Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
RIHED SEA-HiEd Inter-Regional RESEARCH SYMPOSIUM
Improving the University-Industry Linkage: a Lesson from Universities in UK for Vietnamese Higher Education Institutions
12/12/2019
Nguyễn Quang Minh<nqminh01>Nguyễn Thị Phương Thảo,Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>,Trần Thanh Hải<tthai>,H. Alkadi,Z. Aziz,Nguyễn Chí Ngôn,Trần Văn Tỷ,Phạm Hữu Hà Giang
Tải tệp đính kèm
2 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing
Downscaling gridded DEMs Using the Hopfield Neural Network
12/12/2019
Nguyễn Quang Minh<nqminh01>Lã Phú Hiến<lphien>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Hugh Lewis,P. Atkinson
Tải tệp đính kèm
3 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tap chí KHCN Mỏ
Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm dao động điện áp trong mạng điện mỏ
10/12/2019
Đỗ Như ý<dny>
4 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
NATIONAL CONFERENCE ON EARTH AND RESOURCE SCIENCE WITH SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ERSD 2018)
Hiệu quả xử lý COD, NH4+ và TSS có trong nước thải sinh hoạt bằng hệ thống SSF-CW sử dụng thực vật Phragmites Australis
07/12/2019
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>
Tải tệp đính kèm
5 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
ERSD 2018, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC, KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.
Phương án sử dụng trị trung bình nhân diện tích elip sai số vị trí các điểm trong đánh giá độ tin cậy lưới khống chế tọa độ.
07/12/2019
Lê Ngọc Giang<lngiang>
6 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí môi trường
Sớm thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn khu vực nông thôn trên quy mô rộng
28/11/2019
Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Phạm Khánh Huy<pkhuy>,Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>
Tải tệp đính kèm
7 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Rock mechanics and engineering for sustainable energy. VCRES2019 - ISRM Specialized conference 2019, VCRES2019 International Symposium 22-24 Nov., 2019
Determination of destructive radius when applying a solitary explosion in block stone
22/11/2019
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Nguyen Quang Quy,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
Tải tệp đính kèm
8 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019
Current situation of ESP teaching at a technical university from teachers’ perspectives
18/11/2019
Dương Thúy Hường<dthuong01>
9 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Construction and Building Materials
Stabilization of a residual granitic soil using various new green binders
30/10/2019
Youngsang KimTran Quoc Thien,Gyeong-oKang,Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>
Xem trang web...
10 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững
Hiện trạng và dự báo xâm nhập mặn nước dưới đất theo các giải pháp thích ứng trong bối cảnh biến đổi khí hậu vùng hạ lưu sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận
29/10/2019
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Vũ Thu Hiền<vthien01>
Tải tệp đính kèm