 Quan trắc chuyển dịch ngang các mốc quan trắc ổn định hạ lưu đập chu kỳ 7 NM thủy điện Lai Châu

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Trần Khánh<tkkhanh>Lê Đức Tình<ldtinh>,Nguyễn Hà<nhha>,Trần Thùy Linh<ttlinh>

Từ: 27/10/2018

Đến: 10/07/2019