Các hoạt động khoa học khác

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
51 Nghiên cứu, ứng dụng GIS trong quản lý hệ thống thoát nước thải đô thị và ứng dụng thực hành khu phía nam Thành phố Thái Nguyên

Tải tệp đính kèm...

Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường

Nguyễn Văn Trung<nvtrung>

Từ: 23/04/2019

Đến: 24/07/2019

52 Combination of satellite and ground-based observations to retrieve aerosol optical depth over urban and rural areas

Tải tệp đính kèm...

Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường

Nguyễn Văn Trung<nvtrung>

Từ: 22/01/2019

Đến: 24/07/2019

53 Thành lập bản đồ địa hình và hiện trạng khai thác 1/500 mỏ đá vôi thuộc Nhà máy Xi măng Long Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Nguyễn Quốc Long<nqlong>Lê Văn Cảnh<lvcanh>,cao xuân cường

Từ: 01/03/2019

Đến: 24/07/2019

54 Nghiên cứu đánh giá vai trò của một số loài thực vật thủy sinh trong việc xử lý Fe, Mn trong nước thải

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

Đỗ Thị Hải<dthai>

Từ: 23/10/2018

Đến: 24/07/2019

55 Hướng dẫn NCS Ba Lan Wojciech Smolinski

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

Lucyna Natkaniec-NowakNguyễn Khắc Giảng<nkgiang>

Từ: 13/03/2018

Đến: 24/07/2019

56 Ứng dụng Mycrosoft Excel quản lý sinh viên trong giảng dạy

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Như Hùng<nnhung>

Từ: 15/01/2019

Đến: 24/07/2019

57 Nghiên cứu xây dựng chương trình tự động chiết xuất nước bề mặt sử dụng các chỉ số nước (WIs) trên tư liệu ảnh viễn thám

Tải tệp đính kèm...

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở

CT: Võ Chí Mỹ; PB: Nguyễn Văn Trung; UV: Lê Thị Thu Hà

Từ: 20/10/2018

Đến: 24/07/2019

58 Nghiên cứu và lựa chọn một số thực vật có khả năng hấp thụ các kim loại nặng (Pb, Ni, Cd) trong nước thải làng nghề Triều Khúc, Hà Nội

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>

Từ: 01/09/2018

Đến: 24/07/2019

59 Tổng hợp chế tạo vật liệu xúc tác TiO2/GO và một số kết kết quả đánh giá ban đầu xử lý một số chất ô nhiễm trong nước thải

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>Phạm Khánh Huy<pkhuy>

Từ: 06/12/2018

Đến: 24/07/2019

60 Kết hợp phân tích đa thứ bậc và dữ liệu viễn thám trong thành lập bản đồ phân bố dân cư

Tải tệp đính kèm...

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở

CT: Bùi Ngọc Quí; PB: Nguyễn Văn Trung

Từ: 01/10/2018

Đến: 24/07/2019