Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
21 Gia cố đất đá và thi công công trình ngầm trong điều kiện đặc biệt

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Xem trang web...

Đặng Trung Thành<dtthanh>Đặng Văn Quân

Từ: 01/08/2018

Đến: 08/01/2019

22 Thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Xem trang web...

Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>Lê Xuân Trường, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Minh Phương

07/01/2019

23 Đặc điểm của người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>

07/01/2019

24 Ứng dụng kíp điện tử trong khai thác quặng

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>

02/01/2019

25 Giản đồ pha của trạng thái ngưng tụ exciton trong dichalcogenide kim loại chuyển tiếp

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

dthhaiPhan Van Nham

Từ: 30/07/2018

Đến: 27/12/2018

26 Nghiên cứu xây dựng mô hình thu và lưu giữ nước phục vụ cấp nước sạch hiệu quả cho vùng khô hạn khan hiếm nước Ninh Thuận – Bình Thuận

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước

CT: aa; PB: Nguyễn Bách Thảo

26/12/2018

27 ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA TẦNG CHỨA NƯỚC LỖ HỔNG HOLOCEN SỬ DỤNG KHÍ NÉN (PNEUMATIC SLUG TEST – PST).

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>

Từ: 26/11/2018

Đến: 26/12/2018

28 Nghiên cứu đề xuất mô hình khai thác bền vững thấu kính nước nhạt trong các cồn cát ven biển phục vụ cấp nước sinh hoạt cho các vùng khan hiếm nước khu vực Bắc Trung Bộ

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước

CT: bb; PB: Vũ Thành Tâm, Nguyễn Văn Đản; UV: Nguyễn Bách Thảo

26/12/2018

29 NNghiên cứu xây dựng phần mềm mô hình phần tử hữu hạn mô phỏng chuyển động và lan truyền các chất ô nhiễm và nhiễm mặn trong môi trường nước dưới đất - Ứng dụng cho khu vực ven biển miền Trungghiên cứu xây dựng phần mềm mô hình phần tử hữu hạn mô phỏng chuyển động và lan truyền các chất ô nhiễm và nhiễm mặn trong môi trường nước dưới đất - Ứng dụng cho khu vực ven biển miền Trung

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước

CT: Trần Tân An; UV: Nguyễn Bách Thảo

26/12/2018

30 Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh chụp UAV thành lập bản đồ 3D khu dự án Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Hướng dẫn SVNCKH

Bùi Ngọc Quý<bnquy>

Từ: 30/04/2019

Đến: 24/12/2018