Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
31 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
31/12/2019
CT: TS. Trần Bảo Việt; PB: Phạm Đức Thọ
32 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo học thuật kỳ 1
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 31/12/2019
Nguyễn Văn Ngọc<nvngoc>
Tải tệp đính kèm
33 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Trung tâm nghiên cứu Môi trường Địa chất
Thời gian thực hiện từ 08/09/2018 đến 31/12/2019
Trần Anh Qu&#226;n<taquan>
Tải tệp đính kèm
34 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu quan trọng; Áp dụng xử lý dữ liệu Titanic và Wholesale
31/12/2019
Đặng Văn Nam<dvnam>
35 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những mô hình kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp khởi nghiệp bằng thương mại điện tử
30/12/2019
L&#234; Đ&#236;nh Chiều<ldchieu>
36 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số vấn đề về xây dựng hệ thống chỉ số hiệu suất công tác (KPI) đối với khối nhân viên các bộ phận quản lý trong doanh nghiệp mỏ
Thời gian thực hiện từ 15/08/2019 đến 30/12/2019
Đặng Huy Th&#225;i<dhthai>
Tải tệp đính kèm
37 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu cường độ kháng nén của vữa xây dựng khi sử dụng xỉ đáy lò Nhà máy nhiệt điện thay thế cát tự nhiên
30/12/2019
Nguyễn Văn H&#249;ng<nvhung>
Tải tệp đính kèm
38 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC MÔ HÌNH THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT NÔNG THÔN TẠI 3 TỈNH NAM ĐỊNH, THÁI BÌNH, HƯNG YÊN
Thời gian thực hiện từ 15/10/2019 đến 29/12/2019
Phạm Khánh Huy<pkhuy>
Tải tệp đính kèm
39 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu về chỉ số hiệu quả Logistics (LPI) và biện pháp đạt chỉ tiêu LPI năm 2019 của Việt Nam
29/12/2019
Nguyễn Thị Hường<nthuong>
40 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Modde 5.0 trong địa chất công trình – địa kỹ thuật để xác định yếu tố ảnh hưởng và tối ưu hóa thực nghiệm
Thời gian thực hiện từ 26/12/2019 đến 28/12/2019
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>
Tải tệp đính kèm