Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
21 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nguyễn Thị Phương Bắc
Thời gian thực hiện từ 13/07/2020 đến 13/07/2020
Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>
22 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Lập hồ sơ thăm dò khoáng sản (đất, đá san lấp) tại Khu 2, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 12/08/2019 đến 12/07/2020
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>
23 Hướng dẫn SVNCKH
Phân tích việc thực hiện công việc của cán bộ đoàn, cán bộ lớp của Trường Đại học Mỏ Địa – Chất
Thời gian thực hiện từ 03/03/2020 đến 10/07/2020
Nguyễn Thanh Thủy<ntthuy>
24 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Hợp đồng số: 08/2020/HĐTV-TĐTS ngày 6/4/2020
Thời gian thực hiện từ 06/04/2020 đến 10/07/2020
Lê Đức Tình<ldtinh>Nguyễn Hà<nhha>,Trần Thùy Linh<ttlinh>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh>,Trần Anh Dũng<tadung>,Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>
25 Hướng dẫn SVNCKH
Ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất thành lập bản đồ 3D hoàn công công trình nhà cao tầng
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 10/07/2020
L&#234; Đức T&#236;nh<ldtinh>
26 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Hợp đồng tư vấn số 05/HĐTV
Thời gian thực hiện từ 11/12/2018 đến 09/07/2020
Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>Lê Thị Thu<ltthu>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>,Bùi Thanh Tịnh<bttinh>,Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>
Tải tệp đính kèm
27 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sử dụng video clip trong dạy từ vựngTiếng Anh chuyên ngành
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 08/07/2020
Vũ Thái Linh
28 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu Hệ phân tán
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 08/07/2020
Dương Ch&#237; Thiện<dcthien>
Tải tệp đính kèm
29 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu Các Hệ cơ sở tri thức ( Hệ hỗ trợ Quyết định)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 08/07/2020
Dương Ch&#237; Thiện<dcthien>
Tải tệp đính kèm
30 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước
Nghiên cứu địa tầng - trầm tích và địa mạo Pliocen - Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận. Mã số: KC.09.30/16-20
Thời gian thực hiện từ 09/01/2020 đến 08/07/2020
CT: Đỗ Đình Toát; TK: Nguyễn Khắc Du; UV: Nguyễn Địch Dỹ Tải tệp đính kèm