Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
1 Hiệu quả xử lý COD, NH4+ và TSS có trong nước thải sinh hoạt bằng hệ thống SSF-CW sử dụng thực vật Phragmites Australis

Tải tệp đính kèm

NATIONAL CONFERENCE ON EARTH AND RESOURCE SCIENCE WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Hoàng Nam<nhnam> 07/12/2019
2 Phương án sử dụng trị trung bình nhân diện tích elip sai số vị trí các điểm trong đánh giá độ tin cậy lưới khống chế tọa độ. ERSD 2018, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Ngọc Giang<lngiang> 07/12/2019
3 Current situation of ESP teaching at a technical university from teachers’ perspectives Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Dương Thúy Hường<dthuong01> 18/11/2019
4 Stabilization of a residual granitic soil using various new green binders Construction and Building Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Youngsang KimTran Quoc Thien,Gyeong-oKang,Đỗ Mạnh Tấn<dmtan> 30/10/2019
5 The roles of English for Specific Purposes at a Vietnamese Technical University from teachers’ perspectives International Graduate Research Symposium (IGRS 2019) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Dương Thúy Hường<dthuong01> 16/10/2019
6 Tính chuyển giá trị trọng lực giữa các hệ triều

Tải tệp đính kèm

Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Thành LêNguyễn Văn Sáng<nvsang> 02/10/2019
7 Lining performance optimization of sub-rectangular tunnels using the Hyperstatic Reaction Method

Tải tệp đính kèm

Computers and Geotechnics

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Dianchun DuDaniel Dias,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01> 24/09/2019
8 Nghiên cứu tương tác của kết cấu giữ đường hầm tiết diện nhỏ với khối đất

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Duyên Phong<ndphong> 10/09/2019
9 Về bài toán vận chuyển vữa bê tông theo đường ống khi thi công vỏ hầm bê tông liền khối

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Nguyễn Duyên Phong<ndphong> 10/09/2019
10 Generating Concept Descriptions for Intelligent Tutoring Systems Montreal AI Symposium 2019 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Vũ Đỗ Dũng<vddung> 06/09/2019